Fel vid bilköp i Tyskland och Finland

Innan man köper en bil i Tyskland är det bra att veta hur man går tillväga om det finns något fel. Om säljaren inte marknadsför sina bilar i Finland och affärerna görs i ett annat EU-land, tillämpas i allmänhet lagen i säljarens hemland. Den kan avvika från Finlands lag. Om du köper bilen i en bilaffär ansvarar säljaren för att bilen motsvarar det överenskomna åtminstone enligt miniminivån i EU-direktivet. Beroende på vilken lagstiftning som tillämpas kan konsumentskyddet också vara bättre än miniminivån.

När du köper en bil i Tyskland ska du alltid kontakta säljaren så fort som möjligt. Om ärendet inte framskrider eller om du behöver råd, kontakta oss vid Konsumenteuropa i Europa. Vi informerar om bilköparens rättigheter även på vår webbplats. På Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) webbplats hittar du anvisningar och lösningspraxis för problem när bilen har köpts i Finland. Nedan kan du läsa om typiska felsituationer i bilhandeln både i Tyskland och i Finland.

Felsituationer i Tyskland

I Tyskland är det lagstadgade ansvaret för fel 2 år från köpet, men det kan också begränsas till 1 år vid köp av begagnade varor. I de flesta fall har felansvaret begränsats till 1 år vid köp av en begagnad bil och ett uttryckligt villkor för detta finns i köpebrevet. Felansvarets längd är då exakt ett år oberoende av hur få kilometrar man eventuellt kör med bilen under året. I Tyskland tänker man inte på de olika delarnas livscykler.

Om en begagnad bil som köpts från Tyskland går sönder inom 6 månader från köpet, är antagandet att den har varit felaktig redan vid köpet, om inte säljaren påvisar något annat. Om bilen går sönder mer än 6 månader efter köpet är konsumenten skyldig att bevisa att bilen var defekt redan vid köpet. Det är i de flesta fall svårt att bevisa om bilen har fungerat under mellantiden. Sex månaders felantagandet är inte en garanti.

Importörer och tillverkare i Tyskland är inte ansvariga för fel på en ny eller begagnad bil om de inte har gett bilen en separat kommersiell garanti. I Tyskland finns ingen lagstadgad rätt att överklaga till högre försäljningsled. I handeln med begagnade bilar finns i allmänhet inga kommersiella garantiförbindelser och fabriksgarantierna är ofta begränsade till bilens första ägare. När det gäller en bil som köpts från Tyskland kan man överhuvudtaget inte utgå från att den har en fabriksgaranti, om inte garantin har avtalats i samband med köpet och lämpliga garantipapper har erhållits.

I fråga om en bil som köpts i Tyskland kan man inte vända sig till en instans som importerar samma märke till Finland, eftersom konsumenten själv är importör av sin bil och den finländska importören inte har överlåtit bilen för återförsäljning till en tysk försäljarbutik. Ibland kan säljaren komma emot i saken utifrån Goodwill, men det är inget som man kan förutsätta.

Säljaren har primär rätt att konstatera felet och anvisa var det ska repareras. I en situation där konsumenten har reparerat bilen utan att ge säljaren möjlighet att konstatera eller reparera felet förlorar konsumenten i regel sin rätt att kräva gottgörelse av säljaren i Tyskland. Kontakta säljaren skriftligt omedelbart då felet uppstår. Om säljaren kräver att få undersöka felet ska du ge möjlighet till detta, men i ärendet kan man ta upp kostnaderna för att föra bilen till Tyskland för undersökning.

Felsituationer i Finland

I Finland har det lagstadgade ansvaret för fel inte begränsats i år, utan varan kan förutsättas vara felfri under hela den förväntade livslängden/livscykeln. Konsumenten kan åberopa ett fel i varan om varans livslängd vid normal användning är kortare än vad konsumenten kan anta utifrån den allmänna måttstocken. Den förväntade livslängden/livscykeln för en begagnad bil är rätt delspecifik, men för de flesta delar i bilen har deras livscykel i konsumenttvistenämndens avgörandepraxis uppnåtts senast vid 200 000–300 000 körda kilometer.

Antalet körda kilometer är dock inte det enda bedömningskriteriet. Bilen har ett fel som tillfaller säljarens ansvar om den är i sämre skick än köparen har haft skäl att anta utifrån bilens ålder, körda kilometer, köpesumman och den information som säljaren har gett. I allmänhet blir konsumenten dock tvungen att ta del av reparationskostnaderna om bilen är i s.k. bättre skick efter reparationen. En del mindre fel i bilen kan också bero på naturligt slitage på delarna och säljaren ansvarar inte för detta.

Enligt den finska konsumentskyddslagen antas felet ha funnits redan vid tidpunkten för överlåtelsen, om det framkommer inom sex månader efter överlåtelsen. Alla fel i en begagnad bil är inte nödvändigtvis fel enligt konsumentskyddslagen. Säljaren ansvarar för att felet repareras, om inte säljaren visar att bilen var felfri vid överlåtelsen. I Finland kan man åberopa fel ännu efter sex månader, eftersom konsumenttvistenämndens avgörandepraxis av hävd har ansett att om ett fel som räknas som fel visar sig i en av bilens delar innan dess normala livslängd löper ut och det inte är fråga om en orsak som finns på konsumentens sida, kan gottgörelse krävas också för fel som framkommit över sex månader från köpet. Detta sex månaders felantagande är inte en garanti.

Vid köp av en ny bil har det övre försäljningsledet ett lagstadgat felansvar på samma sätt som säljaren. I handeln med begagnade bilar är detta inte heller fallet i Finland. Importören har alltså inget ansvar för fel i det tidigare försäljningsledet, eftersom importören inte har överlåtit bilen för återförsäljning till konsumentens avtalspartner. I goodwill-syfte kan importörer i enskilda fall erbjuda att komma emot i reparationskostnaderna. En begagnad bil kan dock ha fabriksgaranti och i Finland anses garantin i allmänhet vara produktspecifik trots ägarbytet.

Även i Finland har säljaren i första hand rätt att konstatera felet och påvisa var felet ska repareras. Att reparera bilen någon annanstans än i den verkstad som säljaren anvisar endast om reparationen inte kan skjutas upp utan oskäligt besvär för konsumenten, till exempel om felet upptäcks under en resa på en annan ort. Genom att göra på annat sätt förlorar konsumenten dock inte sina rättigheter på samma sätt som i Tyskland. Säljaren ansvarar i regel för ett fel i en sådan här situation till den del reparationen skulle ha orsakat kostnader för säljaren om denne hade utfört reparationen. Detta är ofta en mindre summa än den som konsumenten betalar till tredje part för reparation av bilen.

Läs mer:

Be­gag­na­de bi­lar (Konkurrens- och konsumentverket)