Konsumenter stöter på diskriminering vid gränsöverskridande köp

En ny rapport från ECC-nätverket visar att en del av konsumenterna har stött på diskriminering på grund av nationalitet eller bostadsort vid köp i ett annat EU-land. Typiskt är att säljaren vägras leverans eller tvingas betala ett högre pris på grund av att konsumenten bor i ett annat EU-land.

I rapporten “Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC” analyseras de klagomål om diskriminering som rapporterats till ECC-nätverket mellan åren 2010 och 2012. Rapporten belyser de praktiska svårigheterna och den besvikelse som konsumenter upplevt vid gränsöverskridande köp.

EU:s tjänstedirektiv som implementerades redan år 2009 förbjuder diskriminering på den inre marknaden beroende av nationalitet eller bostadsort. Trots detta är diskriminering en aktuell anledning till oro.

I rapporten kan man läsa att ECC nätverket mottog över 220 klagomål mellan åren 2010 och 2012 varav 14 kom från finska konsumenter.

Bostadsort spelar roll

Fler klagomål rörde diskriminering på grund av bostadsort. Problemet angick huvudsakligen e-handel och leveransvägran var den vanligaste orsaken till att konsumenterna klagade. Oftast konfronteras konsumenter av prisskillnader och andra skillnader i villkoren köpa elektroniska artiklar, kläder och digitala nedladdningsbara produkter. Andra problematiska områden var turism och biluthyrning.

Ett betydande problem som noterades var den bristande medvetenheten om konsumenternas skydd enligt tjänstedirektivet, inte bara bland konsumenterna själva, utan även bland tjänsteleverantörer och behöriga tillsynsmyndigheter.

I mer än en tredje del av ärendena behövdes direkt ingripande av ECC-nätverket. Ett lyckat resultat uppnåddes i nästan 50 % av fallen, och åtta tjänsteleverantörerna ändrade sina affärsmetoder efter ECC-nätverkets ingripande.

Medverkande i Rapportens färdigställande: ECC i Österrike, Irland, Spanien och Storbritannien.

Läs mera:

Rapporten (på engelska): Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC. ECC-Net 2013.
Sammandraget (på engelska): Summary Card. ECC-Net 2013.