Geoblockeringen har upphört i näthandeln inom EU

Konsument Europa Finland, som ingår i European Consumer Centres Network (ECC-Net), ser positivt på EU:s nya förbud mot geoblockering som träder i kraft den 3 december 2018. De nya reglerna är ett betydande framsteg med tanke på konsumentskyddet eftersom webbutikerna inom EU inte längre obefogat kan diskriminera europeiska konsumenter på grund av nationalitet eller bosättningsort, det vill säga använda sig av så kallad geoblockering. Det går till exempel inte framöver att omdirigera kunden till andra webbplatser utan att denne vet om det. Företagen kan dock fortfarande välja till vilka länder de levererar sina varor.

En omotiverad geoblockering förbjuds i och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/302 som är en del av Europeiska kommissionens strategi för den digitala inre marknaden och en mer omfattande lagstiftning för att reglera näthandeln. Tidigare har geoblockering begränsat konsumenternas åtkomst till webbplatser eller möjlighet till näthandel i ett annat land, liksom omdirigerat konsumenten att handla på en inhemsk webbplats eller hindrat konsumenten att till exempel betala med ett kreditkort från ett annat EU-land.

Förordningen ger nu alla konsumenter inom EU lika rättigheter att använda sig av en näringsidkares tjänster eller varor på samma villkor oavsett var de befinner sig. Således behöver företag som är verksamma i EU-länder behandla europeiska konsumenter på samma sätt oavsett från vilket land de gör sina inköp.

Samtidigt som det här avsevärt ökar konsumenternas valmöjligheter vid inköp på webben blir det lättare att jämföra priser som i sin tur hjälper konsumenterna att hitta de bästa produkterna och erbjudandena.

Inget tvång att leverera varor till Finland

Även om näringsidkare med verksamhet inom EU inte längre kan vägra att sälja till konsumenter utifrån nationalitet eller bosättningsort förutsätter de nya reglerna dock inte att varorna levereras till konsumenter som bor i ett annat land. Med andra ord levereras varorna inte nödvändigtvis heller framöver till Finland.

Dessutom omfattas vissa varor och tjänster inte av denna förordnings tillämpningsområde, och hit hör även transporttjänster, finansiella tjänster till privatpersoner och hälsovårdstjänster. Det är viktigt att notera att förordningen inte gäller tjänster som erbjuder åtkomst till upphovsrättsskyddade verk och annat innehåll (såsom e-böcker, musik, programvara och videospel). Audiovisuella tjänster hör inte heller till förordningens tillämpningsområde. Denna förordning tillämpas inte i situationer som till alla delar är interna och begränsade till en enda medlemsstat.

Tillsynsansvar till konsumentombudsmannen

Förutsättningen för att verkställa EU:s förordning är att man nationellt lagstiftar om en behörig tillsynsmyndighet. I Arbets- och näringsministeriets nyhetsbrev (på finska) från 5.12.2018 konstateras att när det gäller de nya reglerna om geoblockering skulle tillsynsansvaret tillfalla konsumentombudsmannen i enlighet med regeringens lagförslag.

Utgående från regeringens proposition skulle lagen om tillhandahållande av tjänster och lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande ändras. Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Konsument Europa Finland och ECC-Net erbjuder rådgivning och hjälp till konsumenter inom EU-området när det gäller frågor om gränsöverskridande handel men likväl i enskilda situationer som handlar om geoblockering.

Läs mer:

Europeiska kommissionen: Frågor och svar om att tillämpa förordningen om geoblockering (praktiska exempel, på svenska) (pdf).

Europaparlamentet 2.12.2018: Handla på nätet: Stopp för geoblockering och omdirigeringar till nationella butiker.