Oikeudenkäynti rajat ylittävän kaupan kuluttajariidoissa

Rajat ylittävän kaupan kuluttajariidoissa oikeudenkäynti ei usein kannata riitojen suhteellisen vähäisen taloudellisen arvon vuoksi. Jos kuitenkin riidan taloudellinen arvo on huomattava, eivätkä vaihtoehtoiset riidan ratkaisumenettelyt auta asian selvittämisessä, kannattaa selvittää oman vakuutusturvan sisältö ja kattavuus, onko asiassa mahdollista saada oikeusapua ja neuvotella sen jälkeen lakimiehen kanssa.

Tietoa oikeudenkäynnistä eri jäsenvaltioissa löytyy Euroopan oikeudellisen verkoston sivustolta. Sieltä löydät tietoa paitsi toimivaltaisesta tuomioistuimesta ja sovellettavasta laista, myös määräajoista, joita kanteen nostamisessa tulee noudattaa.

Rajat ylittävän kaupan riita-asioiden käsittelyä varten on luotu Euroopan alueelle kaksi mekanismia, joilla pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan asian käsittelyä sekä alentamaan oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuvia kustannuksia.

 • Eurooppalaisen vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä valtion rajat ylittävissä asioissa sekä alentaa oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuvia kuluja. Menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Menettely on yleensä kirjallinen, ja käsittely tapahtuu vakiolomakkeiden avulla.

  Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)N:o 861/2007 Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

  Minkälaisissa asioissa vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely on käytettävissä?

  Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn voit turvautua silloin, jos vaatimuksen arvo ilman korkoja, kuluja ja kustannuksia on enintään 5000 euroa. Asetusta sovelletaan myös muihin kuin rahamääräisiin saataviin. Vaatimuksen peruste voi siis olla esimerkiksi jokin esine, jonka arvo on enintään 5000 euroa. Menettely on käytettävissä riippumatta siitä, onko kyse riidattomasta tai kiistetystä saatavasta.

  Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely ei ole käytettävissä kaikissa riita-asioissa, mutta enintään 5000 euron suuruisia saatavia koskeviin kuluttaja-asioihin menettely soveltuu rajoituksetta.

  Miten ja minne teen valituksen?

  Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely aloitetaan täyttämällä vakiomuotoinen vaatimuslomake A ja toimittamalla se toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Valituslomakkeen A löydät täältäJokaisen täytettävän kohdan alussa on ohjeita lomakkeen täyttämiseksi, joten et välttämättä tarvitse lakimiehen apua menettelyssä.

  Vaatimuslomakkeessa on mainittava vaatimuksen tueksi esitetyt todisteet, ja sen mukana on tarvittaessa toimitettava asiaan liittyvät asiakirjatodisteet.

  Jos harkitset prosessin aloittamasta, pohdi erityisesti, oletko varmistunut siitä, että vastapuoli on oikea. Muistathan menettelyn riskit. Myyjän ollessa varaton, menettelystä aiheutuu pelkästään turhia kustannuksia, sillä tällöin myönteisestäkään ratkaisusta ei todennäköisesti ole sinulle hyötyä.

  Valituslomake on toimitettava liitteineen toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Pääsääntöisesti asia on saatettava vireille myyjän kotimaan tuomioistuimessa. Kuluttajalla on tietyin poikkeuksin oikeus saattaa asia vireille myös oman kotimaansa tuomioistuimessa. Suomessa toimivaltainen tuomioistuin vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa on Helsingin käräjäoikeus. Muiden maiden osalta toimivaltaisen tuomioistuimen löydät täältä.

  Lisätietoa toimivaltaisesta tuomioistuimesta saat soittamalla Euroopan kuluttajakeskuksen puhelinpalveluun.

  Euroopan kuluttajakeskuksen puhelinpalvelu

  Puhelinpäivystyksemme palvelee ma–ke klo 9–12.

  Euroopan kuluttajakeskukselle saapuvat yhteydenotot kirjataan Euroopan komission ylläpitämään tietokantaan.

  Mitä käsittely maksaa?

