Skydd av personuppgifter inom Nätverket av europeiska konsumentcentrum

I denna dataskyddsklausul berättar vi varför vi behandlar personuppgifter, hur vi samlar in och behandlar dem, hur vi säkerställer att de hålls skyddade, hur uppgifterna används och hurudana rättigheter du har vad gäller egna uppgifter (rätt att granska och korrigera uppgifter, göra en invändning mot användning av uppgifterna o.s.v.).

 • I denna dataskyddsklausul berättar vi varför vi behandlar personuppgifter, hur vi samlar in och behandlar dem, hur vi säkerställer att de hålls skyddade, hur uppgifterna används och hurudana rättigheter du har vad gäller egna uppgifter (rätt att granska och korrigera uppgifter, göra en invändning mot användning av uppgifterna o.s.v.).

  De europeiska organisationerna har förbundit sig att skydda och respektera din integritet. Eftersom personuppgifter samlas in och behandlas i samband med denna tjänst/applikation, tillämpas på denna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 [1] av den 23 oktober 2018 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

  Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net, European Consumer Centres Network), strävar efter ökat förtroende hos konsumenterna genom att ge dem råd i ärenden som gäller deras rättigheter och genom att ansöka om korrigering av fel i situationer där konsumenten gjort ett köp från ett annat EES-land.

  Nätverket av europeiska konsumentcentrum tillhandahåller olika tjänster till konsumenterna. De erbjuder till exempel information om deras rättigheter, bistår vid konsumentklagomål som gäller gränsöverskridande köp och berättar om alternativ för att lösa konsumenttvister.

  Därtill ger de råd till de europeiska konsumenterna om tvistlösning utanför domstol, bland annat med tvistlösningsmetoder (ADR), om ett avtal inte kan nås direkt med säljaren och om alternativa förfaranden är tillgängliga.

  För att nätverket av europeiska konsumentcentrum ska kunna tillhandahålla ovan nämnda tjänster för sina konsumenter, behandlar det klagomål och uppgifter som behövs för sådana (såsom personuppgifter) med ECC-Net 2-applikationen. Denna applikation tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

  Insamlingen och behandlingen av ovan nämnda personuppgifter med ECC-Net 2-applikationen sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd  för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

 • Syftet med behandlingsåtgärderna: Vi samlar in och använder personuppgifter om dig för att underlätta det arbete som utförs vid nätverket av de europeiska konsumentcentren. För behandlingen ansvarar enhet E. 3 vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor: Verkställighet av konsumentlagstiftningen och konsumenternas rättsmedel, direktören (nedan den Personuppgiftsansvarige).

  Nätverket av europeiska konsumentcentrum har som mål att ge konsumenterna information om deras rättigheter och råd om dessa samt att bistå dem i klagomål och tvister över EU-/EES-områdets gränser på så sätt att konsumenterna kan dra nytta av den inre marknaden.

  För att nätverket av europeiska konsumentcentrum ska kunna sköta sin uppgift, behandlar de nödvändiga uppgifter med ECC-Net 2 -applikationen under den nödvändiga tiden för ett eller flera av följande syften:

  • kommunikationen mellan konsumentcentren och konsumenten
  • underlättande av den juridiska bedömningen av en förfrågan eller ett klagomål
  • avgörande av klagomål antingen direkt med den näringsidkare som utgör motpart eller med alternativ tvistlösning (ADR)
  • möjliggörande för konsumenterna att följa upp statusen på klagomål/förfrågningar
  • uppgörande av statistik som inte omfattar personuppgifter, inklusive statistik över misstänkta förseelser.

  Följande EU-lagstiftning tillämpas på ECC-Net 2:

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 254/2014 av den 26 februari 2014 om ett flerårigt konsumentprogram för åren 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 1926/2006/EG och närmare bestämt artiklarna 2 och 3.1 c) och d) i denna förordning.

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG, av den 12 december 2006, om tjänster på den inre marknaden, och i synnerhet dess artikel 21.

  Europaparlamentets och rådets förordning 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning), närmare bestämt artikel 14 i detta direktiv.

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004, i synnerhet artikel 27.1 i denna förordning.

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter .

  I ovan nämnda förordning  (EU) 2018/1725 anses behandlingen av uppgifter vara laglig, eftersom den är nödvändig för att fullgöra kraven i ovan nämnda bestämmelser och säkerställa att kommissionen uppfyller de skyldigheter som föreskrivits för den i lagen

 • Vi samlar in uppgifter om följande typer av användare:

  • användare med hemvist i Europeiska unionen, Norge och Island, som ber om uppgifter och hjälp av konsumentcentren (Konsumenter)
  • kontaktpersoner för näringsidkare som verkar i Europeiska Unionen, Norge och Island och är delaktiga i klagomål (Företrädare för näringsidkare)
  • kontaktpersoner för organ för alternativ tvistlösning (ADR-företrädare)

  Vi samlar in och behandlar följande uppgifter:

  a) Konsumenter:

  (i) De uppgifter som behandlas är

  • konsumentens/rapportörens namn
  • adress
  • postnummer
  • hemvistland
  • telefonnummer
  • e-post
  • kön
  • kommunikationsspråk
  • sammandrag/beskrivning av begäran

  (ii) Andra personuppgifter, såsom bankuppgifter kan samlas in utifrån ett uttryckligt samtycke, om de behövs för att behandla en överklagan.

  b) Företrädare för näringsidkare

  Uppgifter om enskilda företrädare för näringsidkare lagras sällan i systemet, men om sådana behandlas, kan de uppgifter som lagras vara de följande:

  • namn på företrädaren för näringsidkaren
  • arbetsplatsens adress
  • postnummer
  • land
  • telefonnummer till arbetet
  • e-post till arbetet.

  c) ADR-kontaktpersoner

  Uppgifter om enskilda ADR-kontaktpersoner lagras sällan i systemet, men om sådana behandlas, kan de uppgifter som lagras vara de följande:

  • ADR-kontaktpersonens namn
  • arbetsplatsens adress
  • postnummer
  • land
  • telefonnummer till arbetet
  • e-post till arbetet.
 • Personuppgifter som gäller konsumenter, företrädare för näringsidkare och ADR-kontaktpersoner förvaras så länge som fallet är öppet och högst i ett år efter att det stängts. På detta sätt möjliggörs uppföljning för det fallet att ett fall tar nya vändningar efter att det stängts. När förvaringstiden upphör, avlägsnas identifikationsuppgifter om konsumenten från fallet och själva uppgifterna om fallet förvaras enbart i statistiskt syfte.

 • Alla uppgifter i elektroniskt format (e-postmeddelanden, dokument, nedladdade datasatser o.d.) lagras antingen på Europeiska kommissionens eller dess underleverantörers server. Vad gäller underleverantörernas verksamhet iakttas Europeiska kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerhetsbestämmelser för kommissionens informationssystem.

  Kommissionens underleverantörer binds av särskilda avtalsklausuler som gäller behandling av uppgifter för kommissionens räkning och av skyldigheterna i fråga om konfidentiell behandling med anledning av lagstifningen.

 • Om det handlar om ett klagomål eller en tvist med en näringsidkare som finns i ett annat land, matar konsumentcentret som du kontaktat in dina uppgifter i ECC-Nets-applikationen för behandling av ärenden. Uppgifterna sänds vid behov med applikationen till konsumentcentret i det land där den näringsidkare som är föremål för ditt klagomål är etablerad. Personalen vid centren i de bägge länderna använder uppgifterna och hjälper dig att uppnå ett avgörande i ärendet och tar vid behov direkt kontakt med näringsidkaren. I så fall är det möjligt att dina uppgifter sänds till näringsidkaren.

  Alla befullmäktigade arbetstagare, som behöver uppgifter för att behandla ditt klagomål, har tillgång till dina uppgifter. Dessa anställda iakttar lagenliga och vid behov också andra sekretess principer.

  De befullmäktigade arbetstagarna omfattar biträden vid konsumentcentren och anställda vid Europeiska kommissionen, som ansvarar för administrering i anknytning till ECC-Net 2-applikationen.

  Norge och Island hör till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet /Europeiska frihandelssammanslutningen, och de är medlemmar av nätverket av de europeiska konsumentcentren.

 • Enligt förordningen (EU) 2018/1725 har du rätt att granska dina personuppgifter och rätta felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller göra en invändning mot användning av dessa.  Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta konsumentcentret som du varit i kontakt med, den personuppgiftsansvarige eller kommissionens dataskyddsombud vid tvister och vid behov Europeiska datatillsynsombudsmannen. Kontaktuppgifterna finns i punkt 8.

 • Om du har kommentarer, frågor, orsak att göra klagomål eller andra ärenden som gäller insamling och användning av dina personuppgifter, kontakta konsumenteuropa som du tidigare varit i kontakt med eller den personuppgiftsansvarige. Du ser kontaktuppgifterna nedan:

  Konsument Europa Finland

  Milla lahtinen

  Personuppgiftsansvarig:

  Direktör, enhet E.3: Verkställande av konsumentlagstiftningen och konsumenternas rättsmedel

  Personuppgiftsansvarig:

  Direktör, enhet E.3: Verkställande av konsumentlagstiftningen och konsumenternas rättsmedel

  Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågorEuropeiska kommissionen
  E-post: JUST-E3@ec.europa.eu
  Fax: +32 2 2989432

  Kommissionens uppgiftsskyddsombud: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

  Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu.

 • Kommissionens uppgiftsskyddsombud för ett register över all verksamhet som gäller behandling av personuppgifter.

  Information om denna uttryckliga behandling har getts till uppgiftsskyddsombudet med följande referens: DPO-3984.1