Återigen klagomål om tjänster för värdering av bilar – påminnelse om anvisningar

På marknaden har det under de senaste åren publicerats flera tjänster för värdering av bilar, vars bakgrundsföretag agerar från utlandet. Konsument Europa Finland fick under 2021–2022 hundratals klagomål om tjänsterna Carcheck.fi och Carspy.fi. Under fjolåret lanserades också Autoarviointi.fi och Autoluokitus.fi, om vilka vi kontaktats tiotals gånger. Under början av 2023 har konsumenterna å sin sida anmält problem med tjänsten Autoluokitus.com. Dessa fall kan inte lösas genom medling baserad på frivillighet, vilket är det huvudsakliga sättet för nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) att lösa meningsskiljaktigheter.

I alla ovan nämnda tjänster som erbjuder prisvärderingar har konsumenterna stött på liknande problem: prisuppgifterna är svåra att upptäcka eller syns inte nödvändigtvis alls till exempel när man bläddrar bland sidorna på en mobil enhet. I en del av fallen har konsumenterna berättat att de inte alls hade gjort någon beställning men ändå fått en faktura för tjänsten. Betalningen av fakturan har inte hindrat nya betalningskrav från att komma in.

Dessutom kan en del av konsumenterna ha fått reklammeddelanden per e-post som inte tydligt anger om tjänsten är avgiftsbelagd. Tjänsterna har också marknadsförts på olika plattformar i sociala medier.

Webbplatserna Autoluokitus.com och Autoarviointi.fi är fortfarande i bruk.

Konsument Europa Finland har försökt medla i tvister som gäller ovan nämnda webbplatser. En del tjänsteleverantörer har inte varit villiga att delta i medlingsprocessen som grundar sig på frivillighet. I en del av fallen har det däremot varit oklart vilken instans som finns bakom webbplatsen, varvid det inte har varit möjligt att inleda medling. Konsument Europa Finland har inte tillgång till sådana tvångsmedel med vilka man kan ingripa i företagens verksamhet.

Anvisningar för konsumenter

Om du funderar på att beställa en tjänst för värdering av fordon uppmanar vi dig att vara försiktig. Det är skäl att noggrant utreda tjänsteleverantörens bakgrund, här kan man ta hjälp av vår checklista för nätköp. Dessutom är det bra att vara medveten om att tjänster för prisvärderingar nästan alltid är avgiftsbelagda och att priset är högt.

Om du har beställt en tjänst för värdering utan att veta att den är avgiftsbelagd, om du inte alls har gjort en beställning eller om beställningen har gjorts för din räkning av någon annan, till exempel ett minderårigt barn, ska du göra en skriftlig reklamation till företaget efter att du fått fakturan.

På varje tjänsts webbplats finns i allmänhet en kontaktblankett, via vilken du kan göra en reklamation. Ta en skärmdump av ditt meddelande innan du skickar det.

Du kan också reklamera per e-post. Det är skäl att spara meddelandet med reklamationen. Om du får ett felmeddelande om att meddelandet du skickat inte har kommit fram, försök göra ett klagomål via en eventuell kontaktblankett.

Reklamationen kan göras på finska, men för säkerhets skull lönar det sig också att skicka en översättning på engelska till företaget eller göra den direkt på engelska. Som hjälp kan du använda avgiftsfria översättningsmaskiner på internet. Du kan utnyttja följande texter när du reklamerar till företaget och välja den text som lämpar sig för situationen:

  • Jag har inte beställt en värderingstjänst av er som en avgiftsbelagd tjänst. I er annons eller på er beställningsblankett angavs inte tydligt att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon värderingstjänst av er. Jag lämnade sidan utan att trycka på beställningsknappen, men fick en ogrundad bekräftelse från er om beställningen. Jag kräver att ni omedelbart makulerar fakturan.
  • Jag har inte beställt någon värderingstjänst av er. Jag äger fordonet i fråga, men beställningen har gjorts av någon annan och är därför inte bindande för mig. Jag kräver att ni omedelbart makulerar fakturan.

En reklamation till företaget räcker. Spara intyget över prisvärderingen, fakturan eller fakturorna samt din reklamation och företagets eventuella svar på den.

Om företaget trots din reklamation lämnar en faktura till indrivningsbyrån eller för ärendet till domstol ska du kontakta Konsument Europa Finland för att få råd. Det är dock osannolikt att företaget inleder ett indrivnings- eller domstolsförfarande.

Det förväntas att det även i fortsättningen kommer ut nya webbplatser på marknaden där man erbjuder värderingar av fordon. Om du möter en aktör som har skickat dig en ogrundad faktura och som är någon som inte nämns i denna artikel, ska du meddela oss om detta. Vi förmedlar också information vi fått till konsumentombudsmannen, som i Finland övervakar att konsumentskyddslagen följs, vilseledande marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor.

Mer information:

Vi informerade om tjänster för värdering av bilar även i augusti 2022. Läs meddelandet.