Euroopan komissio ehdottaa ADR-menettelyn nykyaikaistamista ja yksinkertaistamista

Euroopan komissio ehdotti 17.10.2023 muutoksia kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annettuun direktiiviin (ADR-direktiivi). Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (alternative dispute resolution, ADR) tarkoittaa menettelyä, jossa kuluttajariidan ratkaisee tuomioistuimen ulkopuolinen, puolueeton riidanratkaisuelin. Komission ehdotus sisältää joukon uudistuksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä ja parantaa kuluttajansuojaa EU:ssa. Ehdotetuilla muutoksilla pyritään sopeuttamaan voimassa olevia sääntöjä muuttuviin digitaalisiin markkinoihin ja laajentamaan ADR-direktiivin soveltamisalaa.

Uusien toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on tarjota kuluttajille tehokkaita, helposti saatavilla olevia ja oikeudenmukaisia keinoja riitojen ratkaisemiseksi erityisesti tapauksissa, jotka koskevat harhaanjohtavaa markkinointia, pimeitä käytäntöjä, palvelujen saatavuutta sekä perusteettomia maarajoituksia eli geoblokkausta. Pimeillä käytännöillä tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivujen suunnittelussa käytettyjä keinoja, joilla harhautetaan tai muuten saadaan kuluttaja tekemään jotain sellaista, jota hänen ei ollut alun perin tarkoitus tehdä. Ehdotus on osa EU:n laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat voivat puolustaa oikeuksiaan tehokkaasti maiden rajat ylittävässä ja yhä digitaalisemmassa ympäristössä.

Ehdotuksen pääkohdat

  • Soveltamisalan laajentaminen: Uusi ADR-direktiivi pyrkii kattamaan kaikki EU:n kuluttajansuojalainsäädännön osa-alueet ja varmistamaan, että myös EU:n ulkopuoliset elinkeinonharjoittajat noudattavat sääntöjä. Laajennuksella puututaan epärehellisiin menettelyihin, kuten pimeisiin käytänteisiin, harhaanjohtavaan markkinointiin ja perusteettomiin maarajoituksiin.
  • Yritysten osallistumisen edistäminen: Tällä hetkellä kukin jäsenvaltio saa itse päättää, onko ADR-menettelyyn osallistuminen pakollista vai vapaaehtoista yrityksille. Sama lähtökohta on myös ehdotuksessa. Ehdotuksessa kuitenkin asetetaan elinkeinonharjoittajille velvollisuus vastata 20 työpäivässä, aikovatko ne ottaa osaa ADR-menettelyyn. Tällä pyritään nopeuttamaan prosessia ja kannustamaan yrityksiä osallistumaan vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn.
  • Kuluttajille tarjottavan avun parantaminen: Kukin jäsenvaltio nimeää ADR-yhteyspisteen, jonka tarkoituksena on tarjota tukea ja tietoa kuluttajille ADR-menettelystä ja muista oikeussuojakeinoista. Tuki voi olla esimerkiksi käännösapua, apua riita-asian vireillepanossa sekä itse menettelystä ja siihen liittyvistä mahdollisista maksuista kertomista. Komission ehdotuksen mukaan ADR-yhteyspisteenä voisi toimia esimerkiksi kunkin maan paikallinen Euroopan kuluttajakeskus.

Komissio on antanut ehdotuksen myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) korvaamisesta uudella välineellä, joka ohjaa kuluttajat oikeussuojakeinojen pariin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä komission ehdotukset.

Lue lisää: