Hantering av personuppgifter inom Konsument Europas kommunikation

Konsument Europa Finlands kommunikation hanterar personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning samt enligt gällande lagstiftning.

 • Konsument Europa Finland

  Postadress: PB 5, 00531 Helsingfors
  Besöksadress: Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors

 • Kontakter i ärenden som gäller dataskydd ber vi skicka per e-post till adressen tietosuoja@kkv.fi

 • Personuppgifter som hanteras angående intressegrupperna är

  • namn
  • e-post
  • telefonnummer
  • företag/organisation som personen företräder
 • Med hjälp av registret upprätthålls

  • kontakten till företrädarna för intressegrupperna bland annat genom att bjuda in dem till att delta i Konsumenteuropa Finlands undersökning gällande intressegrupper och till evenemang för intressegrupper som ordnas av Konsumenteuropa Finland.
  • förvaltningen av Konsumenteuropa Finlands nyhetsbrevs beställarlista och uppföljningen av prenumerationer samt
  •  insamlingen av feedback i utvecklandet av nätservice och Konsumenteuropa Finlands verksamhet.

  Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter är personens medgivande till hantering av sina personuppgifter.

 • Uppgifterna har samlats med personens medgivande.

 • Konsument Europa Finland kan överlåta personuppgifter:

  • till den registrerade angående uppgifter som rör honom/henne
  • till en extern tjänsteleverantör som Konsumenteuropa Finland använder till sin hjälp i utförandet av en lagstadgad arbetsuppgift, exempelvis utförandet av enkätundersökningar, vid anordnande av evenemang eller
  • till en extern tjänsteleverantör av nyhetsbrevsystemet.
 • Konsument Europa Finland överlåter inte personuppgifter utanför EU och EES.

 • Uppgifterna lagras tills

  • personen tar tillbaka sitt medgivande till hantering av personuppgifter eller
  • tills Konsumenteuropa Finland får uppgift om att e-postadressen inte är i bruk eller
  • tills feedbacken har behandlats.
 • Den registrerade har enligt EU:s förordning om allmänt dataskydd rätt att kontrollera personuppgifter om sig själv, be om korrigering av uppgifter, rätt att begränsa hanteringen samt rätt att lämna klagomål till övervakningsmyndigheten.

  Den registrerade har rätt att få en bekräftelse från den registeransvarige att hens personuppgifter hanteras eller inte hanteras, och om dessa personuppgifter hanteras har hen rätt att få tillgång till personuppgifterna samt att få uppgifter som specificeras i EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 15.

  Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvarige utan onödigt dröjsmål korrigerar ofullständiga och felaktiga personuppgifter om den registrerade såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 16 beskriver utförligare.

  Den registrerade har rätt att begära att hanteringen av hens personuppgifter begränsas om någon av förutsättningarna i EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 18 uppfylls.

  Den registrerade har rätt att begära att hens personuppgifter tas bort såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 17 beskriver utförligare.

  Den registrerade har rätt att överföra sina personuppgifter från ett system till ett annat såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 20 beskriver utförligare.

  För användning av rättigheterna ska en specificerad begäran skickas till Konkurrens- och konsumentverket till adressen tietosuoja@kkv.fi. På begäran ska man kunna identifiera den registrerade och det ska framgå vilken rätt den registrerade vill använda samt till vilka personuppgifter hen riktar sin begäran. I vissa situationer är det möjligt att man ber den registrerade om ytterligare uppgifter för att säkerställa identiteten på ett tillförlitligt sätt.

  Den registrerade har rätt att lämna klagomål till övervakningsmyndigheten om hen anser att man bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning i hanteringen av hens personuppgifter. Övervakningsmyndighet i Finland är dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi).

 • Konsument Europa Finland använder inte automatiskt beslutsfattande i sina arbetsuppgifter.