EU:s inre marknad 30 år – hur har konsumenterna gynnats?

Europas inre marknad fyller 30 år 2023. Under tre decennier har en enhetlig inre marknad underlättat konsumenternas och företagens dagliga liv, främjat sysselsättningen och tillväxten samt stärkt konsumenternas rättigheter och skydd. Nätverket av europeiska konsumentcentrum (European Consumer Centres Network, ECC-Net) är med och säkerställer att konsumenterna kan dra nytta av de möjligheter som den inre marknaden erbjuder.

”Europas enighet var några människors dröm. Det blev ett hopp för många. Idag är det nödvändigt för oss alla”, så sade Konrad Adenauer, en av EU:s grundare 1954. Europeiska unionen har blivit en väsentlig del av européernas liv. Den inre marknaden är en av EU:s mest konkreta framgångar som underlättar medborgarnas liv och skapar nya affärsmöjligheter.

Den inre marknaden möjliggör fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital inom EU. Den tillämpas på EU:s 27 medlemsstater och sträcker sig även till Island, Liechtenstein och Norge. Schweiz har också delvis tillträde till den inre marknaden.

Drivkraften för tillväxt

  • Tack vare den inre marknaden har den årliga exporten i EU femdubblats från 671 miljarder euro till över 3 400 miljarder euro från 1993 till 2022.
  • 440 miljoner europeiska medborgare drar nytta av den inre marknaden. De har större valfrihet i fråga om produkter och tjänster till ett konkurrenskraftigt pris och kan bo och arbeta i vilket EU-land som helst.
  • 24 miljoner företag är verksamma på den inre marknaden
  • 17 miljoner européer bor eller arbetar i ett annat EU-land än sitt eget.
  • 15 procent av världens varuhandel kommer från EU.

Den inre marknaden stärker konsumentskyddet

Tack vare den inre marknaden kan de europeiska konsumenterna förlita sig på de många rättigheterna som finns för dem. Reparationsskyldigheten innebär för konsumenten att försäljaren har ansvar för fel i två år, det vill säga säljaren är skyldig att reparera eller byta defekta produkter utan kostnader. Konsumenterna kan också lita på RAPEX-systemet för produktsäkerhet, som används mellan medlemsstaterna och kommissionen då en produkt utgör ett allvarligt hot. Dessutom undviker européer som reser till olika länder stora telefonräkningar när besök till andra datanät inte längre orsakar extra kostnader.

Nätverket av europeiska konsumentcentrum som stöd för konsumenter och beslutsfattare

För att exporten inom EU ska öka ytterligare är det viktigt att konsumenternas säkerhet och förtroende för den inre marknaden stärks samtidigt. ECC-Net är ett nätverk av europeiska konsumentcentrum vars syfte är att sätta konsumenterna i centrum för EU:s konsumentpolitik. ECC-Net erbjuder konsumenterna avgiftsfri information om deras rättigheter och hjälper till att lösa gränsöverskridande tvister mellan konsumenten och säljaren. ECC-Net hjälper också till att identifiera de utmaningar som EU-medborgare möter när de handlar på den inre marknaden samt ökar EU:s beslutsfattares medvetenhet om de problem som uppstår. På så sätt stöder ECC-Net en välfungerande europeisk inre marknad och hjälper konsumenterna att göra gränsöverskridande upphandlingar på ett säkrare sätt.

Ytterligare information: