Henkilötietojen käsittely Euroopan kuluttajakeskusten verkostossa

Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miksi käsittelemme henkilötietoja, miten keräämme ja käsittelemme niitä, miten varmistamme niiden turvassa pysymisen, miten tietoja käytetään ja millaisia oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi liittyen (oikeus tarkistaa ja korjata tietoja, estää niiden käyttö jne.).

 • Eurooppalaiset organisaatiot ovat sitoutuneet suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Koska tämän palvelun/sovelluksen yhteydessä kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. päivänä lokakuuta 2018 annettua asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

  Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-Net) pyrkii edistämään kuluttajien luottamusta neuvomalla heitä heidän oikeuksiinsa liittyvissä asioissa sekä auttamalla heitä hakemaan oikaisua virheisiin tilanteissa, joissa kuluttaja on ostanut jotain toisesta maasta ETA-alueella.

  Euroopan kuluttajakeskukset tarjoavat kuluttajille monenlaisia palveluita. Ne esimerkiksi tarjoavat tietoa heidän oikeuksistaan sekä auttavat rajan ylitse tehdyistä ostoksista reklamoimisessa ja kertovat kiistojen ratkaisemisen vaihtoehdoista.

  Lisäksi ne neuvovat eurooppalaisia kuluttajia riitojen ratkaisemisesta tuomioistuimen ulkopuolisin keinoin, muun muassa riidanratkaisumenettelyiden (ADR) kautta, jos sopimukseen ei päästä suoraan myyjän kanssa ja vaihtoehtoisia menettelyitä on käytettävissä.

  Jotta Euroopan kuluttajakeskusten verkosto pystyy tarjoamaan edellä mainittuja palveluita kansalaisille, se käsittelee valituksia ja niissä tarvittavia tietoja (kuten henkilötietoja) ECC-Net 2 -sovelluksen avulla. Tämän sovelluksen tarjoaa Euroopan komissio.

  Edellä mainittujen henkilötietojen kerääminen ja käsittely ECC-Net 2 -sovelluksen avulla tapahtuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. päivänä lokakuuta 2018 annetun asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

 • Käsittelytoimien tarkoitus: Henkilötietojasi kerätään ja käytetään Euroopan kuluttajakeskusten työn helpottamiseksi. Käsittelystä vastaa Euroopan komission Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston yksikön E.3: Kuluttajalainsäädännön täytäntöönpano ja kuluttajien oikeussuojakeinot, johtaja (jäljempänä Rekisterinpitäjä).

  Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) tarkoitus on tarjota kuluttajille tietoja heidän oikeuksistaan ja neuvoja niihin liittyen sekä auttaa heitä EU-/ETA-alueella rajojen yli tapahtuvissa reklamaatioissa ja riidoissa niin, että kuluttajat pystyvät hyödyntämään sisämarkkinoita.

  Jotta Euroopan kuluttajakeskukset voivat hoitaa tehtävänsä, ne käsittelevät tarvittavia tietoja ECC-Net 2 -sovelluksella tarvittavan ajan yhdessä tai useammassa seuraavista tarkoituksista:

  • Euroopan kuluttajakeskuksen ja kuluttajan välinen viestintä
  • kuluttajan tiedustelun tai valituksen oikeudellisen arvioinnin helpottaminen
  • valitusten ratkaisemiseksi joko suoraan vastapuolena olevan elinkeinonharjoittajan kanssa tai vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) kautta
  • valituksen/tiedustelun tilan seurannan mahdollistaminen kuluttajille
  • henkilötietoja sisältämättömien tilastojen laatiminen, mukaan lukien tilastot epäillyistä rikkomuksista.

  ECC-Net 2:een sovelletaan seuraavaa EU-lainsäädäntöä:

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 254/2014, annettu 26. päivänä helmikuuta 2014, monivuotisesta kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 ja päätöksen N:o 1926/2006/EY kumoamisesta, ja tarkemmin ottaen tämän asetuksen 2 artikla sekä 3 artiklan kohdat 1. c) ja d).

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY, annettu 12. päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla, ja etenkin sen 21 artikla.

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21. päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi), ja tarkemmin ottaen tämän direktiivin 14 artikla.

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12. päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta, ja etenkin tämän asetuksen 27 artiklan 1 kohta.

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23. päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

  Edellä mainittuun asetukseen liittyen tietojen käsittely katsotaan lailliseksi, koska se on tarpeen edellä mainittujen säännösten vaatimusten täyttämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että komissio täyttää laissa säädetyt velvollisuutensa.

 • Keräämme tietoja seuraavan tyyppisistä käyttäjistä:

  • Euroopan unionissa, Norjassa ja Islannissa asuvat käyttäjät, jotka pyytävät Euroopan kuluttajakeskuksilta tietoja ja apua (Kuluttajat)
  • sellaisten Euroopan unionissa, Norjassa ja Islannissa toimivien elinkeinonharjoittajien yhteyshenkilöt, jotka ovat osallisina valituksissa (Elinkeinonharjoittajien edustajat)
  • vaihtoehtoisen riidanratkaisun elinten yhteyshenkilöt (ADR-edustajat)

  Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

  a) Kuluttajat:

  (i) Käsiteltäviä tietoja ovat

  • kuluttajan/raportoijan nimi
  • osoite
  • postinumero
  • asuinmaa
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • sukupuoli
  • viestintäkieli
  • pyynnön yhteenveto/kuvaus.

  (ii) Muita henkilötietoja, kuten pankkitietoja, voidaan kerätä nimenomaisella suostumuksella, jos niitä tarvitaan valituksen käsittelyyn.

  b) Elinkeinonharjoittajien edustajat

  Yksittäisten elinkeinonharjoittajien edustajien tietoja tallennetaan järjestelmään harvoin, mutta jos niitä käsitellään, tallennettaviin tietoihin voivat kuulua seuraavat:

  • elinkeinonharjoittajan edustajan nimi
  • työpaikan osoite
  • postinumero
  • maa
  • puhelinnumero töihin
  • sähköposti töihin.

  c) ADR-yhteyshenkilöt

  Yksittäisten ADR-yhteyshenkilöiden tietoja tallennetaan järjestelmään harvoin, mutta jos niitä käsitellään, tallennettaviin tietoihin voivat kuulua seuraavat:

  • ADR-yhteyshenkilön nimi
  • työpaikan osoite
  • postinumero
  • maa
  • puhelinnumero töihin
  • sähköposti töihin.
 • Kuluttajien, elinkeinonharjoittajien edustajien ja ADR-yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tapaus on avoinna ja enintään vuoden sen sulkemisen jälkeen. Näin mahdollistetaan seuranta siinä tapauksessa, että tapauksen sulkemisen jälkeen tapahtuu uusia käänteitä. Kun säilytysaika päättyy, tapauksesta poistetaan kuluttajan tunnistetiedot ja itse tapaustiedot säilytetään vain tilastollisissa tarkoituksissa.

 • Kaikki elektronisessa muodossa olevat tiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, ladatut tietoerät ym.) tallennetaan joko Euroopan komission tai sen alihankkijoiden palvelimille. Alihankkijoiden toiminnassa noudatetaan 10. tammikuuta 2017 annettua komission päätöstä (EU, Euratom) 2017/46 Euroopan komission käyttämien tietojärjestelmien turvallisuudesta.

  Komission alihankkijoita sitovat erityiset, tietojen käsittelyä komission puolesta koskevat sopimuslausekkeet sekä lainsäädännöstä johtuvat luottamuksellisuusvelvoitteet.

 • Jos kyse on valituksesta tai riidasta sellaisen elinkeinonharjoittajan kanssa, joka sijaitsee toisessa maassa, se Euroopan kuluttajakeskus, johon olet ottanut yhteyttä, syöttää tietosi ECC-Netin asioiden käsittelysovellukseen. Tiedot lähetetään sovelluksen avulla sen maan Euroopan kuluttajakeskukseen, jossa valituksesi kohteena oleva elinkeinonharjoittaja sijaitsee. Näiden molempien Euroopan kuluttajakeskusten henkilöstö käyttää tietoja ja auttaa sinua pääsemään asiassasi ratkaisuun ja ottaa tarvittaessa yhteyttä suoraan elinkeinonharjoittajaan. Tällöin tietosi saatetaan lähettää elinkeinonharjoittajalle.

  Tietoihisi pääsevät käsiksi valtuutetut työntekijät, jotka tarvitsevat niitä valitustasi käsitelläkseen. Nämä työntekijät noudattavat lain mukaisia ja tarvittaessa myös muita salassapitoperiaatteita.

  Valtuutettuja työntekijöitä ovat Euroopan kuluttajakeskusten käsittelijät ja sellaiset Euroopan komission työntekijät, jotka ovat vastuussa ECC-Net 2 -sovellukseen liittyvästä ylläpidosta.

  Norja ja Islanti kuuluvat Euroopan talousalueeseen / Euroopan vapaakauppajärjestöön, ja ne ovat Euroopan kuluttajakeskusten verkoston jäseniä.

 • Asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot tai estää niiden käyttö. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä siihen Euroopan kuluttajakeskukseen, johon olet ollut yhteydessä, rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa komission tietosuojavastaavaan ja tarvittaessa Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot ovat kohdassa 8.

 • Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä, valituksen aiheita tai muuta asiaa henkilötietojesi keräämiseen ja käyttöön liittyen, ota yhteyttä siihen Euroopan kuluttajakeskukseen, johon olet aiemmin ollut yhteydessä, tai rekisterinpitäjään. Yhteystiedot näet alta:

  Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

  Milla lahtinen

  Rekisterinpitäjä:

  Johtaja, yksikkö E.3: Kuluttajalainsäädännön täytäntöönpano ja kuluttajien oikeussuojakeinot

  Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
  Euroopan komissio
  Sähköposti: JUST-E3@ec.europa.eu
  Faksi: +32 2 2989432

  Komission tietosuojavastaava: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

  Euroopan tietosuojavaltuutettu: edps@edps.europa.eu.

 • Komission tietosuojavastaava pitää rekisteriä kaikesta henkilötietojen käsittelytoiminnasta.

  Tästä nimenomaisesta käsittelystä on ilmoitettu tietosuojavastaavalle seuraavalla viitteellä: DPO-3984.1