Autokaupan virhetilanteet Saksassa ja Suomessa

Ennen auton ostoa Saksasta on hyvä tietää, millä tavoin virhetilanteiden kohdalla toimitaan. Jos myyjä ei markkinoi autojaan Suomeen ja kaupat tehdään toisessa EU-maassa, sovellettavaksi tulee yleensä myyjän kotimaan laki. Se saattaa poiketa Suomen laista. Kun auto on ostettu autoliikkeestä, vastaa myyjä siitä, että auto vastaa sovittua vähintään EU-direktiiviin minimitason mukaisesti. Riippuen sovellettavasta lainsäädännöstä, kuluttajansuoja saattaa olla myös minimitasoa parempi.

Ostettuasi auton Saksasta ole virhetilanteessa aina ensi tilassa yhteydessä myyjään. Jos asia ei etenisi tai tarvitset neuvoja, ole yhteydessä meihin Euroopan kuluttajakeskuksessa. Kerromme auton ostajan oikeuksista myös verkkosivuillamme. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) sivuilta löydät toimintaohjeita ja ratkaisukäytäntöä ongelmiin, kun auto on ostettu Suomesta. Alta voit lukea tyypillisistä virhetilanteista autokaupassa niin Saksassa kuin Suomessa.

HUOM: Vir­he­sään­nök­set uu­dis­tu­vat vuo­den 2022 alus­sa ta­va­ran­kaup­pa­di­rek­tii­vin ja di­gi­so­pi­mus­di­rek­tii­vin kan­sal­li­sen täy­tän­töön­pa­non myö­tä EU-mais­sa. Osion si­säl­tö kos­kee 31.12.2021 men­nes­sä teh­ty­jä kaup­po­ja. Tie­toa 1.1.2022 jäl­keen teh­ty­jä kaup­po­ja kos­ke­vis­ta sään­nök­sis­tä tu­los­sa lä­hiai­koi­na.

Virhetilanteet Saksassa

Saksassa lakisääteisen virhevastuun kesto on 2 vuotta kaupanteosta, mutta se voidaan käytetyn tavaran kaupassa rajata myös 1 vuoteen. Useimmissa tapauksissa käytetyn auton kaupassa on rajattu virhevastuu 1 vuoteen ja siitä on nimenomainen ehto kauppakirjassa. Virhevastuun kesto on tällöin tarkalleen vuoden riippumatta siitä, kuinka vähän ajokilometrejä autossa on mahdollisesti sen vikaannuttua 1 vuoden jälkeen. Saksassa ei ole osakohtaista elinkaariajattelua.

Jos Saksasta hankittu käytetty auto vioittuu 6 kuukauden sisällä hankinnasta, olettama on, että se on ollut virheellinen jo ostettaessa, ellei myyjä toisin osoita. Auton vioittuessa yli 6 kuukauden kuluttua hankinnasta kuluttajalla on näyttövelvollisuus siitä, että auto oli viallinen jo ostettaessa. Sitä on useimmissa tapauksissa hankala näyttää toteen, jos auto on toiminut väliajan. Kuuden kuukauden virheolettamassa ei ole kyse takuusta.

Maahantuoja ja valmistaja eivät Saksassa ole virhevastuussa auton vikaantumisesta uuden tai käytetyn auton kohdalla, elleivät ne ole antaneet autolle erillistä kaupallista takuuta. Saksassa ei ole lakiin perustuvaa oikeutta valittaa ylemmälle myyntiportaalle. Käytetyn auton kaupassa kaupallisia takuusitoumuksia ei yleensä ole, ja tehdastakuut on usein rajattu kohdistumaan auton ensimmäiseen omistajaan. Ylipäänsä Saksasta ostetun auton osalta ei voi lähteä olettamasta, että siinä on tehdastakuu, jollei takuusta ole sovittu kaupanteon yhteydessä ja saatu asiaankuuluvia takuupapereita.

Saksasta ostetun auton osalta ei voi kääntyä samaa merkkiä Suomeen maahantuovan tahon puoleen, koska kuluttaja on itse autonsa maahantuoja eikä Suomen maahantuojataho ole luovuttanut autoa jälleenmyyntiä varten saksalaisella myyjäliikkeelle. Goodwill-perusteista vastaantuloa voi toisinaan tapahtua, mutta sitä ei voi edellyttää.

Myyjällä on ensisijainen oikeus todeta vika ja osoittaa sen korjauspaikka. Tilanteessa, jossa kuluttaja on korjannut auton antamatta myyjälle mahdollisuutta todeta vikaa tai korjata sitä, kuluttaja menettää Saksassa pääsääntöisesti oikeutensa vaatia myyjältä hyvitystä. Myyjään tulee olla viivytyksettä kirjallisesti yhteydessä, kun vika ilmenee. Jos myyjä vaatii saada tutkia vikaa, siihen on annettava mahdollisuus, mutta asiassa voi ottaa esille sen aiheuttamat kustannukset auton tuomisesta tutkittavaksi Suomesta Saksaan.

Virhetilanteet Suomessa 

Suomessa lakisääteistä virhevastuuta ei ole rajattu vuosin, vaan tavaran voidaan edellyttää kestävän virheettömänä sen koko odotettavan kestoiän/elinkaaren ajan. Kuluttaja voi vedota tavaran virheeseen, jos tavaran kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä kuluttaja voi yleisen mittapuun perusteella olettaa. Käytetyn auton odotettava kestoikä/elinkaari on varsin osakohtaista, mutta useimpien auton osien kohdalla niiden elinkaari on kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä tullut täyteen viimeistään 200.000–300.000 ajokilometrin kohdalla.

Ajokilometrit eivät ole kuitenkaan ainoa arviointikriteeri. Autossa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla on auton ikä, ajetut kilometrit, kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot huomioon ottaen yleensä aihetta olettaa. Yleensä kuluttaja joutuu kuitenkin tulemaan vastaan korjauskuluissa, jos auto tulee ns. parempaan kuntoon korjauksen myötä. Osa auton pienemmistä vioista voi myös johtua osien luonnollisesta kulumisesta ja näistä myyjä ei vastaa.

Suomessa kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Kaikki käytetyssä autossa ilmenevät viat eivät ole välttämättä kuluttajansuojalain mukaisia virheitä. Virheen oikaiseminen kuuluu myyjän vastuulle, ellei myyjä osoita, että auto oli luovutettaessa virheetön. Suomessa virheisiin voi vedota vielä kuuden kuukauden jälkeenkin, sillä kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että jos auton osassa ilmenee virheeksi luettava vika ennen sen tavanomaisen kestoiän päättymistä eikä kyse ole kuluttajan puolella olevasta syystä, myös yli kuusi kuukautta kaupanteosta ilmenneistä vioista vaatia voi hyvitystä. Kuuden kuukauden virheolettamassa ei ole kyse takuusta.

Uuden auton kaupassa ylemmällä myyntiportaalla on lakisääteinen virhevastuu myyjän tavoin. Käytetyn auton kaupassa näin ei Suomessakaan ole. Maahantuojalla ei siis ole aiemman myyntiportaan virhevastuuta, koska se ei ole luovuttanut autoa jälleenmyyntiä varten kuluttajan sopimuskumppanille. Goodwill-mielessä maahantuojat voivat yksittäistapauksissa tarjota vastaantuloa korjauskuluista. Käytetyssä autossa voi kuitenkin olla tehdastakuu ja takuun katsotaan Suomessa yleensä olevan tuotekohtainen omistajanvaihdoksesta huolimatta.

Myyjällä on myös Suomessa ensisijaisesti oikeus todeta vika ja osoittaa sen korjauspaikka, ja sen korjauttaminen muualla kuin myyjän osoittamassa korjaamossa voi tulla kyseeseen vain silloin, kun korjaamista ei voi lykätä aiheuttamatta kuluttajalle kohtuutonta haittaa, esimerkiksi silloin, jos vika ilmenee kesken matkan toisella paikkakunnalla. Toisin toimiessaan kuluttaja ei menetä kuitenkaan oikeuksiaan samoin kuin Saksassa. Myyjä vastaa pääsääntöisesti tällaisessa tilanteessa virheestä siltä osin, kuin sen korjaaminen olisi aiheuttanut kustannuksia sille itselleen, jos se olisi suorittanut korjauksen. Tämä on yleensä pienempi summa kuin se, jonka kuluttaja maksaa kolmannelle taholle auton korjaamisesta.

Lue lisää:

Käytetyt autot (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)