Digitaaliset sisällöt ja palvelut

Digitaaliset sisällöt ja palvelut

Di­gi­taa­lis­ta si­säl­töä ja di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta kos­ke­va di­rek­tii­vi (EU) 2019/ 7 sisältää yhteiset säännöt digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamisesta elinkeinon­ harjoittajien ja kuluttajien välillä tehtäviin sopimuksiin. Direktiivi ei kata varsinaisia viestintäpalveluja, kuten puhelin- ja nettiliittymät. Direktiivin säännöksiä sovelletaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamiseen, joka tapahtuu 1.1.2022 alkaen.

Mikä jää kansallisen lainsäädännön varaan:

 • Tavaroiden lainmukaisuus
 • Vahingonkorvaukset
 • Yleiset sopimusoikeuteen kuuluvat seikat, kuten sopimuksen tekeminen, pätevyys, pätemättömyys tai vaikutukset
 • Digitaalisen sisällön tai –palvelun toimittamista koskevien sopimusten luonne sekä kysymys siitä, ovatko sopimukset esimerkiksi myynti-, palvelu- vai vuokrasopimuksia
 • Se, voivatko kuluttajat kohdistaa vaatimuksia liiketoimintaketjuun aikaisemmassa vaiheessa osallistuneisiin henkilöihin
 • Vastuukysymykset  muuta kolmatta osapuolta kuin myyjää kohtaan, joka toimittaa tai sitoutuu toimittamaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun, kuten kehittäjä
 • Seuraukset, joita aiheutuu siitä, että digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei ole toimitettu tai digitaalinen sisältö tai että digitaalinen palvelu on virheellinen, jos toimituksen laiminlyönti tai virheellisyys johtuu esteestä, johon myyjä ei pysty vaikuttamaan, ja jos myyjän ei voida olettaa pystyvän välttämään tai poistamaan estettä ja sen seurauksia, esimerkiksi jos kyseessä on ylivoimainen este
 • Osapuolten oikeudet pidättäytyä suorittamasta velvollisuuksiaan tai osaa niistä, kunnes toinen osapuoli suorittaa velvollisuutensa. Esimerkiksi se, onko kuluttajalla virheen ollessa kyseessä oikeus pidättäytyä kauppahinnan tai sen osan maksamisesta, kunnes myyjä on saattanut digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun sopimuksen mukaiseksi, tai onko myyjällä oikeus pitää hallussaan kuluttajalle sopimuksen purkamisen johdosta kuuluva korvaus, kunnes kuluttaja täyttää velvollisuutensa palauttaa aineellinen väline myyjälle.
 • Direktiivin sääntöjen soveltaminen koskemaan sopimuksia, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, tai muuten säännellä tällaisia sopimuksia – esimerkiksi ulottaa kuluttajille annettu suoja koskemaan myös luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka eivät ole kuluttajia, kuten valtiosta riippumattomia järjestöjä, uusyrityksiä tai pk-yrityksiä.
 • Direktiivin soveltaminen koskemaan alustojen tarjoajia, joita ei pidetä myyjinä

Mitä direktiivi kattaa ja mitä digitaaliset sisällöt ja palvelut ovat?

Digitaalisia sisältöjä ja palveluja ovat esimerkiksi:

 • tietokoneohjelmat
 • sovellukset (esimerkiksi pelisovellus sovelluskaupasta)
 • videotiedostot
 • äänitiedostot
 • digitaaliset pelit
 • sähköiset kirjat tai muut sähköiset julkaisut
 • digitaaliset palvelut, joiden avulla voidaan luoda, käsitellä, käyttää tai tallentaa dataa digitaalisessa muodossa, mukaan lukien verkkosovelluspalvelut (SaaS), kuten videoiden ja äänitallenteiden jakaminen ja muu verkkoon tallentaminen
 • pilvipalveluympäristössä tarjolla olevat tekstinkäsittelymahdollisuudet tai pelit
 • sosiaalinen media
 • pikaviestipalvelut (esimerkiksi Whatsapp, Facebook Messenger) ja verkkopohjaiset sähköpostipalvelut
 • digitaaliset televisiopalvelut

Millä tavoin digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja voidaan toimittaa?

Digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja voidaan toimittaa monin eri tavoin, esimerkiksi

 • siirtämällä aineellisella välineellä
 • lataamalla kuluttajan omalle laitteelle
 • lähettämällä suoratoistona verkossa ja antamalla käyttöoikeus tallennettuun digitaaliseen sisältöön tai sosiaaliseen mediaan

Digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja voidaan toimittaa myös aineellisella välineellä, kuten

 • DVD- ja CD-levyillä
 • muistitikuilla ja muistikorteilla
 • aineellisella välineellä edellyttäen, että aineellinen väline toimii yksinomaan digitaalisen sisällön siirtovälineenä

Missä ajassa digitaalinen ­si­säl­tö tai –pal­ve­lu pitää toi­mi­t­ta­a?   

Ellei kuluttaja ole sopinut myyjän kanssa toisin, myyjän on toimitettava digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu viivytyksettä sopimuksen tekemisen jälkeen. Myyjä on täyttänyt velvollisuutensa, kun digitaalinen sisältö tai mahdollisuus sen käyttöä tai lataamista varten on saatavilla tai käytettävissä, tai kun digitaalinen palvelu on sitä varten valitun fyysisen tai virtuaalisen järjestelmän saatavilla.

Mil­loin di­gitaalisessa ­si­säl­lös­sä on vir­he? 

Myyjä vastaa siitä, että digitaalinen sisältö tai palvelu on sovitun mukainen.

Digitaalisessa sisällössä on virhe, jos

 • se ei vastaa sovittua kuvaukseltaan, määrältään, laadultaan, toimivuudeltaan, yhteensopivuudeltaan tai yhteentoimivuudeltaan tai jos muut ominaisuudet eivät vastaa sovittua
 • se ei sovellu siihen erityiseen käyttötarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee ja jonka kuluttaja on viimeistään sopi­muksen tekohetkellä saattanut elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt
 • sen mukana ei ole toimitettu kaikkia sopimuksessa edellytettyjä tarvittavia lisävarusteita, ohjeita, asennusohjeita ja asia­kastukea, eikä sitä ei ole päivitetty sopimuksessa määrätyllä tavalla

Lisäksi digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun tulee olla seuraavien vaatimusten mukainen:

 • se soveltuu niihin käyttötarkoituksiin, joihin samantyyppistä digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja yleensä käytetään
 • sen määrän ja muun muassa toimivuutta, yhteensopivuutta, saatavuutta, jatkuvuutta ja turvallisuutta koskevien toimintaan liittyvien ja muiden ominaisuuksien on vastattava ominaisuuksia, joita samantyyppisellä digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella palvelulla yleensä on ja joita kuluttaja voi kohtuudella odottaa
 • sen mukana toimitetaan tarvittaessa lisävarusteet ja ohjeet, jotka kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa
 • se vastaa myyjän ennen sopimuksen tekemistä esittämiä digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun koeversioita tai ennakkoesittelyjä.

Voinko edellyttää myyjältä tietoa digitaalisen sisällön tai palvelun päivityksistä ja virheetöntä palvelun toimimista koko sovitulta ajalta?

Myyjän tehtävänä on varmistaa, että kuluttajalle tiedotetaan päivityksistä ja turvapäivityksistä ja että ne toimitetaan kuluttajalle sopimuksessa sovittuna ajanjaksona tai kohtuudella edellytettävänä ajanjaksona. Jos kuluttaja ei asenna myyjän toimittamia päivityksiä kohtuullisessa ajassa, myyjä ei vastaa kyseisen päivityksen puuttumisesta aiheutuvasta virheestä, jos se on ilmoittanut kuluttajalle päivityksen saatavuudesta ja siitä, mitä seurauksia sillä on, jos kuluttaja ei asenna päivitystä ja se, että kuluttaja ei ole asentanut päivitystä tai on asentanut sen virheellisesti, ei johdu elinkeinonharjoittajan antamista puutteellisista asennusohjeista.

