Flygbolaget ansvarar för skador som förorsakats av att resgodset har gått förlorat, försenats eller skadats. Ansvarets maximibelopp är begränsat till cirka 1 600 euro, om inte ett högre ersättningsansvar mot tilläggsavgift har avtalats med flygbolaget före resan.

 • Om du inte hittar ditt bagage på bandet efter flygningen ska du omedelbart fylla i en PIR-blankett (Property Irregularity Report dvs. PIR) i flygplatsens ankomsthall och kräva en kopia av den. Rätten till kompensation beror ofta på om förseningen sker på utresan eller returresan.

  Utresa: Du kan kräva kompensation av flygbolaget för nödvändiga anskaffningar, såsom hygienprodukter och kläder, att klara dig med medan du väntar på bagaget på resmålet. Passageraren är skyldig att minimera kostnaderna, så inköpen måste vara absolut nödvändiga. Flygbolagen kan också erbjuda en förpackning med nödvändig utrustning eller ge en voucher med vilken man kan göra de mest nödvändiga anskaffningarna.

  Returresa: Eftersom förseningen av bagaget på returflyget i allmänhet inte orsakar samma skada som på utreseflyget, finns det sällan grunder för ersättning. När du har fått det försenade resgodset ska du göra ett skriftligt ersättningsanspråk inom 21 dygn. Bifoga en kopia av PIR-blanketten och kvitton på nödvändiga anskaffningar till flygbolagets begäran. Anteckna på kvittona vad du har köpt. Spara en kopia av kvittona. Observera att det enligt flygbolagets transportvillkor kan vara förbjudet att medföra vissa saker (t.ex. smycken, kontanter eller läkemedel) i incheckat bagage, och har du inte iakttagit dessa instruktioner kan du inte få ersättning för att de kommit fram försenade.

  Flygbolaget bär inte ansvaret för att bagage försenas om det kan bevisa att man har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas för att undvika skada. Skadestånd beviljas i allmänhet inte på grund av förseningar orsakade av meteorologiska förhållanden, säkerhetsrisker eller strejk. Flygbolaget måste dock kunna påvisa orsaken till förseningen och motivera sitt eget agerande i situationen.

  Bagaget anses ha försvunnit om det inte har kommit fram inom 21 dygn från det att flyget anlände. Gör ett kompensationskrav till flygbolaget för försvunnet bagage. Till kompensationskravet ska du bifoga PIR-blanketten, en förteckning över innehållet i resväskan och värdet på varje sak samt när varje sak är anskaffad. Observera att det enligt flygbolagets transportvillkor kan vara förbjudet att packa vissa saker (t.ex. smycken, kontanter eller läkemedel) i incheckat bagage, och har du inte iakttagit dessa instruktioner kan du inte få ersättning för att de har försvunnit.

  Var beredd på att flygbolaget kräver att du kan bevisa värdet på de försvunna sakerna i form av kvitton. Om kvitton inte finns att tillgå, försök visa i förteckningen när varorna köpts och inköpspriset. Tänk på att du inte kommer att få kompensation enligt anskaffningspriset eller priset på en ny produkt för använda saker, utan nyttan du har av produkten och värdeminskningen på använda saker beaktas i kompensationen.

 • Om ditt bagage har skadats, gör omedelbart en skadeanmälan till flygbolaget genom att fylla i en PIR-blankett i ankomsthallen.  Om du inte gör skadeanmälan genast när du får väskan, kan det vara näst intill omöjligt att visa att skadan uppstått medan resväskan var i flygbolagets besittning.

  Förutom PIR-blanketten ska man göra en skriftlig anmälan till flygbolaget om skadan.  Gör en skriftlig anmälan genast när du upptäcker skadan och bifoga en kopia av PIR-blanketten.  Beskriv den skada som har uppstått och bifoga om möjligt foton som bevis. Var även beredd på att påvisa värdet på den skadade produkten och beakta att kompensation inte betalas enligt det fulla anskaffningspriset för en använd produkt. Gör du inte anmälan inom 7 dagar efter att du har tagit emot bagaget, förlorar du rätten till ersättning.

  Observera att flygbolaget inte är ersättningsskyldigt, om skadan uppstått till följd av en defekt, egenskap eller svaghet hos bagaget.

  När det gäller skada på handbagage bär flygbolaget endast ansvar om skadan orsakats av vårdslöshet från flygbolaget eller en person som är anställd hos flygbolaget. Storleken, vikten och mängden handbagage bestäms av flygbolaget. Bekanta dig med det valda flygbolagets bestämmelser om handbagage före resan.