EU-domstolens avgöranden

2021

Nr 68/21: den 22 april 2021

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-826/19

Enbart styrandet av flygningen till en närliggande flygplats ger inte rätt till en fast ersättning. Lufttrafikföretaget skall dock på eget initiativ erbjuda passageraren ansvaret för transportkostnaderna antingen till den destinationsflygplats till vilken reservationen gjorts eller vid behov till en annan närort som överenskommits med passageraren.

Nr 44/21: den 23 mars 2021

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-28/20

En strejk som organiseras av en fackförening för lufttrafikföretagets personal och som särskilt syftar till att höja lönerna ingår inte i begreppet ”extraordinära omständigheter” som kan befria flygbolaget från skyldigheten att betala ersättning för inställda flygningar eller långvariga förseningar för dessa flygningar.

2020

Nr 909/20: Den 12 november 2020 

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-367/20

En flygning som grundar sig på en enda bokning och en gemensam ruttbeteckning (en kombination av två flygningar) som anländer från ett område utanför EU till en flygplats inom EU-området och via den är framme vid destinationen minst tre timmar för sent, kan också kräva ersättning av det flygbolag i EU-området som trafikerar den senare flygningen, trots att den försenade flygningen drivs av ett flygbolag utanför EU. Varje lufttrafikföretag som är ansvarigt för en flygning och som deltar i minst någondera flygningen är ersättningsskyldigt, oberoende av om den långvariga förseningen beror på att resenären anländer till sin slutliga bestämmelseort på grund av en flygning som utförs av det berörda lufttrafikföretaget.

Nr 633/20: Den 3 september 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-356/19

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, och särskilt dess artikel 7.1, ska tolkas så, att en passagerare vars flygning har ställts in eller blivit kraftigt försenad, eller dennes rättsinnehavare, får kräva att den kompensation som avses i den bestämmelsen ska utges i den nationella valuta som är lagligt betalningsmedel på orten där vederbörande är bosatt, vilket innebär att nämnda artikel utgör hinder mot nationell lagstiftning eller rättspraxis som innebär att ett yrkande om kompensation som framställts av en passagerare eller dennes rättsinnehavare kommer att avvisas endast av det skälet att yrkandet har uttryckts i denna nationella valuta.

Den 3 september 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-530/19

Artikel 9.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas så, att lufttrafikföretagets skyldighet enligt denna bestämmelse, att kostnadsfritt erbjuda de passagerare som avses i bestämmelsen en inkvartering på hotell inte innebär att lufttrafikföretaget är skyldigt att ansvara för formerna för genomförandet av inkvarteringen som sådana.

Förordning nr 261/2004 ska tolkas så, att ett lufttrafikföretag som i enlighet med artikel 9.1 b i förordningen har erbjudit en passagerare, vars flygning ställts in, inkvartering på hotell inte med stöd av endast denna förordning är skyldigt att ersätta passageraren för skada som orsakats av ett fel som begåtts av personalen på nämnda hotell.

Nr 538/20: Den 9 juli 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-85/19

Artikel 17.2, jämförd med artikel 22.2, i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001, ska tolkas så, att för det fall att incheckat bagage förstörts, förlorats, skadats eller försenats, men passageraren inte har gjort en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten, utgör det belopp som enligt sistnämnda bestämmelse ska utgå i enlighet med lufttrafikföretagets begränsade ansvar ett maximibelopp, och inte ett schablonbelopp som per automatik ska utgå till passageraren. Det ankommer således på den nationella domstolen att fastställa ersättningsbeloppet, upp till detta maximibelopp, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.

Artikel 17.2, jämförd med artikel 22.2, i Montrealkonventionen ska tolkas så, att för det fall att incheckat bagage förstörts, förlorats, skadats eller försenats, men passageraren inte har gjort en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten, ska det ersättningsbelopp som lufttrafikföretaget utge fastställas av den nationella domstolen i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser, bland annat i fråga om bevisning. Dessa bestämmelser får emellertid varken vara mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som grundas på nationell rätt eller medföra att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer av Montrealkonventionen.

Den 9 juli 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-86/19

Artikel 17.2, jämförd med artikel 22.2, i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001, ska tolkas så, att för det fall att incheckat bagage förstörts, förlorats, skadats eller försenats, men passageraren inte har gjort en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten, utgör det belopp som enligt sistnämnda bestämmelse ska utgå i enlighet med lufttrafikföretagets begränsade ansvar ett maximibelopp, och inte ett schablonbelopp som per automatik ska utgå till passageraren. Det ankommer således på den nationella domstolen att fastställa ersättningsbeloppet, upp till detta maximibelopp, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.

Artikel 17.2, jämförd med artikel 22.2, i Montrealkonventionen ska tolkas så, att för det fall att incheckat bagage förstörts, förlorats, skadats eller försenats, men passageraren inte har gjort en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten, ska det ersättningsbelopp som lufttrafikföretaget utge fastställas av den nationella domstolen i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser, bland annat i fråga om bevisning. Dessa bestämmelser får emellertid varken vara mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som grundas på nationell rätt eller medföra att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva de rättigheter som följer av Montrealkonventionen.

Den 28 maj 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-153/19

Artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en passagerare, som redan har erhållit kompensation i enlighet med artikel 7 i den förordningen, kan erhålla kompensation av researrangören i form av avdrag på priset för resan, vilket är en lagstadgad rätt i den berörda medlemsstaten, i den mån som sistnämnda kompensation beviljas som ersättning för individuell skada som uppkommit i ett av de fall som avses i artikel 1.1 i den förordningen, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

Nr 301/20: Den 23 april 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-28/189

Artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen ska tolkas så, att kostnaderna för incheckning av passagerare, vilka inte kan undvikas då det inte finns något alternativt kostnadsfritt incheckningssätt, den mervärdesskatt som påförts priserna för inrikesflyg, samt de administrativa avgifterna för köp med ett annat kreditkort än det som godkänts av lufttrafikföretaget, utgör oundvikliga och förutsebara beståndsdelar av priset i den mening som avses i den andra meningen i den bestämmelsen. Nämnda bestämmelse ska däremot tolkas så, att kostnaderna för incheckning av passagerare, vilka kan undvikas genom användning av ett kostnadsfritt incheckningssätt, samt den mervärdesskatt som påförts de fakultativa tilläggsavgifterna för inrikesflyg, utgör ett valfritt pristillägg i den mening som avses i den fjärde meningen i den bestämmelsen.

Nr 235/20: 26 mars 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-215/-18

En passagerare som bokat en flygning via en resebyrå kan väcka talan i händelse av försenad flygning mot lufttrafikföretaget vid domstolarna på den ort där flygningen avgår.

Nr 31/20: Den 12 mars 2020

EU-domstolens bestämmelse i ärendet C-832/18

En flygpassagerare som har erhållit kompensation för en inställd flygning och som har godtagit att resa med en annan flygning har rätt till kompensation om ombokningsflygningen är försenad. Flygningen ska ha försenats med det antal timmar som berättigar till ersättning och lufttrafikföretaget för den omdirigerade flygningen ska vara detsamma som lufttrafikföretaget för den inställda flygningen.

2019

Nr 902/2019: 24 oktober 2019

EU-domstolens beslut i mål C756 / 18 easyJet Airline Co.

Passagerare på en flygning som vid ankomsten är försenad med tre timmar eller mer, för vilken flygning passagerarna har en bekräftad platsreservation, får inte nekas kompensation enligt denna förordning enbart med motiveringen att de i samband med sin begäran om kompensation inte har styrkt, genom bland annat boardingkortet, att de varit närvarande vid incheckningen för nämnda flygning, såvida det inte visas att dessa passagerare inte har transporterats på den aktuella flygning som försenats.

Nr 95/2019: Den 11 juli 2019

EU-domstolens dom i mål C-502/18 Ceské aerolinie

Flygningar från en medlemsstat till ett tredjeland med anslutande flygning via ett annat tredjeland som omfattas av en enda bokning: Det lufttrafikföretag som genomfört den första flygningen är skyldigt att kompensera de passagerare som drabbats av en kraftig försening vid ankomsten av den andra flygningen, vilken genomförts av ett lufttrafikföretag som inte är ett EG-lufttrafikföretag.

Nr 91/2019: Den 10 juli 2019

EU-domstolens dom i mål C-163/18 Aegean Airlines SA

Passagerare som har rätt att kräva ersättning för sin flygbiljett från researrangören kan inte även kräva ersättning från lufttrafikföretaget.

Nr 45/2019: Den 4 april 2019

EU-domstolens dom i mål C-501/17 Germanwings

Ett lufttrafikföretag ska utge kompensation till passagerarna för en försening på tre timmar eller mer som beror på att ett flygplansdäck har skadats av en skruv som låg på start- eller landningsbanan endast om företaget inte har använt alla tillgängliga resurser för att begränsa flygningens försening.

2018

Nr 128/2018: Den 3 september 2020

EU-domstolens dom i mål C-601/17 Harms

Vid inställd flygning ska lufttrafikföretaget även betala åter den kommission som uppburits av den som agerat förmedlare  vid biljettköpet, såvida lufttrafikföretaget hade vetskap därom.

Nr 100/2018: Den 4 juli 2018

EU-domstolens dom i mål C-532 / 17 Wirth m.fl.

När en flygning blir kraftigt försenad är det inte det flygbolag som har hyrt ut flygplanet och besättningen som är skyldigt att betala ersättning till passagerarna, utan det flygbolag som beslutade att genomföra flygningen.

Nr 77/2018: Den 31 maj 2018

EU-domstolens dom i mål C-537/17 Wegener

Rätten till kompensation på grund av en kraftigt försenad flygning gäller även vid flygningar med direkt anslutande flygförbindelser till ett tredjeland med mellanlandning utanför EU.

Nr 49/2018: Den 17 april 2018

EU-domstolens dom i de förenade målen  C-195/17C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17, C-290/17 à C-292/17 Krüsemann m.fl.

En ”vild strejk” bland den flygande personalen till följd av ett överraskande tillkännagivande av en omstrukturering utgör inte en ”extraordinär omständighet” som kan befria lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala kompensation vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Nr 28/2018: Den 7 mars 2018

EU-domstolens dom i förenade mål C-274/16, C-447/16 et C-448/16 flightright

Talan om ersättning för försening mot ett flygbolag, som i en medlemsstat endast har genomfört den första delen av en flygresa bestående av anslutande flygningar, kan väckas vid domstolarna i den slutliga bestämmelseort som befinner i en annan medlemsstat.

2017

Nr 92/2017: Den 7 september 2017

EU-domstolens dom i mål C-559/16 Bossen m.fl. m.fl.

Kompensation till passagerare vid inställd eller kraftigt försenad flygning med anslutande flygförbindelser ska beräknas utifrån avståndet enligt fågelvägen mellan avgångs- och ankomstflygplatserna.

Nr 51/2017: Den 11 maj 2017

EU-domstolens dom i mål C-302/16 Krijgsman

Ett lufttrafikföretag som inte kan bevisa att en passagerare har underrättats om att hans flygning har ställts in, mer än två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden, är skyldig att betala kompensation till passageraren.

Nr 44/2017: Den 4 maj 2017

EU-domstolens dom i mål C-315/15 Pešková och Peška

En kollision mellan ett flygplan och en fågel utgör en extraordinär omständighet som kan befria lufttrafikföretaget från dess skyldighet att betala kompensation vid kraftig försening av flygningen.

2016

Nr 31/2016: Den 17 mars 2016

EU-domstolens dom i förenade mål C-145/15, C-146/15 Ruijssenaars ja Jansen

De nationella myndigheterna utövar allmän tillsyn i syfte att garantera flygpassagerarnas rättigheter, men är inte skyldiga att vidta åtgärder med anledning av enskilda klagomål.

2015

Nr 105/2015: Den 17 september 2015

EU-domstolens dom i mål C-257/14 van der Lans

Lufttrafikföretag är skyldiga att betala ersättning till passagerare även när ett flyg har ställts in på grund av oväntade tekniska fel.