Jos kuluttaja ja myyjä ovat sopineet digitaalisen sisällön tai palvelun pidempiaikaisesta tai jatkuvasta toimituksesta, digitaalisen sisällön tai palvelun pitää olla sopimuksen mukainen koko ajanjakson ajan.

Virheellisyyttä ei katsota olevan, jos kuluttajalle on annettu sopimuksen tekohetkellä tieto siitä, että digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun tietty erityispiirre poikkeaa sopimuksenmukaisuutta koskevista vaatimuksista, ja kuluttaja on nimenomaisesti ja erikseen hyväksynyt tämän poikkeaman sopimusta tehdessään.

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, toimitetun digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun on oltava viimeisimmän version mukainen, joka on saatavilla sopimuksentekoajankohtana.

Digitaalisen sisällön tai palvelun yhdistämisessä kuluttajan digitaaliseen sisältöön tapahtui virhe. Kuka siitä vastaa?

Jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on integroitu eli yhdistetty kuluttajan digitaaliseen ympäristöön virheellisesti, kyseessä on digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virhe, jos

 • digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun integroinnista tai sen valvonnasta vastasi myyjä
 • digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu oli tarkoitettu kuluttajan integroitavaksi mutta virheellinen integrointi johtui myyjän toimittamista puutteellisista ohjeista.

Kuinka pitkään myyjä vastaa digitaalisen sisällön tai –palvelun virheistä?

Myyjän virhevastuu on voimassa vähintään kaksi vuotta digitaalisen sisällön tai –palvelun toimitusajankohdasta. Jos toimitus on pidempikestoinen, myyjä vastaa virheestä, joka ilmenee milloin tahansa sinä ajanjaksona, jona digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu on sopimuksen mukaan määrä toimittaa.

Huomaathan kuitenkin todistustaakkaa koskevan säännöksen vaikutuksen:

Jos digitaalisessa sisällössä tai –palvelussa ilmenee virhe yhden vuoden kuluessa sen toimitusajankohdasta, virheen katsotaan olleen olemassa toimitusajankohtana, jollei myyjä osoita toisin. On riittävää, jos myyjä osoittaa, että kuluttajan digitaalinen ympäristö ei ole yhteensopiva digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun teknisten vaatimusten kanssa, ja jos myyjä on ilmoittanut tällaisista vaatimuksista kuluttajalle selvästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä. Kuluttajan tulee tehdä yhteistyötä myyjän kanssa sen toteamiseksi, johtuuko digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun virhe kuluttajan digitaalisesta ympäristöstä, tai muuten todistustaakka virheestä on kuluttajalla.

Mitä voin vaatia, jos myyjä ei ole toimittanut digitaalista sisältöä tai –palvelua sovitusti? 

Kuluttajan tulee ensiksi pyytää myyjää toimittamaan digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu. Jos myyjä ei tällöin toimi ilman aiheetonta viivytystä tai yhdessä sovitun lisäajan kuluessa, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus.

Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus heti, jos myyjä ilmoittaa tai olosuhteista käy selkeästi ilmi, että myyjä ei aio toimittaa kyseistä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, tai ei pysty toimittamaan sitä ajankohtana, joka on kuluttajalle olennaisen tärkeä.

Mitkä ovat kuluttajan oikeudet, kun digitaalisessa sisällössä tai –palvelussa on virhe? 

Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on myyjän vastuulla oleva virhe, kuluttaja voi vaatia virheen korjaamista. Virhe tulee korjata kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei siitä aiheudu kuluttajalle kustannuksia tai merkittävää haittaa.

