Europeiska kommissionen föreslår att ADR-förfarandet moderniseras och förenklas

Europeiska kommissionen föreslog ändringar i direktivet om alternativ tvistlösning (ADR-direktivet) den 17 oktober 2023. Alternativ tvistlösning (alternative dispute resolution, ADR) innebär ett förfarande där ett opartiskt tvistlösningsorgan utanför domstolen avgör en konsumenttvist. Kommissionens förslag innehåller ett antal reformer som har som mål att förenkla tvistlösningsförfaranden utanför domstol och förbättra konsumentskyddet inom EU. Syftet med de föreslagna ändringarna är att anpassa de gällande reglerna till den föränderliga digitala marknaden och utvidga ADR-direktivets tillämpningsområde.

Det primära syftet med de nya åtgärderna är att erbjuda konsumenterna effektiva, lättillgängliga och rättvisa metoder för att lösa tvister, särskilt i fall som gäller vilseledande marknadsföring, mörka mönster, tillgång till tjänster samt ogrundad geoblockering. Med mörka mönster avses till exempel metoder som används vid planeringen av webbplatser för att vilseleda eller på annat sätt få konsumenten att göra något som hen ursprungligen inte hade för avsikt att göra. Förslaget är en del av EU:s mer omfattande strategi med syfte att säkerställa att konsumenterna effektivt kan försvara sina rättigheter i en gränsöverskridande och allt mer digital miljö.

Huvudpunkterna i förslaget

  • Utvidgning av tillämpningsområdet: Det nya ADR-direktivet strävar efter att täcka alla delområden i EU:s konsumentskyddslagstiftning och säkerställa att även näringsidkare utanför EU följer reglerna. Genom utvidgningen ingriper man i ohederliga förfaranden, såsom mörka mönster, vilseledande marknadsföring och ogrundad geoblockering.
  • Främjande av företagens deltagande: För närvarande får varje medlemsstat själv avgöra om det är obligatoriskt eller frivilligt för företag att delta i ADR-förfarandet. Samma utgångspunkt finns också i förslaget. I förslaget åläggs dock näringsidkare en skyldighet att inom 20 arbetsdagar svara om de kommer att delta i ADR-förfarandet. Syftet med detta är att påskynda processen och uppmuntra företag att delta i ett alternativt tvistlösningsförfarande.
  • Förbättring av hjälpen till konsumenterna: Varje medlemsstat skall utse en ADR-kontaktpunkt som skall tillhandahålla stöd och information till konsumenterna om ADR-förfarandet och andra rättsmedel. Stödet kan till exempel vara översättningshjälp, hjälp med att anhängiggöra ett tvistemål samt information om själva förfarandet och eventuella avgifter i anslutning till det. Enligt kommissionens förslag kunde till exempel det lokala Konsument Europa i respektive land fungera som ADR-kontaktpunkt.

Kommissionen har också lagt fram ett förslag om att ersätta det onlinebaserade tvistlösningsforumet (ODR) med ett nytt redskap som styr konsumenterna till rättsmedel.

Europaparlamentet och rådet måste ännu godkänna kommissionens förslag.

Läs mer: