Skillnader och likheter: Jämförande översikt gjord av Konsument Europa nätverket över alternativ tvistlösning mellan de nordiska och baltiska länderna

Konsument Europa i de nordiska och baltiska länderna har publicerat en jämförande översikt över alternativ tvistlösning (ADR, alternativ dispute resolution) i dessa länder. Den innehåller information om bland annat antalet tvistlösningsorgan, kontaktspråken, behandlingstiderna och när behandlingen är avgiftsbelagd samt om hur bindande organens beslut är och i vilken grad de följs.

Alternativ tvistlösning, dvs. ADR, innebär att tvisten avgörs med hjälp av ett opartiskt organ utanför domstolsförfarandet. Finlands ADR-organ är konsumenttvistenämnden, trafik- och patientskadenämndens trafikskadeavdelning samt FINE Försäkrings- och finansieringsrådgivningen.

De nordiska och baltiska länderna har mycket gemensamt när det kommer till alternativ tvistlösning. Samma EU-lagstiftning, dvs. ADR-direktivet, gäller alla jämförda länder. Ländernas ADR-förfaranden grundar sig också på den gemensamma tanken att konsumenttvister lättare och förmånligare kan lösas genom tvistlösning utanför domstolarna.

Av översikten framgår det dock att det också finns skillnader i den alternativa tvistlösningen mellan de nordiska och de baltiska länderna. Till exempel skiljer sig antalet ADR-fall avsevärt mellan olika organ och processerna och arbetssätten är olika. Även beslutens bindande verkan varierar från organ till organ. Dessutom har alla länder egna begränsningar som förhindrar att vissa konsumenttvister behandlas genom ADR-förfarande.

Syftet med översikten har varit att:

  • Skapa en bättre uppfattning om hur ADR fungerar i de nordiska och baltiska länderna för nätverket Konsument Europa (ECC-Net) och på så sätt förbättra kvaliteten på nätverkets arbete i gränsöverskridande konsumentfrågor. De europeiska konsumentkontoren ska kunna hänvisa konsumenter till alternativa tvistlösningsorgan i olika länder om fallet inte kan lösas med hjälp av konsumentcentrumet och fallet lämpar sig för behandling i ett tvistlösningsorgan.
  • Förmedla relevant information till Europeiska kommissionen, ministerierna i de nordiska och baltiska länderna samt till andra intressenter. Informationen kan utnyttjas i utvecklingen av Europeiska unionens ADR- och ODR-lagstiftning, som kommissionen för närvarande arbetar med. ODR (online dispute resolution) handlar om tvistlösning online.
  • Ge information till nationella ADR-organ om ADR-mekanismer i de baltiska länderna och de nordiska länderna för att bedöma hur deras eget system fungerar.

Forskningsmaterialet samlades in och bearbetades i slutet av år 2022 och själva rapporten tog form under våren. Forskningen och utarbetandet av rapporten koordineras av Konsument Europa i Danmark. I arbetsgruppen deltog dessutom representanter för ECC kontoren i Island, Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Översikten är på engelska.

Bekanta dig med de nordiska och baltiska ländernas ADR-översikt:

ADR in the Nordic and Baltic countries.A comparative study. European Consumer Centres Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania, 2023.