Reklamationsanvisningar

När du fått besked om att resan ställts in eller försenats, be först bussbolagets representant att sörja för dina rättigheter. Om ärendet inte kan avgöras ska du lämna ett skriftligt klagomål till bussbolaget.

  • Lämna ett skriftligt klagomål till bussbolaget. Besvär som gäller försening eller avbokning ska anföras inom tre månader från tidpunkten för bussresan. De flesta europeiska bolag kan inte behandla klagomål på finska eller svenska. Gör reklamationen på engelska.

  • Bifoga kopior av biljetterna samt måltids- och andra motsvarande kostnader till reklamationen. Skicka inte originalexemplar.

  • Spara en kopia av reklamationen du skickat. Om du gör en reklamation på bolagets reklamationsblankett ska du spara en kopia av den.

  • Inom en månad efter att reklamationen kommit fram ska bolaget meddela huruvida reklamationen godkänts, avvisats eller fortfarande är under handläggning. Det får ta högst tre månader att ge ett slutgiltigt svar sedan reklamationen togs emot.

  • Om du inte får svaret eller om det inte tillfredsställer dig kan du kontakta Konsumenteuropa om det är ett utländskt bolag. För ett inhemskt bussbolags del får du hjälp och rådgivning från konsumentrådgivningen.