Jos virheen korjaaminen olisi mahdotonta tai aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, myyjän ei kuitenkaan tarvitse korjata virhettä, mutta myyjän tulee oikaista virhe muilla keinoilla.

Virheen voi oikaista oikeasuhteisella hinnanalennuksella, jos digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua voi käyttää virheestä huolimatta.  Jos kyse on pidempiaikaisesta toimittamisesta, hinnanalennus kohdistuu vain siihen ajanjaksoon, jonka aikana digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu ei vastannut sovittua. Myyjän tulee suorittaa hinnanalennus ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on ilmoittanut vaativansa sitä.

Virhe oikaistaan purkamalla sopimus silloin, jos

 • Virheen oikaiseminen sovitun mukaiseksi olisi mahdotonta tai kohtuutonta
 • Myyjä ei ole korjannut virhettä tai on yrittänyt korjata virhettä siinä onnistumatta
 • Virhe on luonteeltaan niin vakava, että se oikeuttaisi sopimuksen purkamiseen
 • Myyjä ei voi korjata virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa
 • Kuluttajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus vain, jos virhe ei ole vähäinen. Myyjällä on todistustaakka virheen vähäisyydestä.

Mitä velvollisuuksia myyjällä ja kuluttajalla on purkutilanteessa?

Jos sopimus puretaan, myyjä korvaa kuluttajalle kaikki sopimuksen mukaisesti maksetut suoritukset siltä ajalta, kun digitaalinen sisältö tai palvelu oli virheellinen ja mahdollisesti etukäteen maksetulta ajalta silloin, kun sopimus puretaan ennenaikaisesti.

Myyjän tulee suorittaa maksunpalautukset ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on käyttänyt purkuoikeuttaan.

Kun sopimus puretaan, myyjällä on oikeus estää kuluttajan pääsy digitaaliseen sisältöön tai palveluun, esimerkiksi sulkemalla kuluttajan käyttäjätili. Myyjän on tietyin poikkeuksin pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan luovuttamaa tai luomaa digitaalista sisältöä tai palvelua sekä kuluttajan pyynnöstä luovutettava tällainen sisältö kuluttajan käyttöön.

Sopimuksen purkamisen jälkeen kuluttajan ei saa käyttää digitaalista sisältöä tai digitaalista pal­velua eikä kuluttaja saa antaa sitä kolmansien osapuolten saataville. Jos digitaalinen sisältö on toimitettu aineellisella välineellä, kuluttajan on myyjän pyynnöstä ja tämän kustannuksella palautettava aineellinen väline myyjälle ilman aiheetonta viivytystä. Maksu palautetaan samalla maksutavalla, kun kuluttaja käytti alunperin, ellei toisin sovita ja siitä ei aiheudu kustannuksia.

Voiko myyjä muuttaa digitaalista sisältöä tai –palvelua?

Myyjällä on velvollisuus tehdä välttämättömät muutokset, jotta digitaalinen sisältö tai palvelu säilyy virheettömänä.

Muita kuin välttämättömiä muutoksia saa tehdä vain, jos:

 • sopimuksessa sallitaan tällainen muutos ja määrätään sitä koskevasta yksilöidystä perustellusta syystä
 • muutoksesta ei aiheudu kuluttajalle lisäkustannuksia ja kuluttajalle ilmoitetaan muutoksesta selvällä ja ymmärrettävällä tavalla
 • kuluttajalle on kerrottu mahdollisuudesta purkaa sopimus tai säilyttää digitaalinen sisältö tai palvelu muuttumattomana

Kuluttaja saa purkaa sopimuksen, jos muutos vaikuttaa kielteisesti mahdollisuuksiin käyttää digitaalista sisältöä tai palvelua. Purkuoikeutta ei ole, jos kielteinen vaikutus on vähäinen. Kuluttaja saa purkaa sopimuksen maksutta 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon muutoksesta, tai siitä kun myyjä on muuttanut digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, sen mukaan kumpi näistä on myöhemmin.