Att köpa bil utomlands

Tänker du köpa bil i ett annat EU land? Bekanta dig med de praktiska anvisningarna och tipsen på denna sida innan du gör köpet.

Tipslista för att köpa bil från utlandet

1. Kontrollera handelspartnerns bakgrund och pålitlighet. Gå noggrant igenom säljarens eller förmedlarens webbplats, googla företagets namn och sök efter andras erfarenheter på diskussionsforum.

2. Ta reda på avtals- och ansvarsförhållandena innan du beslutar med vem du ska uträtta ärenden och vem du ska handla med. Läs avtalsvillkoren noggrant och kontrollera vad säljaren eller den eventuella förmedlaren ansvarar för. Åk helst själv efter bilen. Problem kan uppstå när en kompis eller släkting hämtar eller provkör bilen och som du inte har kunnat eller kommit ihåg att ge all information åt och de inte vet vad du och säljaren har kommit överens om eller vad de borde kolla. Läs också Traficoms och Skatteförvaltningens anvisningar om import av bilar på förhand.

3. Undvik förskottsbetalning. Förskottsbetalning är alltid en risk för konsumenten och att be om en sådan kan vara ett tecken på bedrägeri. Läs mer här om problemsituationer och bedrägerier i bilhandeln.

4. Bekanta dig med bilen i detalj och gör en ordentlig provkörning. Bilen kan du låta genomgå ett professionellt konditionstest som till exempel i Tyskland utförs av det neutrala Dekra och av tyska bilförbundet ADAC.

5. Läs noggrant bilens dokument och ägaruppgifter. De viktigaste dokumenten är registerutdraget, serviceboken och en eventuell överlåtelsehandling. Kontrollera särskilt att säljaren är bilens ägare som antecknats i registerutdraget eller att säljaren har rätt att sälja bilen; säljaren ska till exempel ha en fullmakt eller ett köpeavtal eller så ska säljaren ha originalregisterutdraget för bilen i sin besittning.

I Tyskland finns det inget allmänt bilregister där säljarens äganderätt kan kontrolleras. Det så kallade Kfz-Brief (som även kallas Zulassungsbescheinigung Teil II) är ett intyg över bilens ägarskap. Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) visar att besiktnings-, skatte- och försäkringsärendena är i sin ordning. Köp aldrig en bil av en säljare som vid köpslutet inte kan överlämna dessa handlingar till köparen. I Sverige kan säljarens äganderätt kontrolleras i bilregistret.

Var uppmärksam på handlingarnas äkthet. Kontakta vid behov till exempel den tidigare ägaren. Be också att få se besiktningsintyget (TüV-Bericht i Tyskland) och avgasmätningsintyget (ASU-Bescheinigung i Tyskland). Bedöm anteckningarna i serviceboken – verkar uppgifterna korrekta och motsvarar anteckningarna uppgifterna om bilens tidigare ägare och överensstämmer bilens skick med anteckningarna i serviceboken?

6. Kräv ett tydligt, skriftligt köpeavtal och ett originalregisterutdrag i samband med överlåtelsen. Ett skriftligt avtal ska alltid ingås om köpet, även med en förmedlare. Av avtalet ska framgå följande: parternas namn och kontaktuppgifter, köpeobjektet, priset, betalningsvillkoren, tidpunkten för överlåtelsen, eventuell tilläggsutrustning, antalet kilometer, året då bilen togs i bruk och uppgift om att bilen inte är krockskadad Underteckna aldrig köpeavtalet om du har bristfälliga språkkunskaper och inte förstår alla avtalstermer. Det tyska bilförbundet ADAC har modellavtal. Konsumentverket i Sverige och Motorbranschens Riksförbund har modellavtalsvillkor, och det lönar sig inte att handla på sämre villkor.

7. Kontrollera hur länge det lagstadgade felansvaret varar. Om säljaren inte marknadsför sina bilar i Finland och affärerna görs i ett annat EU-land, tillämpas i regel lagen i säljarens hemland. I Tyskland kan man till exempel för en begagnad bil begränsa felansvarets tidsmässiga längd till ett år från överlåtelsen, och den begränsningen tillämpas ofta. Även som längst är ansvaret två år. I Finland finns ingen sådan tidsmässig begränsning. Till exempel i Tyskland är det inte ovanligt att försäljaren försöker kringgå sitt lagstadgade ansvar för fel genom att framför köparens namn anteckna ett uttryck som avser näringsidkare, såsom Autohändler (bilhandlare). Lagstiftningen som skyddar konsumenten tillämpas endast på sådana köp där säljaren är näringsidkare och köparen konsument.

8. Kontrollera garantin. En garanti är i allmänhet en avgiftsfri tilläggsförmån som säljaren ger och som förbättrar konsumentens ställning jämfört med lagstadgade rättigheter. I vissa länder kan garantin också vara avgiftsbelagd. När man köper en bil lönar det sig alltså att noggrant kontrollera i synnerhet garantifrågorna. Hur omfattande är garantin och hurdan regional omfattning har den? Vad är giltighetstiden och vem utför garantireparationerna? Många blir förvånade över att den tidigare säljaren endast ansvarar för reparationer om den har beviljat en garanti.

9. Anmäl felet genast. Om du upptäcker ett fel i bilen efter köpet ska du utan dröjsmål reklamera det till säljaren och vid behov även till förmedlaren. Reklamationen ska helst göras skriftligt. I de länder där det finns en tidsgräns för reklamation i lagstiftningen kan du förlora dina rättigheter om du överskrider tidsgränsen.

Om bilen har köpts i Tyskland förlorar köparen i regel helt rätten till ersättning om säljaren inte har gett möjlighet att reparera bilen och fastställt en tidsgräns inom vilken reparationen ska göras. Först efter att denna tidsfrist gått ut kan köparen själv reparera bilen och kräva ett prisavdrag av säljaren om säljaren har vägrat reparera eller underlåtit att svara på reklamationen. Säljaren kan också erbjuda köparen möjligheten till reparation i sitt eget land. Om du måste reparera bilen på egen hand ska du be reparatören om ett skriftligt felutlåtande för att påvisa felet och förvara de defekta delarna.

10. Be om hjälp om ärendet inte går att lösa. Konsumenteuropa i Finland hjälper finländska konsumenter med problem med bilhandel i ett annat EU- eller EES-land. Det är ofta svårt att nå förlikningslösningar, eftersom de affärer som sålt bilen inte alltid svarar på begäran om utredning från någon av medlemmarna i nätverket Konsumenteuropa. I Tyskland kan ett alternativt tvistlösningsorgan behandla klagomål på bilar endast om den berörda bilaffären har anslutit sig till organet och förbundit sig att följa förslaget till lösning. I Tyskland finns dessutom en allmän alternativ tvistlösning som man också kan vända sig till med bilklagomål. Reklamationen kan lämnas in på engelska, franska och tyska, men behandlingen sker alltid på tyska. Om kravet är mindre än 5 000 euro är det möjligt att inleda ett europeiskt förfarande för mindre krav.

Läs också

10 tips för att köpa bil utomlands

Lagstiftning

Direktivet om konsumentens rättigheter 2011/​83/​EU (på finska)