  Käsittelyn aloittavan osapuolen on maksettava tuomioistuimen määrittämä käsittelymaksu, jonka suuruus Suomessa on 86 euroa. Sinulla on oikeus vaatia oikeudenkäyntimaksu vastapuoleltasi.

  Oikeudenkäynnistä saattaa aiheutua muitakin kuluja (esimerkiksi asianajo- ja käännöskuluja), joita voit vaatia korvattavaksi.

  Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä maksamaan omien kulujensa lisäksi vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

  Muistathan, että myyjän ollessa varaton myönteisestäkään ratkaisusta ei ole sinulle hyötyä, vaan tällöin menettelystä aiheutuu sinulle vain turhia kustannuksia.

  Voinko tehdä valituksen suomeksi?

  Vaatimus ja muut käsittelyasiakirjat on esitettävä asiaa käsittelevän tuomioistuimen kielellä.

  Muun selvityksen osalta tuomioistuin voi tarvittaessa vaatia asianosaista käännättämään asiakirjan. Asianosainen voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jota ei ole laadittu vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai kielellä, jota asianosainen ymmärtää. Tässä tapauksessa tuomioistuin ilmoittaa toiselle osapuolelle, että tämän on toimitettava asiakirjasta käännös.

  Miten käsittely etenee?

  Valituslomakkeen saavuttua toimivaltaiseen tuomioistuimeen, siitä lähetetään kopio yritykselle. Yrityksellä on 30 päivää aikaa vastata, ja se voi toimia seuraavilla tavoilla:

  • toteuttaa vaatimuksesi ennen tuomion antamista, jolloin sinun on ilmoitettava siitä asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle.
  • tehdä sinulle sovintoehdotuksen, jolloin saat itse päättää, hyväksytkö sen.
  • riitauttaa vaatimuksesi, jolloin sinulle toimitetaan yrityksen vastaus. Sinulla on vielä mahdollisuus esittää mielipiteesi yrityksen vastauksesta, minkä jälkeen tuomioistuin harkintansa mukaan ratkaisee asian.
  • jättää vastaamatta 30 päivän kuluessa, jolloin tuomioistuin pyytää lisäselvitystä tai antaa suoraan ratkaisun.

  Tämän jälkeen tuomioistuimella on 30 päivää aikaa pyytää lisäselvitystä, vastaanottaa todistelua, siirtää asia suulliseen käsittelyyn tai antaa asiassa ratkaisu.

  Edellyttääkö ratkaisun täytäntöönpano erityisiä toimenpiteitä?

  Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä jossakin jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava, ja se on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

  Tuomion täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanomaan lainsäädäntöä. Täytäntöönpanoa vaatiessaan asianosaisen on esitettävä tuomion virallinen jäljennös ja todistuksen (lomake D) virallinen käännös.

  Toimivaltaisen täytäntöönpanoviranomaisen löydät täältä.

  Viranomaiset eivät voi vaatia mitään vakuutta, takausta tai talletusta sillä perusteella, että kantaja on muun maan kansalainen tai, että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöön panevassa jäsenvaltiossa.

  Voiko ratkaisuun hakea muutosta?

  Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuja tuomioita koskevat muutoksenhaut käsitellään jäsenvaltioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  Suomessa vähäisessä vaatimusasiassa annettuun ratkaisuun voi hakea muutosta hovioikeudelta. Saat käräjäoikeudelta ratkaisun julistamisen jälkeen kirjalliset ohjeet muutoksenhakuun.

 • Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa riidattomiin asioihin liittyviä oikeudenkäyntejä valtion rajat ylittävissä asioissa sekä alentaa oikeudenkäynnistä asianosaisille aiheutuvia kuluja. Menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetylle menettelylle. Menettely on yleensä kirjallinen, ja käsittely tapahtuu vakiolomakkeiden avulla.

  Eurooppalainen maksamismääräysmenettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1896/2006. Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

  Millaisissa asioissa Eurooppalainen maksamismääräysmenettely on käytettävissä?

