Lagstiftning

EU-rättsakter som är centrala för konsumenten

EU-förordningar är övernationell lagstiftning som gäller allmänt och som tillämpas som sådana i alla medlemsländer utan att de har omvandlats till nationell lagstiftning.

Direktiven har i sin tur riktats till medlemsstaternas lagstiftare, som inom utsatt tid ska införliva dem i sin nationella lagstiftning. Konsumenten kan inte i sitt förhållande till näringsidkaren åberopa ett direktiv direkt, utan den nationella lagstiftning som implementerar det. Direktiven garanterar ett minimiskydd som är bindande för alla medlemsländer inom olika områden, men medlemsländerna har ofta en viss flexibilitet i den nationella implementeringen och möjlighet till strängare lagstiftning än direktivet, förutsatt att det inte bryter mot EU-grundfördrag. Av de direktiv som nämns nedan framgår alltså miniminivån för konsumentskyddet i Europa, men lagstiftningen kan fortfarande variera något från land till land.

Lagstiftning om ADR och ODR

Direktiv (2013/11/EU) om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG

Distansförsäljning

Direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU)
Direktivet om elektronisk handel 2000/31/EG
Direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster 2002/65/EG

Förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG

Betalningar i euro

Förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro (EG) 2560/2001

Prismärkning

Direktivet om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter 98/6/EG

Hemförsäljning

Direktivet för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler 85/577/EEG

Oskäliga avtalsvillkor

Direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal 93/13/EEG

Konsumentkrediter

Direktiv 98/7/EG om ändring av direktiv 87/102/EEG

Direktivet om konsumentkrediter 87/102/EEG

Lagval

Förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser 593/2008/EG (Rom I)

Reklam

Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam

Betaltjänster

Direktivet om betaltjänster 2007/64/EG

Resande

Förordningen om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar 261/2004/EG

Förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 2021/782/EU

Förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1177/2010/EU

Förordningen om passagerares rättigheter vid busstransport 181/2011/EU

Direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG

Direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang (EU) 2015/2302

Montrealkonventionen om lufttrafikföretagens skadeståndsansvar

Rättegång

Förordningen om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande 861/2007/EG

Förordningen om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande 1896/2006/EG

Tjänster

Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden

Gränsöverskridande betalningar

Förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro 924/2009/EG

Otillbörliga affärsmetoder

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden 2005/29/EG

Köp av en vara och garantier  

Direktivet om försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier 1999/44/EG

Direktiv (EU) 2019/770 om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster

Direktiv (EU) 2019/771 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor

Timeshare

Timesharedirektivet 08/122/EG

Domstols behörighet

Förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning)

Produktansvar

Direktiv 1999/34/EG om ändring av rådets direktiv 85/374/EEG
Produktansvarsdirektivet 85/374/EEG