Ärendehantering

Konsument Europa Finlands telefonservice

Servicetid mån–ons kl. 9–12.

Alla kon­tak­ter till Kon­su­ment Eu­ro­pa Fin­land re­gi­stre­ras i en da­ta­bas som upp­rätt­hålls av Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen.