EU-tuomioistuimen ratkaisuja

2023

11 päivänä toukokuuta 2023

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-156/22 TAP Portugal v. flightright GmbH sekä C-157/22 ja C-158/22 TAP Portugal v. Myflyright GmbH

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus – 5 artiklan 3 kohta – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lennon suorittamiseen välttämättömän miehistön jäsenen odottamaton poissaolo sairauden tai kuoleman vuoksi

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että lennon suorittamiseen välttämättömän miehistön jäsenen odottamaton poissaolo sairauden tai kuoleman vuoksi vähän ennen kyseisen lennon suunniteltua lähtöä ei kuulu kyseisessä säännöksessä tarkoitetun poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen alaan.

2022

20 päivänä lokakuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C‑111/21 Laudamotion

Montrealin yleissopimus – 17 artiklan 1 kappale – Lentoliikenteen harjoittajan vastuu matkustajan kuolemasta tai ruumiinvammasta aiheutuneesta vahingosta – Ruumiinvamman käsite – Traumaperäinen stressihäiriö, joka matkustajalle on aiheutunut ilma‑aluksen hätäevakuoinnin tuloksena.

6 päivänä lokakuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-436/21 flightright

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 3 artiklan 1 kohdan a alakohta – Soveltamisala – 2 artiklan f–h alakohta – Lipun käsite – Varauksen käsite – Suoraan toisiinsa liittyvien lentojen käsite – Matkatoimiston välityksellä tehty varaus – 7 artikla – Lennon pitkäaikaisen viivästymisen johdosta matkustajille annettava korvaus – Lennosta vastaavien eri lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta useammasta lennosta muodostuva kuljetus – Liityntälento, joka lähtee jäsenvaltiossa sijaitsevalta lentoasemalta, jolla on välilasku Sveitsissä ja jonka lopullinen määräpaikka on kolmannessa maassa.

29 päivänä syyskuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-597/20 LOT

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 16 artikla – Matkustajille annettava korvaus ja apu – Kyseisen asetuksen soveltamisesta vastaavan kansallisen elimen toimivalta – Kansallinen säännöstö, jossa annetaan kyseiselle elimelle toimivalta määrätä lentoliikenteen harjoittaja maksamaan matkustajalle maksettava korvaus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeussuojakeino tuomioistuimessa.

7 heinäkuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-308/21 SATA International – Azores Airlines

Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille annettava korvaus ja apu – Lennon peruuttaminen tai pitkäaikainen viivästyminen – 5 artiklan 3 kohta – Vapautuminen korvausvelvollisuudesta – Poikkeukselliset olosuhteet – Lentokoneiden polttoaineentankkausjärjestelmän laajamittainen häiriö lentoasemalla.

2 päivänä kesäkuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-589/20 Austrian Airlines

Lentoliikenne – Montrealin yleissopimus – 17 artiklan 1 kohta – Lentoliikenteen harjoittajien vastuu matkustajan kuolemasta tai ruumiinvammasta – Matkustajan kuoleman tai ruumiinvamman aiheuttaneen ”onnettomuuden” käsite – Ilma‑aluksesta poistumisen yhteydessä aiheutunut ruumiinvamma – 20 artikla – Lentoliikenteen harjoittajan vastuusta vapautuminen – Loukkaantuneen matkustajan oman huolimattomuuden tai laiminlyönnin, joka on aiheuttanut kärsityn vahingon tai myötävaikuttanut sen syntymiseen, käsite – Matkustajan, joka ei pitänyt kiinni siirrettävän lentokoneportaikon kaiteesta, kaatuminen.

Nro 59/22: 7 päivänä huhtikuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-561/20 United Airlines

Viivästyneen lennon matkustajat voivat vaatia korvausta EU:n ulkopuoliselta lentoliikenteen harjoittajalta silloin, kun tämä suorittaa koko lennon EU:n lentoliikenteen harjoittajan lukuun.

24 päivänä helmikuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-451/20 Airhelp

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 3 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – Suoraan toisiinsa liittyvät lennot, kun lähtöpaikka ja määräpaikka ovat kolmannessa maassa – Yksi ainoa varaus yhteisön lentoliikenteen harjoittajalta – Liityntälento jäsenvaltion alueella – 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohta ja 7 artikla – Viivästynyt uudelleenreititetty lento – Tosiasiallisen saapumisajan huomioon ottaminen korvauksen määrittämiseksi.

Asetusta ei sovelleta suoraan toisiinsa liittyviin lentoihin, jotka kattaa yksi ainoa varaus ja jotka muodostuvat kahdesta lennosta, jotka suorittaa yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, kun sekä ensimmäisen lennon lähtölentoasema että toisen lennon saapumislentoasema sijaitsevat kolmannessa maassa ja ainoastaan lentoasema, jonne välilasku tehdään, sijaitsee jäsenvaltion alueella.

3 päivänä helmikuuta 2022

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-20/21 LOT Polish Airlines

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta – Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa – Käsite ”kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka” – Palvelujen suorittamista koskeva sopimus – Lentoliikenne – Yhtenäisellä varauksella vahvistettu lentomatka, joka koostuu kahdesta tai useammasta osuudesta, joiden suorittajina on kaksi eri lentoliikenteen harjoittajaa – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt – 7 artikla – Oikeus korvaukseen – Lennon ensimmäisen osuuden viivästyminen – Korvauskanne, joka on nostettu lennon ensimmäisen osuuden suorittanutta lentoliikenteen harjoittajaa vastaan kyseisen osuuden määräpaikan tuomioistuimessa.

2021

N:o 68/21 : 22 päivänä huhtikuuta 2021

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-826/19

Pelkkä lennon ohjaaminen läheiselle lentokentälle ei anna oikeutta kiinteään korvaukseen. Lentoliikenteen harjoittajan on kuitenkin omasta aloitteestaan tarjottava matkustajalle vastuu kuljetuksen kustannuksista joko määränpäälentokentälle, jolle varaus on tehty, tai tarvittaessa toiseen matkustajan kanssa sovittuun lähikohteeseen.

N:o 44/21 : 23 päivänä maaliskuuta 2021

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-28/20

Lentoliikenteen harjoittajan henkilöstön ammattiyhdistyksen järjestämä lakko, jonka tarkoituksena on erityisesti palkkojen korottaminen, ei kuulu ”poikkeuksellisen olosuhteen” käsitteeseen, joka voi vapauttaa lentoyhtiön velvollisuudestaan maksaa korvausta peruutuksista tai pitkäaikaisista viivästymisistä kyseisten lentojen osalta.

2020

N:o 909/20 : 12 päivänä marraskuuta 2020 

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-367/20 

Yhteen ainoaan varaukseen ja yhteiseen reittitunnukseen perustuvasta lennosta (kahden lennon yhdistelmä), joka saapuu EU-alueen ulkopuolelta EU-alueen lentoasemalle ja sen kautta määränpäähänsä vähintään kolme tuntia myöhässä, voi esittää korvausvaatimuksen myös jälkimmäisen lennon operoivalle EU-alueen lentoyhtiölle, vaikka viivästyneen lennon operoi EU:n ulkopuolinen lentoyhtiö. Jokainen lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja, joka osallistuu vähintään jommankumman lennon suorittamiseen, on korvausvelvollinen riippumatta siitä, johtuuko pitkäaikainen viivästyminen matkustajan saapuessa lopulliseen määräpaikkaansa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toteuttamasta lennosta.

N:o 633/20 : 3 päivänä syyskuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-356/19

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 261/2004 ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että matkustaja, jonka lento on peruutettu tai viivästynyt pitkäaikaisesti, tai hänen oikeusseuraajansa voi vaatia tässä säännöksessä tarkoitetun korvauksen maksamista sellaisessa kansallisessa valuutassa, joka on käytössä hänen asuinpaikassaan, niin että mainittu säännös on esteenä jäsenvaltion säännöstölle tai oikeuskäytännölle, jonka mukaan matkustajan tai hänen oikeusseuraajansa tässä tarkoituksessa esittämä vaatimus hylätään yksin siitä syystä, että hän on ilmaissut vaatimuksen tässä kansallisessa valuutassa.

3 päivänä syyskuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-530/19

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajalla kyseisen säännöksen nojalla oleva velvollisuus tarjota siinä tarkoitetuille matkustajille ilmaiseksi hotellimajoitus ei merkitse sitä, että kyseisen lentoliikenteen harjoittajan on vastattava yksityiskohtaisista majoitusjärjestelyistä kokonaisuutena.

Asetusta N:o 261/2004 on tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittaja, joka on kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tarjonnut matkustajalle, jonka lento on peruutettu, hotellimajoituksen, ei voi yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella olla velvollinen korvaamaan kyseiselle matkustajalle asianomaisen hotellin työntekijöiden tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja.

N:o 538/20 : 9 päivänä heinäkuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-85/19

Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehdyn yleissopimuksen, jonka Euroopan yhteisö allekirjoitti 9.12.1999 ja joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY, 17 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä tämän yleissopimuksen 22 artiklan 2 kappaleen kanssa, on tulkittava siten, että summa, josta viimeksi mainitussa määräyksessä määrätään lentoliikenteen harjoittajan vastuun rajana sellaisten kirjattujen matkatavaroiden, joista ei ole tehty erityistä ilmoitusta sen etuuden määrästä, joka liittyy matkatavaroiden määräpaikkaan toimittamiseen, tuhoutumis-, katoamis-, vahingoittumis- tai viivästymistapauksessa, on korvauksen yläraja, jota kyseessä oleva matkustaja ei saa suoraan lain nojalla eikä kiinteämääräisesti. Siten kansallisen tuomioistuimen on näissä rajoissa määritettävä tälle maksettavan korvauksen määrä asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella.

Montrealin yleissopimuksen 17 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä sen 22 artiklan 2 kappaleen kanssa, on tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen on määritettävä korvauksen määrä, joka on maksettava matkustajalle, jonka kirjattu matkatavara, josta ei ole tehty erityistä ilmoitusta sen etuuden määrästä, joka liittyy matkatavaran määräpaikkaan toimittamiseen, on tuhoutunut, kadonnut, vahingoittunut tai viivästynyt, erityisesti näyttöä koskevien asiassa sovellettavien kansallisen oikeuden sääntöjen mukaisesti. Nämä säännöt eivät kuitenkaan saa olla epäedullisemmat kuin ne, joita sovelletaan kansalliseen oikeuteen perustuviin samanlaisiin kanteisiin, eikä niillä saada tehdä Montrealin yleissopimukseen perustuvien oikeuksien käyttämistä käytännössä mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi.

9 päivänä heinäkuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-86/19

Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehdyn yleissopimuksen, jonka Euroopan yhteisö allekirjoitti 9.12.1999 ja joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY, 17 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä tämän yleissopimuksen 22 artiklan 2 kappaleen kanssa, on tulkittava siten, että summa, josta viimeksi mainitussa määräyksessä määrätään lentoliikenteen harjoittajan vastuun rajana sellaisten kirjattujen matkatavaroiden, joista ei ole tehty erityistä ilmoitusta sen etuuden määrästä, joka liittyy matkatavaroiden määräpaikkaan toimittamiseen, tuhoutumis-, katoamis-, vahingoittumis- tai viivästymistapauksessa, on korvauksen yläraja, jota kyseessä oleva matkustaja ei saa suoraan lain nojalla eikä kiinteämääräisesti. Siten kansallisen tuomioistuimen on näissä rajoissa määritettävä tälle maksettavan korvauksen määrä asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella.

Montrealin yleissopimuksen 17 artiklan 2 kappaletta, luettuna yhdessä sen 22 artiklan 2 kappaleen kanssa, on tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen on määritettävä korvauksen määrä, joka on maksettava matkustajalle, jonka kirjattu matkatavara, josta ei ole tehty erityistä ilmoitusta sen etuuden määrästä, joka liittyy matkatavaran määräpaikkaan toimittamiseen, on tuhoutunut, kadonnut, vahingoittunut tai viivästynyt, erityisesti näyttöä koskevien asiassa sovellettavien kansallisen oikeuden sääntöjen mukaisesti. Nämä säännöt eivät kuitenkaan saa olla epäedullisemmat kuin ne, joita sovelletaan kansalliseen oikeuteen perustuviin samanlaisiin kanteisiin, eikä niillä saada tehdä Montrealin yleissopimukseen perustuvien oikeuksien käyttämistä käytännössä mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi.

28 päivänä toukokuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-153/19

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 12 artiklaa on tulkittava siten, että se ei estä matkustajaa, joka on jo saanut korvausta tämän asetuksen 7 artiklan nojalla, saamasta korvausta kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen matkan hinnan alennusta koskevan oikeuden, joka matkustajalla on matkanjärjestäjää kohtaan, nojalla, jos tämä jälkimmäinen korvaus myönnetään yksilöllisen vahingon, joka aiheutuu jostakin kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, perusteella, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava.

N:o 301/20 : 23 päivänä huhtikuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-28/189

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 23 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että matkustajien lähtöselvitysmaksut, joiden maksamiselta ei voida välttyä, koska vaihtoehtoista maksutonta lähtöselvitystapaa ei ole, maan sisäisiin lentoihin liittyviin hintoihin sovellettava arvonlisävero sekä muulla kuin lentoliikenteen harjoittajan hyväksymällä luottokortilla suoritettuja ostoja koskevat hallinnolliset maksut ovat kyseisen säännöksen toisessa virkkeessä tarkoitettuja pakollisia ja ennakoitavia hinnanosia. Sen sijaan kyseistä säännöstä on tulkittava siten, että matkustajien lähtöselvitysmaksut, joiden maksamiselta on mahdollista välttyä käyttämällä maksutonta lähtöselvitystapaa, sekä maan sisäisiin lentoihin liittyviin valittavissa oleviin lisämaksuihin sovellettava arvonlisävero ovat saman säännöksen neljännessä virkkeessä tarkoitettuja valinnaisia lisämaksuja.

N:o 235/20 : 26 päivänä maaliskuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-215-18

Matkatoimiston kautta lennon varannut matkustaja voi nostaa kanteen lennon viivästymistapauksessa lentoliikenteen harjoittajaa vastaan lennon lähtöpaikan tuomioistuimissa.

N:o 31/20 : 12 päivänä maaliskuuta 2020

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C-832/18

Lentomatkustajalla, joka on saanut korvauksen lennon peruuttamisen vuoksi ja suostunut matkustamaan toisella lennolla, on oikeus korvaukseen uudelleenreititetyn lennon viivästymisen vuoksi. Lennon on pitänyt viivästyä korvaukseen oikeuttavan tuntimäärän ja uudelleenreititetyn lennon lentoliikenteen harjoittajan on oltava sama kuin peruutetun lennon lentoliikenteen harjoittajan.

2019

N:o 902/2019 : 24 päivänä lokakuuta 2019

Unionin tuomioistuimen määräys asiassa C756/18 easyJet Airline Co.

Matkustajilta, joiden lento on saapunut määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia myöhässä ja joilla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle, ei voida evätä korvausta kyseisen asetuksen nojalla yksinomaan sillä perusteella, että kun he tekivät korvaushakemuksensa, he eivät – erityisesti tarkastuskortin esittämällä – näyttäneet toteen, että he olivat ilmoittautuneet kyseisen lennon lähtöselvitykseen, ellei osoiteta, että kyseisiä matkustajia ei kuljetettu asianomaisella viivästyneellä lennolla.

N:o 95/2019 : 11 päivänä heinäkuuta 2019

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-502/18 České aerolinie

Jäsenvaltiosta lähtenyt ja kolmanteen valtioon toisen kolmannen valtion kautta suuntautunut yhteen varaukseen perustunut lento, johon liittyi jatkolento: ensimmäisen lennon suorittaneen lentoliikenteen harjoittajan on maksettava korvaus matkustajille, jotka ovat saapuneet määräpaikkaansa pitkäaikaisesti viivästyneinä yhteisön ulkopuolisen lentoliikenteen harjoittajan suorittaman jälkimmäisen lennon vuoksi.

N:o 91/2019 : 10 päivänä heinäkuuta 2019

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-163/18 Aegean Airlines SA

Matkustajilla, joilla on oikeus vaatia matkanjärjestäjältään lentolipustaan maksamansa hinnan palauttamista, ei ole mahdollisuutta vaatia palautusta myös lentoliikenteen harjoittajalta.

N:o 45/2019 : 4 päivänä huhtikuuta 2019

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-501/17 Germanwings

Jos lento viivästyy vähintään kolme tuntia lähtö- tai laskukiitotiellä olleen ruuvin vaurioitettua lentokoneen rengasta, lentoliikenteen harjoittajan on suoritettava matkustajille korvaus vain, jos se ei ole hyödyntänyt kaikkia käytettävissään olevia keinoja lennon viivästymisen rajoittamiseksi.

2018

N:o 128/2018 : 12 päivänä syyskuuta 2018

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-601/17 Harms

Lennon peruuntuessa lentoyhtiön on palautettava myös välittäjän lippujen oston yhteydessä perimä palkkio, mikäli se on ollut palkkiosta tietoinen.

N: o 100/2018 : 4 päivänä heinäkuuta 2018

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-532/17 Wirth ym.

Lennon pitkäaikaisen viivästymisen tapauksessa lentoyhtiö, jonka on maksettava matkustajille kuuluva korvaus, ei ole lentoyhtiö, joka on vuokrannut toiselle lentoa varten käytetyn ilma-aluksen sekä miehistön, vaan lentoyhtiö, joka on päättänyt lennon suorittamisesta.

N:o 77/2018 : 31 päivänä toukokuuta 2018

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-537/17 Wegener

Oikeutta korvaukseen lennon pitkäaikaisen viivästymisen johdosta sovelletaan myös kolmanteen valtioon suuntautuviin suoraan toisiinsa liittyviin lentoihin, joihin sisältyy välilasku EU:n ulkopuolella.

N:o 49/2018 : 17 päivänä huhtikuuta 2018

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-195/17C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17, C-290/17 à C-292/17 Krüsemann ym.

Yllättävää rakenneuudistusilmoitusta seurannut lentomiehistön villi lakko ei ole poikkeuksellinen olosuhde, jonka nojalla lentoyhtiö voi vapautua korvausvelvollisuudestaan lennon peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen tapauksessa.

N:o 28/2018 : 7 päivänä maaliskuuta 2018

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-274/16, C-447/16 et C-448/16 flightright

Sellaista lentoyhtiötä vastaan, joka on toteuttanut jäsenvaltiossa vain ensimmäisen lento-osuuden toisiinsa suoraan liittyvistä lennoista, voidaan nostaa viivästymiseen perustuva vahingonkorvauskanne toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan lopullisen määräpaikan tuomioistuimissa.

2017

N:o 92/2017 : 7 päivänä syyskuuta 2017

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-559/16 Bossen ym.

Matkustajille lennon, johon kuuluu liittymälento, peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus on laskettava käyttäen linnuntietä mitattua matkaa lähtö- ja määrälentoaseman välillä.

N:o 51/2017 : 11 päivänä toukokuuta 2017

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-302/16 Krijgsman

Lentoliikenteen harjoittajan, joka ei voi osoittaa, että matkustajalle on ilmoitettu hänen lentonsa peruuttamisesta yli kaksi viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa, on maksettava matkustajalle korvaus.

N:o 44/2017 : 4 päivänä toukokuuta 2017

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-315/15 Pešková ja Peška

Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys on poikkeuksellinen olosuhde, joka voi vapauttaa lentoliikenteen harjoittajan korvausvelvollisuudesta lennon viivästyessä pitkäaikaisesti.

2016

N:o 31/2016 : 17 päivänä maaliskuuta 2016

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-145/15, C-146/15 Ruijssenaars ja Jansen

Kansalliset viranomaiset harjoittavat yleistä valvontaa lentomatkustajien oikeuksien turvaamiseksi, mutta niiden velvollisuutena ei ole toimia yksittäistapauksia koskevien valitusten perusteella.

2015

N: o 105/2015 : 17 päivänä syyskuuta 2015

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-257/14 van der Lans

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi.

2014

N:o 116/2014 : 14 päivänä marraskuuta 2014

Unionin tuomio asiassa C-394/14 Siewert

Yhteentörmäyksen, jossa lentoaseman porrasajoneuvo törmäsi lentokoneeseen, kaltaista tapahtumaa ei ole pidettävä ˮpoikkeuksellisena olosuhteenaˮ, jonka nojalla lentoliikenteen harjoittaja vapautuu velvollisuudestaan suorittaa korvausta matkustajille kyseisellä lentokoneella toteutettavan lennon viivästyessä pitkäaikaisesti.

