Till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de för webb­tjäns­ten

Konsument Europa Finland strävar efter att garantera sina webbtjänsters tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ECC.fi webbtjänsten.

Sta­tu­sen för webb­tjäns­ter­nas till­gäng­lig­het

Webbtjänster uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Nedan uppges fall av underlåtelse att iaktta kraven och de avvikelser som tillämpas.

Icke-till­gäng­ligt in­ne­håll

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande skäl: Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Föl­jan­de in­ne­håll och/​el­ler funk­tio­ner upp­fyl­ler ännu inte kra­ven:

  1. (WCAG 1.1.1) En del av tjänstens diagrammar fungerar som bilder, och man har inte gett ett textalternativ till dessa.
  2. (WCAG 1.1.1) En del av PDF-filer har diagrammar, som inte har ett textalternativ.
  3. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte markerats som rubriker i koden
  4. (WCAG 1.3.1) I tjänsten finns tabeller, vars kolumnrubriker har inte markerats som rubriker i koden.
  5. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i formateringen av några PDF-filer, vilket hindrar användning av skärmläsare.
  6. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i tabellstrukturen av några PDF-filer, vilket hindrar användning av skärmläsare.
  7. (WCAG 1.3.1) Man har inte länkat fotnoter av några PDF-filer i texten, vilket gör det svårt att ta reda på dem med skärmläsare.
  8. (WCAG 1.4.3) Det finns kontrastproblemen i en del av  PDF-filer.
  9. (WCAG 1.4.5) Innehållssidorna har några instanser av text i form av bild, som inte har ett textalternativ.

De upptäckta bristerna syftas till att åtgärdas under 2022.

Vis­sa ty­per av in­ne­håll om­fat­tas inte av den tillämp­li­ga lag­stift­ning­en

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

  1. På Konsument Europa Finlands Youtube-kanal  finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

Upp­rät­tan­de av det­ta till­gäng­lig­hets­ut­lå­tan­de

Detta utlåtande upprättades 16.9.2020.

Utlåtandet grundar sig på Konkurrens- och konsumentverkets egen bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Som hjälp vid självutvärderingen har valideringsverktyg och skärmläsningsprogram använts.

Utlåtandet reviderades senast 14.12.2021.

Verk­stäl­lan­de

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge respons till KKV till att börja med. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats, tillgänglighetskrav.fi, finns information om hur du kan lämna klagomål och hur ärendet behandlas.