2014

Nr 116/2014: Den 14 november 2014

Unionens dom i mål C-394/14 Siewert

En händelse, såsom den där en rörlig flygplatstrappa stötte emot ett flygplan kan inte kvalificeras som en ”extraordinär omständighet” som fritar lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala kompensation till passagerare när flygningen med nämnda plan blev kraftigt försenad.

Nr 116/2014: Den 4 september 2014 

EU-domstolens dom i mål C-452/13 Germanwings

Den faktiska ankomsttiden för en flygning motsvarar tidpunkten då åtminstone en av flygplanets dörrar öppnas.

2013

Nr 18/2013: Den 26 februari 2013

EU-domstolens dom i mål C-11/11 Folkerts

Passagerare på en flygning med anslutande flygförbindelser har rätt till kompensation när deras flygning ankommer till den slutliga bestämmelseorten med en försening på tre timmar eller mer.

Nr 8/2013: Den 31 januari 2013

EU-domstolens dom i mål C-12/11 McDonagh

Lufttrafikföretag är skyldiga att erbjuda service åt passagerare, vilkas flygningar blivit inställda till följd av sådana extraordinära omständigheter som stängningen av luftrummet över Europa efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott.

2012

Nr 151/2012: Den 22 november 2012

EU-domstolens dom i mål C-410/11 Espada Sánchez m.fl.

En flygpassagerare har rätt att kräva kompensation från lufttrafikföretaget för förlusten av tillhörigheter när dessa befann sig i ett bagage som checkats in av en annan passagerare på samma flygning.

Nr 150/2012: Den 22 november 2012

EU-domstolens dom i mål C-139/11 Cuadrench Moré

Fristen för att väcka talan om kompensation på grund av inställda flygningar ska fastställas enligt reglerna i varje medlemsstats nationella rätt.

Nr 135/2012: 23 oktober 2012

EU-domstolens dom i förenade mål C-581/10, C-629/10 Nelson m.fl.

Domstolen bekräftar sin rättspraxis enligt vilken passagerare vid kraftigt försenade flygningar har rätt att begära kompensation.

Nr 125/2012: 4 oktober 2012

EU-domstolens dom i mål C-321/11 Rodríguez Cachafeiro och Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Passagerare på flygningar som följer på varandra har rätt till kompensation när de nekas ombordstigning på den andra flygningen, när skälet att neka ombordstigning är att den första flygningen på grund av lufttrafikföretagets förvållande har blivit försenad.

Nr 124/2012: 4 oktober 2012

EU-domstolens dom i mål C-22/11 Finnair

Ett lufttrafikföretag är skyldigt att kompensera passagerare när de har nekats ombordstigning på grund av att deras flygning har lagts om till följd av att en strejk ägde rum på flygplatsen två dagar tidigare.

Nr 45/2012: Den 19 april 2012

Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-22/11 Finnair

Enligt generaladvokat Bot är ett lufttrafikföretag skyldigt att betala ersättning till passagerare som nekats ombordstigning på grund av att deras flygningar omorganiserats på grund av strejk på flygplatsen två dagar tidigare och på grund av en strejk som påverkat det föregående flyget.

Nr 32/2012: Den 22 mars 2012

Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-12/11 McDonagh

Enligt generaladvokaten Yves Bot ska lufttrafikföretag omhänderta passagerare vars flygning ställts in på grund av sådana extraordinära omständigheter som stängningen av luftrummet till följd av vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott

2009

Nr 102/2009: Den 19 november 2009

EG-domstolens dom i förenade mål C-402/07 et C-432/07 Sturgeon m.fl.

Passagerare på försenade flygningar kan ha rätt till kompensation.

2008

Nr 100/2008: 22 december 2008

EG-domstolens dom i mål C-549/07 Wallentin-Hermann

Ett lufttrafikföretag kan i regel inte vägra att betala ersättning till passagerare om flygningen har ställts in på grund av tekniska fel i flygplanet.