Flygresor och problem med näthandel vanligaste orsakerna till att konsumenter tar kontakt

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) som specialiserat sig på att utreda gränsöverskridande konsumentproblem inom EU kontaktades sammanlagt över 124 000 gånger under 2023. Liksom tidigare år tog många konsumenter kontakt på grund av flygresor och problem med näthandel. Konsument Europa Finland (ECC Finland) kontaktades i fjol 2 502 gånger av konsumenter bosatta i Finland. Av dessa var 1 857 förfrågningar som gällde konsumentens rättigheter i olika situationer, och 645 var klagomål som medlades med näringsidkare utomlands via ECC-nätverket. Dessutom behandlade vi 199 fall i Finland som gällde finländska företag och där konsumenten var bosatt i ett annat EU-land, Norge, Island eller Storbritannien.

Antalet nya kontakter från finländska konsumenter till Konsument Europa minskade med 16,2 procent jämfört med året innan, men å andra sidan kom 15,7 procent fler fall än 2022 till Finland för medling från andra EU-länder.

Vilka saker och vilka länders företag klagade man mest på i Finland?

Konsumenterna hade oftast frågor om sina rättigheter som flygpassagerare (20 %) eller när de handlat på nätet. Förfrågningarna om näthandel gällde olika produkter och tjänster som köpts på nätet (17 %). Dessutom framhävdes särskilt frågor som gällde mobiltillbehör (5 %) samt köp och uthyrning av bilar och köp av reservdelar (5 %).

I de besvärsärenden som ledde till medlingsförfarande var det oftast fråga om en produkt som inte motsvarade beställningen eller annars var felaktig (18 %), ett inställt flyg (16 %), en produkt som inte levererats (15 %), ett försenat flyg (11 %) och utnyttjande av ångerrätten (7 %).

Den näringsidkare som nämns av de finländska konsumenterna fanns liksom tidigare år oftast i Tyskland (14 %). Näst flest konsumentkontakter gällde svenska och nederländska företag (9 % var). Kontakterna gällde bland annat nationella flygbolag och flygförmedlare samt olika webbutiker. I synnerhet när det gällde Nederländerna syntes dessutom webbutiker som fungerar enligt principen dropshipping. De har ofta finskspråkiga webbplatser, hög rabattprocent och lockande reklam i sociala medier – och till konsumenternas förvåning levereras produkterna från Kina. Nederländernas andel av kontakterna har i sakta mak ökat under de senaste åren.

Estland låg kvar nära toppen med 7 procent av kontakterna. Kontakterna som gäller Estland gäller olika webbutiker och i viss mån även turism. Bland de baltiska länderna var Lettland på uppgång och stod för 5 procent av kontakterna under fjolåret. Bakgrunden till Lettlands siffra är i huvudsak Datatech SIA som erbjuder värdering av bilar. Många konsumenter har tagit kontakt med anledning av företagets tjänster Autoasihinta.fi och Autotiedot.fi. I december i fjol offentliggjorde vi anvisningar som konsumenter fortfarande kan använda vid tvister som gäller tjänster för värdering av bilar.

Information om problem som finländska konsumenter stöter på vid gränsöverskridande handel har också delats med konsumentombudsmannen, som övervakar att konsumentskyddslagstiftningen följs i Finland. Många näringsidkare som är etablerade utomlands bjuder ut sina produkter i finskspråkiga webbutiker, vilket innebär att konsumentombudsmannens tillsyn även gäller dem.

Målet är en smidigare inre marknad och en förlikningslösning

ECC-nätverkets mål är att öka konsumenternas förtroende för inköp på den inre marknaden samt erbjuda råd och hjälp när det uppstår problem med gränsöverskridande handel. Genom medlingar skaffade verksamhetsstället i Finland 506 160 euro i gottgörelse till konsumenterna under 2023. För hela ECC-nätverket var siffran 8,87 miljoner euro.

I de besvärsärenden som gick vidare till medling uppnådde vi för Finlands del fullständig förlikning i 48 procent av de fall där motparten var en näringsidkare utomlands, och partiell förlikning uppnåddes i 13 procent av fallen. I 5 procent av fallen uppnådde parterna dessutom förlikning sinsemellan under förlikningsförfarandet. Det största hindret för att lyckas med medlingen var att man inte lyckades nå företaget – i 7 procent av fallen där motparten fanns utomlands lyckades man inte nå företaget, och därför kunde medlingen inte genomföras.

Full förlikning uppnåddes i 58 procent av de medlingsfall där parterna var en utländsk konsument och en finländsk näringsidkare. Dessutom slutade 11 procent av fallen i partiell förlikning