Lainsäädäntö

Kuluttajan kannalta keskeisimpiä EU-säädöksiä

EU-asetukset ovat ylikansallista lainsäädäntöä, jotka pätevät yleisesti ja joita sovelletaan sellaisinaan kaikissa jäsenmaissa ilman, että ne on muutettu kansalliseksi lainsäädännöksi.

Direktiivit puolestaan on osoitettu jäsenvaltioiden lainsäätäjille, joiden tulee määräajassa saattaa ne osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kuluttaja ei suhteessaan elinkeinonharjoittajaan voi vedota suoraan direktiiviin, vaan sitä implementoivaan kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivit takaavat kaikkia jäsenmaita sitovan vähimmäissuojan kuluttajansuojan eri alueilla, mutta jäsenmailla on usein jonkin verran väljyyttä kansallisessa implementoinnissa ja mahdollisuus direktiiviä tiukempaan lainsäädäntöön kunhan ei EU:n perustamissopimusta rikota. Alla mainituista direktiiveistä käy siis ilmi kuluttajansuojan vähimmäistaso Euroopassa, mutta lainsäädäntö saattaa edelleen hiukan vaihdella maittain.

ADR- ja ODR-lainsäädäntö

Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (2013/11/EU) sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

Asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (EU N:o 524/2013 sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

Etämyynti

Direktiivi kuluttajan oikeuksista (2011/83/EU)
Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä 2000/31/EY
Direktiivi rahoituspalvelujen etämyynnistä 2002/65/EY

Asetus perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta

Euromaksut

Asetus rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista EY 2560/2001

Hintamerkinnät

Direktiivi kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa 98/6/EY

Kotimyynti

Direktiivi muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta 85/577/EY

Kohtuuttomat sopimusehdot

Direktiivi kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 93/13/ETY

Kulutusluotot

Direktiivi 98/7/EY direktiivin 87/102/ETY muuttamisesta

Kulutusluottodirektiivi 87/102/ETY

Lainvalinta

Asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 593/2008/EY (Rooma I)

Mainonta

Direktiivi 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta

Maksupalvelut

Maksupalveludirektiivi 2007/64/EY

Matkustaminen

Asetus matkustajille annettavat korvaukset lennolle pääsyn epäämisen, lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta 261/2004/EY

Asetus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista 2021/782/EU

Asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä 1177/2010/EU

Asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä 181/2011/EU

Direktiivi (EU2015/2302matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta

Direktiivi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä (EU) 2015/2302

Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus)

Oikeudenkäynti

Asetus eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 861/2007/EY

Asetus eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 1896/2006/EY

Palvelut

Direktiivi palveluista sisämarkkinoilla 2006/123/EY

Rajatylittävät maksut

Asetus rajatylittävistä maksuista yhteisössä 924/2009/EY

Sopimaton kaupallinen menettely

Direktiivi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 2005/29/EY

Tavaran kauppa ja takuut  

Direktiivi kulutustavaroiden kaupasta ja takuista 1999/44/EY

Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi (EU) 2019/770

Tavarankauppadirektiivi (EU) 2019/771

Timeshare 

Aikaosuusdirektiivi 08/122/EY

Tuomioistuimen toimivalta

Asetus (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu)

Tuotevastuu

Direktiivi 1999/34/EY direktiivin 85/374/ETY muuttamisesta
Tuotevastuudirektiivi 85/374/ETY