Nekad ombordstigning

Termen överbokning avser en situation där alla passagerare som köpt biljett för samma flyg inte får plats på flygningen.

Frivilligt avstående från platsreservation

Flygbolaget ska vid överbokning i första hand söka frivilliga som kan avstå från flygningen. Flygbolaget och du kan sinsemellan komma överens om vilka förmåner som ska betalas ut för som kompensation för det. Du har även rätt att välja återbetalning av biljettpriset eller ombokning.

Ombokning eller återbetalning av biljettpriset

Om du väljer ombokning måste flygbolaget erbjuda assistans under väntetiden på vissa villkor. Detta innebär måltider och förfriskningar i rimlig proportion till väntetiden, två kostnadsfria samtal, fax eller e-postmeddelanden, hotellinkvartering om extra övernattning är nödvändig och transport mellan flygplatsen och hotellet. Om du vill avboka flyget måste flygbolaget inom sju dagar returnera biljettpriset för varje resa, men också för de delar av resan som redan har gjorts om flygningen inte längre är till nytta med tanke på färdplanen. Du kan också kräva ett gratis returflyg till den avgångsort som biljetten anger om du måste avbeställa resan under mellanlandningen. Observera att du förlorar rätten till assistans under väntetiden, om du avbeställer.

Schablonersättning

Alla som nekats ombordstigning mot sin vilja har rätt till schablonersättning. Skadeersättningen bestäms utifrån flygresans längd och den möjliga försening som ombokningen föranleder. Du kan beräkna schablonersättningen med hjälp av tabellen nedan.

Ersättning vid skada som förseningen orsakar

Du kan kräva skadeersättning, om förseningen i samband med ombokningen orsakar skada. Skadeersättning kan endast fås för kostnader som kan bevisas, men inte för harm eller förargelse. Flygbolaget är inte ansvarigt för skadan om det kan bevisa att det har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan förutsättas.

Godtagbara orsaker för nekad ombordstigning

När ombordstigning nekas av orsaker som beror på passageraren (t.ex. flygbolagets instruktioner åsidosätts, resedokument som saknas eller försenad ankomst till incheckning) finns inte de ovannämnda rättigheterna för passageraren.