Digitalt innehåll och digitala tjänster

Direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster (EU) 2019/ 7 innehåller gemensamma regler för tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster till avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Direktivet omfattar inte egentliga kommunikationstjänster, såsom telefon- och internetabonnemang. Bestämmelserna i direktivet tillämpas på tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster från och med den 1 januari 2022.

Vad vilar på den nationella lagstiftningen: 

 • Varornas lagenlighet
 • Skadestånd
 • Omständigheterna som hör till den allmänna avtalsrätten, såsom ingående av avtal, avtalets giltighet, ogiltighet eller verkningar
 • Karaktären för avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster samt frågan om avtalen är till exempel försäljnings-, service- eller hyresavtal
 • Huruvida konsumenterna kan ställa krav på personer som deltagit i tidigare säljled
 • Ersättningsanspråk gentemot en annan tredje part än en försäljare som tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, såsom utvecklare
 • Följderna av underlåtenhet att tillhandahålla, eller av bristande avtalsenlighet hos, det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, om en sådan underlåtenhet avseende tillhandahållandet respektive bristande avtalsenlighet beror på ett hinder som ligger utanför näringsidkarens kontroll och om näringsidkaren inte kan förväntas kringgå eller övervinna hindret eller dess verkningar, såsom i fall av force majeure.
 • Parternas rättigheter att avstå från att helt eller delvis fullgöra sina skyldigheter innan motparten fullgör sina skyldigheter. Till exempel huruvida en konsument vid bristande avtalsenlighet har rätt att hålla inne med betalningen av priset eller delar av det tills försäljaren har återställt det digitala innehållet eller den digitala tjänsten till avtalsenlighet, eller huruvida försäljaren har rätt att hålla inne med ersättning till konsumenten vid uppsägning av avtalet tills konsumenten fullgör den skyldighet att återlämna det fysiska mediet till försäljaren.
 • Tillämpningen av reglerna i detta direktiv till avtal som är undantagna från detta direktivs tillämpningsområde eller att på annat sätt reglera sådana avtal – utvidga konsumentskyddet så att det även kommer att omfatta fysiska personer eller juridiska personer som inte är konsumenter i den mening som avses i detta direktiv, såsom icke-statliga organisationer, nystartade företag eller små och medelstora företag.
 • Tillämpningen av detta direktiv till att omfatta plattformsleverantörer som inte anses vara försäljare

Vad omfattar direktivet / vad är digitalt innehåll och digitala tjänster?

Digitalt innehåll och tjänster är till exempel:

 • datorprogram
 • applikationer (till exempel spelapplikation i appbutiken)
 • videofiler
 • ljudfiler
 • digitala spel
 • e-böcker eller andra e-publikationer
 • digitala tjänster som möjliggör skapande, behandling, eller lagring av samt tillgång till data i digital form, inbegripet hyrprogram såsom video- och ljuddelning och annan fillagring
 • ordbehandling eller spel som erbjuds i molnbaserad datortjänstmiljö
 • sociala medier
 • Snabbmeddelandetjänster (t.ex. Whatsapp, Facebook Messenger) och webbaserade e-posttjänster
 • digitala tv-tjänster

På vilket sätt kan digitalt innehåll eller digitala tjänster tillhandahållas?

 • Digitalt innehåll eller digitala tjänster kan tillhandahållas på många olika sätt, till exempel
 • överföring via ett fysiskt medium
 • nedladdning via egen utrustning
 • strömmande via nätet, tillgång till lagringskapacitet för digitalt innehåll eller möjlighet att använda sociala medier
 • Digitalt innehåll eller digitala tjänster kan också tillhandahållas på ett fysiskt medium, såsom
 • dvd-skivor, cd-skivor
 • USB-minnen och minneskort
 • på det fysiska mediet i sig, förutsatt att det fysiska mediet uteslutande fungerar som bärare av digitalt innehåll

Inom vilken tid ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahållas?

Om konsumenten inte har kommit överens om något annat med försäljaren, ska försäljaren tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten utan dröjsmål efter avtalets ingående. Försäljaren ska anses ha fullgjort sin skyldighet när konsumenten, eller den fysiska eller virtuella funktion som konsumenten valt för ändamålet, ges tillgång eller åtkomst till det digitala innehållet eller möjlighet som är lämplig för att få tillgång till eller ladda ned det digitala innehållet.

När finns det ett fel i det digitala innehållet?

Försäljaren ansvarar för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten följer avtalet.

Det finns ett fel i det digitala innehållet om

 • den inte motsvarar den överenskomna beskrivningen, mängden och kvaliteten samt dess funktionsduglighet, kompatibilitet, driftskompatibilitet eller om de övriga egenskaperna inte motsvarar det avtalade
 • det inte lämpar sig för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver innehållet respektive tjänsten och som konsumenten informerade näringsidkaren om senast vid tidpunkten för avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit
 • alla nödvändiga tillbehör, instruktioner, installationsanvisningar och kundstöd som krävs i avtalet har inte medföljts
 • det har inte uppdaterats i enlighet med avtalet

Dessutom ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten uppfylla följande krav:

 • den lämpar sig för de ändamål för vilka digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ normalt skulle användas
 • vara av den kvantitet och kvalitet och besitta de egenskaper, inbegripet den funktionalitet, kompatibilitet, tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet, som är normala för digitalt innehåll eller digitala tjänster av samma typ och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med tanke på det digitala innehållets eller den digitala tjänstens karaktär
 • i tillämpliga fall tillhandahållas tillsammans med de tillbehör och instruktioner som konsumenten rimligen kan förvänta sig att få
 • det överensstämmer med de eventuella försöks- eller förhandsversioner av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som försäljaren förevisat före avtalets ingående.

Kan jag kräva att försäljaren informerar om uppdateringar av det digitala innehållet eller tjänsten och att tjänsten fungerar felfritt under hela den avtalade tiden?

Det är försäljarens uppgift att säkerställa att konsumenten informeras om uppdateringar och säkerhetsuppdateringar och att de tillhandahålls konsumenten under den tidsperiod som överenskommits i avtalet eller rimligen förutsätts. Om konsumenten inte installerar de uppdateringar som säljaren levererat inom rimlig tid, ansvarar försäljaren inte för fel som beror på att uppdateringen saknas, om försäljaren har informerat konsumenten om att uppdateringen finns att tillgå och om konsekvenserna av konsumentens underlåtenhet att installera den, och konsumentens underlåtenhet att installera uppdateringen eller konsumentens felaktiga installation av den inte berodde på brister i de installationsanvisningar som näringsidkaren tillhandahållit.

Om det har avtalats om en längre eller fortlöpande tillhandahållande av digitalt innehåll eller en tjänst, ska det digitala innehållet eller tjänsten vara avtalsenligt under hela perioden.

Bristande avtalsenlighet anses dock inte föreligga om konsumenten vid avtalets ingående särskilt informerats om att en särskild egenskap i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten avvek från kraven på avtalsenlighet och konsumenten uttryckligen och separat godtog den avvikelsen vid avtalets ingående.

Såvida inte parterna har kommit överens om något annat ska digitalt innehåll eller en digital tjänst tillhandahållas i den senaste version som fanns tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks.

Det uppstod ett fel i kopplingen av digitalt innehåll eller en tjänst till konsumentens digitala innehåll. Vem ansvarar för det?

Om det har skett felaktig integration, det vill säga koppling, av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i konsumentens digitala miljö är det fråga om ett fel i det digitala innehållet eller i den digitala tjänsten om

 • det digitala innehållet eller den digitala tjänsten integrerades av försäljaren eller under försäljarens ansvar
 • det digitala innehållet eller den digitala tjänsten skulle integreras av konsumenten men den felaktiga integrationen berodde på brister i de instruktioner som tillhandahållits av försäljaren.

Hur länge ansvarar försäljaren för fel i digitalt innehåll eller digitala tjänster?

Försäljarens ansvar för fel gäller i minst två år från den tidpunkt då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahållits. Om leveransen är långvarigare ansvarar försäljaren för fel som uppkommer när som helst under den period då det digitala innehållet eller den digitala tjänsten enligt avtalet ska tillhandahållas.

Observera dock hur föreskriften om bevisbördan påverkar: 

Om ett fel framkommer i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inom ett år från tidpunkten från tillhandahållandet, anses felet ha funnits vid tidpunkten för tillhandahållandet, om inte försäljaren visar något annat. Det är tillräckligt om försäljaren visar att konsumentens digitala miljö inte är förenlig med de tekniska krav som gäller för det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och näringsidkaren har informerat konsumenten om dessa krav klart och begripligt innan avtalet ingicks. Konsumenten ska samarbeta med försäljaren för att konstatera om felet i det digitala innehållet eller i den digitala tjänsten beror på konsumentens digitala miljö eller om konsumenten annars har bevisbördan för felet.

Vad kan jag kräva om försäljaren inte har levererat digitalt innehåll eller digitala tjänster enligt överenskommelse?