  Maksamismääräysmenettelyä voidaan soveltaa ainoastaan erääntyneisiin riidattomiin rahamääräisiin vaatimuksiin valtion rajat ylittävissä asioissa. Riidattomia ovat sellaiset vaatimukset, joita vastapuoli ei vastusta. Vaatimuksen arvolle ei ole asetettu ylärajaa.

  Maksamismääräysmenettely ei ole käytettävissä kaikissa riita-asioissa, mutta riidattomiin ja erääntyneisiin kuluttaja-asioihin menettely soveltuu rajoituksetta.

  Miten ja minne teen valituksen?

  Eurooppalainen maksamismääräysmenettely aloitetaan täyttämällä vakiomuotoinen vaatimuslomake A ja toimittamalla se toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Valituslomakkeen A löydät täältä. Jokaisen täytettävän kohdan alussa on ohjeita lomakkeen täyttämiseksi, joten et välttämättä tarvitse lakimiehen apua menettelyssä.

  Jos harkitset eurooppalaisen maksamismääräyksen aloittamasta, pohdi erityisesti oletko varmistunut, että vastapuoli on oikea. Muistathan menettelyn riskit. Yrityksen ollessa varaton menettelystä aiheutuu pelkästään turhia kustannuksia, sillä tällöin myönteisestäkään ratkaisusta ei todennäköisesti ole sinulle hyötyä.

  Pääsääntöisesti asia on saatettava vireille myyjän kotimaan tuomioistuimessa. Kuluttajalla on kuitenkin tietyin poikkeuksin oikeus saattaa asia vireille myös oman kotimaansa tuomioistuimessa. Suomessa toimivaltainen tuomioistuin maksamismääräysmenettelyssä on Helsingin käräjäoikeus. Muiden maiden osalta toimivaltaisen tuomioistuimen löydät täältä.

  Mitä käsittely maksaa?

  Käsittelyn aloittavan osapuolen on maksettava tuomioistuimen määrittämä käsittelymaksu, jonka suuruus Suomessa on 86 euroa. Sinulla on oikeus vaatia oikeudenkäyntimaksu vastapuoleltasi.

  Kustannukset kasvavat, mikäli vastapuoli kiistää vaatimuksen ja asian käsittelyä jatketaan tavanomaisten riita-asiain käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä maksamaan omien kulujensa lisäksi vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

  Sinulla on kuitenkin oikeus pyytää, että käsittelyä ei jatketa vastapuolen kiistäessä vaatimuksesi. Muistathan myös, että myyjän ollessa varaton maksamismääräyksestä ei ole apua.

  Voinko tehdä valituksen suomeksi?

  Vaatimus on esitettävä asiaa käsittelevän tuomioistuimen kielellä.

  Miten käsittely etenee?

  Toimitettuasi valituslomakkeen tuomioistuimelle se tutkii viipymättä, täyttyvätkö hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta.

  Jos myyjä on riitauttanut vaatimuksen määräajassa, menettely jatkuu määräyksen antaneen jäsenvaltion toimivaltaisissa tuomioistuimissa tavanomaista riita-asiain käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, jollet ole nimenomaisesti pyytänyt, että menettely tässä tapauksessa päätetään.

  Jos myyjä ei ole riitauttanut vaatimustasi, ja olet toimittanut tuomioistuimelle kaikki tarvittavat tiedot, tuomioistuimen on annettava eurooppalainen maksamismääräys tavallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä. Määräaikaan ei sisälly aika, joka on kulunut hakemuksen täydentämiseen, oikaisuun tai muuttamiseen.

  Vastapuolella on maksamismääräyksen tiedoksiannon jälkeen 30 päivän sisällä mahdollisuus vastustaa maksamismääräystä.

  Edellyttääkö ratkaisun täytäntöönpano erityisiä toimenpiteitä?

  Maksamismääräys on täytäntöönpanokelpoinen kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta, eikä sitä tarvitse erikseen julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.

  Maksamismääräys on lähetettävä sen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaisille, jossa maksamismääräys on tarkoitus panna täytäntöön. Sinun täytyy todennäköisesti käännättää maksamismääräys tuon jäsenvaltion kielelle. Toimivaltaisen täytäntöönpanoviranomaisen löydät täältä.