N:o 116/2014 : 4 päivänä syyskuuta 2014 

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/13 Germanwings

Lennon todellinen saapumisaika tarkoittaa ajankohtaa, jona ainakin yksi lentokoneen ovi avataan.

2013

N:o 18/2013 : 26 päivänä helmikuuta 2013

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-11/11 Folkerts

Sellaisen lennon matkustajille, johon kuuluu liittymälentoja, on myönnettävä korvaus, kun heidän lentonsa saapuu lopulliseen määräpaikkaan vähintään kolme tuntia myöhässä.

N:o 8/2013 : 31 päivänä tammikuuta 2013

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-12/11 McDonagh

Lentoliikenteen harjoittajan on pidettävä huolta matkustajista, joiden lento on peruutettu Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumisesta johtuvan ilmatilan sulkemisen kaltaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

2012

N:o 151/2012 : 22 päivänä marraskuuta 2012

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-410/11 Espada Sánchez ym.

Matkustaja voi vaatia lentoliikenteen harjoittajalta korvausta matkatavaroidensa katoamisen perusteella, jos ne olivat toisen samalla lennolla olleen matkustajan nimissä kirjatussa matkalaukussa.

N:o 150/2012 : 22 päivänä marraskuuta 2012

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-139/11 Cuadrench Moré

Korvauksen saamiseksi lennon peruuttamistilanteessa nostettavien kanteiden määräaika määräytyy kunkin jäsenvaltion kansallisen oikeuden sääntöjen perusteella.

N:o 135/2012 : 23 päivänä lokakuuta 2012

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-581/10, C-629/10 Nelson ym.

Unionin tuomioistuin vahvistaa oikeuskäytäntönsä, jonka mukaan merkittävästi viivästyneiden lentojen matkustajat voivat saada korvausta.

N:o 125/2012 : 4 päivänä lokakuuta 2012

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-321/11 Rodríguez Cachafeiro ja Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Peräkkäisiä matkaosuuksia sisältävien lentojen matkustajille on annettava korvaus lennolle pääsyn epäämisestä silloin, kun tämän syynä on liikenteenharjoittajasta johtuva ensimmäisen lennon viivästyminen.

N:o 124/2012 : 4 päivänä lokakuuta 2012

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-22/11 Finnair

Lentoliikenteen harjoittaja on velvollinen antamaan korvauksen matkustajille silloin, kun heiltä on evätty pääsy lennolle sen takia, että heidän lentonsa on järjestelty uudelleen lentokentällä kahta päivää aikaisemmin olleen lakon seurauksena.

N:o 45/2012 : 19 päivänä huhtikuuta 2012

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-22/11 Finnair

Julkisasiamies Botin mukaan lentoliikenteen harjoittaja on velvollinen maksamaan korvauksen matkustajille silloin, kun heiltä on evätty pääsy lennolle sen takia, että heidän lentonsa on järjestelty uudelleen lentokentällä kahta päivää aikaisemmin olleen ja edelliseen lentoon vaikuttaneen lakon vuoksi.

N:o 32/2012 : 22 päivänä maaliskuuta 2012

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-12/11 McDonagh

Julkisasiamies Botin mukaan lentoliikenteen harjoittajan on pidettävä huolta matkustajista, joiden lento on peruutettu Eyjafjallajökullin tulivuoren purkautumisesta johtuneen ilmatilan sulkemisen kaltaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

2009

N:o 102/2009 : 19 päivänä marraskuuta 2009

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-402/07 et C-432/07 Sturgeon ym.

Viivästyneen lennon matkustajilla voi olla oikeus korvaukseen.

2008

N:o 100/2008 : 22 päivänä joulukuuta 2008

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-549/07 Wallentin-Hermann

Lentoliikenteen harjoittaja ei pääsääntöisesti voi kieltäytyä suorittamasta korvausta matkustajille, jos lento on peruutettu lentokoneen teknisten vikojen vuoksi.