Konsumenten ska först uppmana försäljaren att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Om försäljaren då inte handlar utan onödigt dröjsmål eller inom en ytterligare tidsperiod som parterna uttryckligen kommit överens om, ska konsumenten ha rätt att häva avtalet.

Konsumenten har rätt att häva avtalet genast om försäljaren meddelar eller det framgår lika tydligt av omständigheterna, att näringsidkaren inte kommer att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten eller inte kan tillhandahålla det vid en tidpunkt som är viktig för konsumenten.

Vilka rättigheter har konsumenten när det finns bristande avtalsenlighet i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten?

Om det digitala innehållet eller tjänsten innehåller bristande avtalsenlighet som försäljaren ansvarar för, kan konsumenten kräva att det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna återställs till avtalsenlighet. Bristande avtalsenlighet ska avhjälpas inom skälig tid och så att konsumenten inte orsakas kostnader eller betydande olägenhet.

Om det är omöjligt eller medför oskäliga kostnader att avhjälpa bristande avtalsenligheten, behöver försäljaren dock inte avhjälpa bristande avtalsenligheten, men försäljaren ska rätta bristande avtalsenligheten på något annat sätt.

Bristande avtalsenlighet kan korrigeras med ett proportionellt prisavdrag om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten kan användas trots bristande avtalsenlighet.  Om det är fråga om en längre leverans riktas prisavdraget endast till den tidsperiod under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte motsvarade det som avtalats. Försäljaren ska betala prisavdraget utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar efter det att konsumenten har meddelat att han eller hon kräver det.

Bristande avtalsenligheten korrigeras genom att häva avtalet om

 • Det vore omöjligt eller oskäligt att rätta bristande avtalsenligheten till det överenskomna
 • Försäljaren har inte avhjälpt bristande avtalsenligheten eller försökt avhjälpa bristande avtalsenligheten utan att lyckas
 • Bristande avtalsenligheten är så allvarligt att det berättigar till hävning av avtalet
 • Försäljaren kan inte avhjälpa bristande avtalsenligheten inom skälig tid eller utan att orsaka konsumenten betydande olägenhet

Konsumenten har dock rätt att häva avtalet endast om bristande avtalsenligheten inte är ringa. Försäljaren har bevisbördan för att bristande avtalsenligheten är ringa.

Vilka skyldigheter har säljaren och konsumenten vid hävning?

Om avtalet hävs ersätter försäljaren konsumenten alla belopp som erlagts i enlighet med avtalet för den tid som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten var felaktig och eventuellt för den tid som erlagts i förskott när avtalet hävs i förtid. Försäljaren ska betala återbetalningarna utan obefogat dröjsmål och senast 14 dagar efter det att konsumenten har utnyttjat sin hävningsrätt.

När avtalet hävs har försäljaren rätt att hindra konsumenten från att få tillgång till digitalt innehåll eller en tjänst, till exempel genom att avaktivera konsumentens användarkonto. Försäljaren ska med vissa undantag avstå från att använda digitalt innehåll eller digitala tjänster som konsumenten överlåtit eller skapat samt på konsumentens begäran överlåta sådant innehåll till konsumentens förfogande.

Efter att avtalet hävts får konsumenten inte använda digitala innehållet eller digitala tjänsten och konsumenten får inte göra det tillgängligt för tredje part. Om det digitala innehållet har tillhandahållits med fysiskt medium, ska konsumenten på försäljarens begäran och på försäljarens bekostnad utan onödigt dröjsmål returnera det materiella innehållet till försäljaren. Avgiften återbetalas med samma betalningssätt som konsumenten använde ursprungligen, om inte något annat avtalas och det inte medför kostnader.

Kan försäljaren ändra det digitala innehållet eller den digitala tjänsten?

Försäljaren är skyldig att göra nödvändiga ändringar för att det digitala innehållet eller tjänsten ska förbli felfri.

Andra än nödvändiga ändringar får göras endast om:

 • avtalet tillåter en sådan ändring och det finns bestämmelser för en specificerad grundad anledning till detta
 • ändringen inte medför tilläggskostnader för konsumenten och
 • konsumenten informeras om ändringen på ett klart och begripligt sätt
 • konsumenten har informerats om möjligheten att häva avtalet eller bevara det digitala innehållet eller den digitala tjänsten oförändrad.

Konsumenten får häva avtalet om ändringen har en negativ inverkan på möjligheterna att använda det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna. Hävningsrätt föreligger inte om den negativa effekten är ringa. Konsumenten får häva avtalet avgiftsfritt inom 30 dagar efter att ha fått kännedom om ändringen eller efter att försäljaren har ändrat det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, beroende på vilket som infaller senast.