Pris och tilläggsavgifter

Pris

Innan beställningen godkänns ska försäljaren informera dig om det slutliga totala priset inklusive skatt samt leverans- och andra tilläggsavgifter. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas på förhand på grund av varans natur, ska säljaren ange grunderna för prissättningen.

Tilläggsavgifter

Du ska inte betala kostnader som försäljaren inte har informerat om före beställningen. Med tilläggsavgifter avses alla kostnader som uppkommer av anknytande avtal och tilläggstjänster. Om dessa kostnader inte kan beräknas i förväg måste du dock informeras om att sådana extra kostnader kan uppstå. I beställningsskedet får det inte som standard finnas valda punkter som medför extra kostnader. Om till exempel den som köper en flygbiljett erbjuds ett försäkringsavtal som tilläggstjänst, får säljaren inte använda ett standardval som köparen måste avslå för att undvika tilläggsavgift.

Du ska inte betala tilläggskostnader som försäljaren inte har informerat om innan beställningen gjordes och som du inte tydligt har gett ditt samtycke till.