Eroja ja yhtäläisyyksiä: Euroopan kuluttajakeskuksilta vertaileva katsaus Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Euroopan kuluttajakeskukset ovat julkaisseet vertailevan katsauksen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ADR, alternative dispute resolution) kyseisissä maissa. Se sisältää tietoa muun muassa riidanratkaisuelinten lukumäärästä, asiointikielistä, käsittelyajoista ja käsittelyn maksullisuudesta sekä elinten antamien päätösten sitovuudesta ja niiden noudattamisasteesta.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu eli ADR tarkoittaa riidan ratkaisemista puolueettoman elimen avulla tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella. Suomen ADR-elimet ovat kuluttajariitalautakunta, liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan liikennevahinko-osasto sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Pohjoismailla ja Baltian mailla on paljon yhteistä vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa. Sama EU-lainsäädäntö eli ADR-direktiivi koskee kaikkia vertailtuja maita. Maiden ADR-menettelyt pohjautuvat myös yhteiseen ajatukseen siitä, että kuluttajariidat voidaan selvittää helpommin ja edullisemmin tuomioistuimen ulkopuolisessa riidanratkaisussa.

Katsauksesta käy kuitenkin ilmi, että Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa on myös eroja. Esimerkiksi ADR-tapausten määrä eroaa merkittävästikin eri elimissä, ja prosessinkulku ja työskentelytavat ovat erilaisia. Myös päätösten sitovuus vaihtelee elimittäin. Lisäksi kaikilla mailla on omia rajoituksia, jotka estävät tietynlaisten kuluttajariitojen käsittelyn ADR-menettelyssä.

Katsauksen tarkoituksena on ollut:

  • muodostaa Euroopan kuluttajakeskusten verkostolle (ECC-Net) täsmällisempi käsitys siitä, miten ADR toimii Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja parantaa siten verkoston työn laatua maiden rajat ylittävissä kuluttaja-asioissa. Euroopan kuluttajakeskukset ohjaavat kuluttajia eri maiden vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten puoleen, jos tapaus ei ratkea kuluttajakeskusten keinoin ja tapaus soveltuu riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.
  • välittää relevanttia tietoa Euroopan komissiolle, Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministeriöille sekä muille sidosryhmille. Tietoa voidaan hyödyntää Euroopan unionin ADR- ja ODR-lainsäädännön kehitystyössä, joka komissiolla on paraikaa käynnissä. ODR (online dispute resolution) viittaa verkkovälitteiseen riidanratkaisuun.
  • tarjota kansallisille ADR-elimille tietoa ADR-mekanismeista Baltian maissa ja Pohjoismaissa näiden oman järjestelmän toimivuuden arvioimiseksi.

Tutkimusaineisto kerättiin ja jalostettiin loppuvuodesta 2022, ja itse raportti työstettiin tämän vuoden kevään aikana. Tutkimuksen tekoa ja raportin kirjoittamista koordinoi Tanskan Euroopan kuluttajakeskus. Työryhmässä oli lisäksi mukana edustus Euroopan kuluttajakeskuksista Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Katsaus on englanninkielinen.

Tutustu Pohjoismaiden ja Baltian maiden ADR-katsaukseen:

ADR in the Nordic and Baltic countries. A comparative study. European Consumer Centres Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania, 2023.