Skadeersättning och utbetalning av den

Om flygningen försenas eller ställs in kan man kräva standardersättning av flygbolaget. Ersättningsbeloppet bestäms utifrån flygresans längd och den försening som ombokningen föranleder.

När kan schablonersättning inte krävas?

Rätt till schablonersättning föreligger inte om avbokningen har meddelats i tid, det vill säga minst 2 veckor före avgångstiden eller minst 7 dagar före avgångstiden och högst 2 veckor före avgångstiden, och om den alternativa transporten har erbjudits högst 2 timmar tidigare och ankomsttiden till bestämmelseorten är mindre än 4 timmar senare än den ursprungliga. Rätt föreligger inte heller om avbokningen har anmälts mindre än 7 dagar före avgångstiden och alternativa transporter erbjudits, vars avgångstid skulle vara högst en timme tidigare och ankomsttiden till bestämmelseorten mindre än 2 timmar senare än originalet. Schablonersättning kan inte heller beviljas om flygningen har ställts in på grund av exceptionella omständigheter. Med dessa avses t.ex. arbetsstrid, olämpliga väderförhållanden, säkerhetsrisk, politiskt instabila förhållanden eller beslut om flygtrafikledning. Läs mer om i vårt nyhetsbrev.

Schablonersättning vid försenad flygning

Resenären har rätt till samma schablonersättning som vid inställda flygningar, om flygningen anländer till sin destination minst 3 timmar efter ankomsttiden enligt tidtabellen, om inte förseningen beror på exceptionella omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Eventuellt ersättningsbelopp bestäms utifrån flygresans längd och den försening som ombokningen föranleder. Man får dock ingen ersättning om förseningen beror på exceptionella förhållanden som inte kunde ha undvikits fastän alla åtgärder som rimligen kan krävas skulle ha vidtagits. Som exceptionella omständigheter betraktas t.ex. arbetskonflikt, olämpliga väderförhållanden, säkerhetsrisk, politiskt instabila förhållanden och beslut om flygtrafikledning som leder till försening eller indragning av flyg.

Tekniskt fel

Mycket ofta nekar flygbolagen till passagerarens krav på schablonersättning genom att åberopa att avbokningen eller förseningen har orsakats av ett tekniskt fel. Enligt EU-domstolens beslutspraxis är ett tekniskt fel endast ytterst sällan ett giltigt skäl att inte betala schablonersättning. Flygbolaget är skyldigt att bevisa att inställningen berodde på extraordinära omständigheter och att de inte hade kunnat undvikas genom åtgärder som lämpar sig för situationen.

Beslutspraxis

EG-domstolens avgörande C-549/07

Ett lufttrafikföretag kan i regel inte vägra att betala ersättning till passagerare om flygningen har ställts in på grund av tekniska fel i flygplanet.

EU-domstolens avgörande C-257/14

Lufttrafikföretag är skyldiga att betala ersättning till passagerare även när ett flyg har ställts in på grund av oväntade tekniska fel.