Information till konsumenter om tvistlösning online vid handel över gränser

Europeiska kommissionen öppnade 15.2.2016 en webbplats för tvistlösning på nätet (ODR) för konsumenter och företag. Till ODR-plattformen kan hänskjutas en tvist som gäller en vara eller tjänst som köpts via nätet och vars säljare finns i ett annat EU-land. Tjänsten fungerar på alla officiella EU-språk, vilket betyder att konsumenten kan använda sitt eget språk, även om motparten talar ett annat språk.

Konsumenten bör först skicka en reklamation till det företag där inköpet gjordes. Om företaget svarar, men parterna inte sinsemellan kan nå en överenskommelse, kan konsumenten föra sin sak för behandling via ODR-webbplatsen. Först när företaget har svarat på reklamationen och parterna inte efter detta hittar en gemensam ton, kan konsumenten hänskjuta sitt ärende via ODR-webbplatsen för behandling av ett tvistlösningsorgan utanför domstol (ADR).

Användning av ODR-forumet förutsätter att företaget som är motpart samtycker till att ärendet behandlas i ett tvistlösningsförfarande utanför domstol.

Webbplatsen för tvistlösning på nätet erbjuder en ny metod för att lösa tvister vid gränsöverskridande handel, men det är fortfarande möjligt att föra tvisten till domstol. Ett domstolsförfarande är ofta dyrare och mer tidskrävande, medan alternativ tvistlösning är snabb och förmånlig. Behandlingen av tvistemål i ett förfarande utanför domstol tar i allmänhet högst 90 dagar. Det är lätt att använda webbplatsen, och den fungerar med många slags enheter.

I Finland fungerar Konsumenteuropa som ODR-kontaktpunkt i frågor som gäller gränsöverskridande handel. Kontakta oss om du vill ha ytterligare upplysningar om verksamheten på forumet.