Tillgänglighet

Konsument Europa Finland strä­var ef­ter att ga­ran­te­ra sina webb­tjäns­ters till­gäng­lig­het i en­lig­het med la­gen om till­han­da­hål­lan­de av di­gi­ta­la tjäns­ter. Konsument Europa Finland syf­tar till att be­trak­ta till­gäng­lig­he­ten ock­så i sina so­ci­a­la me­di­er ge­nom att an­vän­da till­gäng­lig­hets­verk­tyg som oli­ka tjäns­ter bju­der.