Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly Eu­roo­pan ku­lut­ta­ja­kes­kuk­sen vies­tin­näs­sä

Euroopan kuluttajakeskuksen viestintä käsittelee henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattavalla tavalla sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Euroopan kuluttajakeskus

  Postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki
  Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki
  Vaihde: 029 505 3000

 • Tietosuoja-asioissa yhteydenotot pyydetään sähköpostitse lähettämään osoitteeseen tietosuoja@kkv.fi

 • Henkilötiedot, joita Euroopan kuluttajakeskuksen viestintä käsittelee, ovat

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • organisaatio, jota henkilö edustaa
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • yhteydenpito sidosryhmien edustajiin muun muassa kutsumalla heitä osallistumaan Euroopan kuluttajakeskuksen sidosryhmätutkimuksiin ja sen järjestämiin sidosryhmätilaisuuksiin,
  • uutiskirjeiden tilaajalistan hallinta ja tilaajamäärän seuranta sekä
  • palautteen kerääminen verkkopalvelujen ja Euroopan kuluttajakeskuksen toiminnan kehittämisessä.

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

 • Tiedot on kerätty henkilön suostumuksen perusteella.

 • Euroopan kuluttajakeskus voi luovuttaa henkilötietoja:

  • rekisteröidylle häntä koskevien tietojen osalta
  • ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jota se käyttää apunaan lakisääteisen tehtävän suorittamisessa, esimerkiksi kyselytutkimusten toteuttamisessa, tilaisuuksien järjestämisessä tai uutiskirjejärjestelmän toimittajalle.
 • Euroopan kuluttajakeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 • Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes

  • henkilö peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai
  • havaitaan, että sähköpostiosoite ei ole käytössä tai palaute on käsitelty.
 • Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet saada tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojen oikaisemista, oikeus käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä EU:n yleisentietosuoja-asetuksen 15 artiklassa yksilöidyt tiedot.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa tarkemmin kuvataan.

  Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan, mikäli jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan edellytyksistä täyttyy.

  Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa poistamiseen kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa tarkemmin kuvataan.

  Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa tarkemmin kuvataan.

  Oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa yksilöity pyyntö Euroopan kuluttajakeskukseen osoitteeseen tietosuoja@kkv.fi. Pyynnöstä on pystyttävä tunnistamaan rekisteröity sekä käytävä ilmi, mitä oikeutta rekisteröity haluaa käyttää ja mihin henkilötietoihin hän pyyntönsä kohdistaa. Joissain tilanteissa on mahdollista, että luotettavan tunnistamisen takaamiseksi rekisteröidyltä pyydetään lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi).

 • Euroopan kuluttajakeskus ei käytä tehtävissään automaattista päätöksentekoa.