Var noga när du säger upp olika beställningsavtal – klagomål från konsumenter om uppsägningstjänsten Bymetis.fi

Konsument Europa Finland har fått 60 klagomål från finländska konsumenter på nederländska företaget Metis International B.V. som erbjuder avgiftsbelagda uppsägningstjänster. Konsumenterna har berättat att de har fått en faktura för en tjänst som de inte har beställt eller av misstag gjort en uppsägning på den finskspråkiga webbplatsen Bymetis.fi när de sökt rätt tjänsteleverantör.

Metis International B.V. erbjuder tjänster där det på kundens vägnar skickar ett uppsägningsbrev om önskad tjänst, såsom streamingtjänster eller tidningsprenumerationer. Uppsägningstjänsten kostar 30 euro, vilket enligt företaget består av att skriva ut ett uppsägningsbrev och skicka det vidare per post. Konsument Europa Finland har i år fått 54 klagomål av finländska konsumenter om tjänsten Bymetis.fi och 6 klagomål året innan. Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har fått 57 klagomål om samma tjänst i år och 10 i fjol. Siffrorna innehåller 36 överlappande fall när en del av konsumenterna har hänvisats från konsumentrådgivningen till Konsument Europa Finland.

Klagomålen har särskilt gällt följande situationer:

  1. Konsumenterna har av misstag försökt avbeställa sin beställning via Bymetis.fi-webbplats. De har hamnat där till exempel via sökresultaten i sökmotorn efter att ha sökt webbplatsen eller kontaktuppgifter för den tjänst som ska sägas upp.
  2. Konsumenterna berättar att de aldrig har besökt webbplatsen Bymetis.fi men ändå fått en faktura av företaget.
  3. Konsumenterna har medvetet beställt en uppsägningstjänst till ett pris på 30 euro men inte fått den tjänst de köpt eller inte kunnat betala en faktura på grund av ett problem på företagets sida.

Anvisningar för konsumenter

  • Säg alltid upp beställningar/prenumerationer direkt via tjänsteleverantörernas egna självbetjäningskanaler eller via kundtjänsten. Var noga med att du inte hamnar på den avgiftsbelagda uppsägningstjänstens sidor om du söker den tjänst som ska sägas upp med tjänstens namn via sökmotorer på internet.
  • Om du har fått en ogrundad faktura av företaget ska du lämna ett skriftligt klagomål till företaget där du bestrider din betalningsskyldighet. Det lönar sig att skicka ditt klagomål per e-post så att du sparar en kopia av det. Företagets e-postadress nämns på dess webbplats under ”Yhteystiedot” (Kontaktuppgifter).
  • Företagets faktura är ogrundad när du inte har beställt uppsägningstjänsten. Tjänsteleverantören bär bevisbördan för att avtalet har ingåtts. Om du dessutom uttryckligen har beställt uppsägningstjänsten men den inte har lett till att beställningen har sagts upp, kan du eventuellt hänvisa till att det har funnits ett fel i uppsägningstjänsten.
  • Konsumenten har inte heller betalningsskyldighet när näringsidkaren inte på förhand har informerat konsumenten om villkoren för utnyttjande av ångerrätten eller om ersättningsskyldigheten i anslutning till återkallande av en redan inledd tjänst. Detsamma gäller en situation där näringsidkaren har börjat fullgöra avtalet under ångerfristen utan konsumentens uttryckliga begäran. För närvarande informerar webbplatsen Bymetis.fi inte om villkoren för utnyttjande av ångerrätten eller om ersättningsansvaret, och företaget ber inte om konsumentens uttryckliga samtycke till att tjänsten kan utföras redan under ångerfristen. Detta leder till att du inte är skyldig att betala för en uppsägningstjänst som företaget helt eller delvis utför. En förutsättning för tillämpningen av dessa regler är dock att du har avbrutit uppsägningstjänsten inom 14 dygn. Om du inte har informerats om villkoren för utnyttjande av ångerrätten förlängs ångerfristen till 12 månader. Om företaget rättar till bristfälliga uppgifter under denna tid, upphör din ångerfrist 14 dagar efter den dag då du fick de korrigerade uppgifterna.
  • Om du inte betalar fakturan kan du få betalningspåminnelser av företaget. Du behöver inte bestrida varje faktura separat, eftersom ett klagomål till företaget räcker. Hittills känner vi inte till fall som framskridit till indrivning.
  • Om ditt ärende inte framskrider med företaget och du behöver råd, kontakta Konsument Europa Finland. Om du redan har kontaktat oss och får nya betalningspåminnelser behöver du inte meddela oss om detta. Kontakta Konsument Europa Finland på nytt endast om indrivningsbyrån eller domstolen kontaktar dig direkt.

Konsument Europa Finland har för närvarande enskilda fall av medling med ett företag i samarbete med Konsument Europa i Nederländerna. Även Finlands konsumentombudsman är medveten om problemen med Bymetis.fi.

Även i andra länder har konsumentmyndigheterna fått klagomål om uppsägningstjänsten Bymetis.fi. I Sverige är antalet konsumentkontakter i år något över 400 och i Danmark över 320.

En annan motsvarande avgiftsbelagd uppsägningstjänst är Xpendy.com, som det också har kommit enskilda klagomål om. Bakom den ligger också ett nederländskt företag, ROI is King Group B.V. De problem som konsumenterna berättar är av samma typ som för Bymetis.fi.