Ratkaisukäytäntöä lentomatkustajien oikeuksista EU-tuomioistuimessa –uudelleenreititys ja oikeus huolenpitoon

Yhteydenotto, jossa kuluttaja kertoo joutuneensa ongelmiin kesken matkanteon lennon peruuntumisen tai viivästymisen vuoksi, on yleinen lentomatkustusta koskeva neuvontatapaus Euroopan kuluttajakeskuksessa. Lentomatkustajien oikeuksiin keskittyvän juttusarjamme toisessa osassa kerromme EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännöistä liittyen lentoyhtiöiden uudelleenreititysvelvollisuuteen sekä matkustajien huolenpitoon peruutuksissa ja viivästyksissä.

Riitaa lentoyhtiön kanssa voi syntyä esimerkiksi silloin, jos lentoyhtiö on peruuttanut lennon tarjoamatta kuluttajalle kuitenkaan uudelleenreititystä määränpäähän, eikä lentoyhtiö ole myöntynyt korvaamaan kuluttajalle hänen itse järjestämänsä uudelleenreitityksen euromääräisesti suuria kustannuksia. Kaikissa tapauksissa kuluttajat eivät ole myöskään saaneet lentoyhtiöiltä huolenpitoa odotellessaan uudelleenreititettyä lentoaan, ja näiden kustannusten korvaaminen takautuvasti on voinut olla sekä aikaa vievää että hankalaa, eivätkä lentoyhtiön korvauspäätökset ole olleet kuluttajalle ymmärrettäviä määrällisesti tai perusteiltaan. Euroopan kuluttajakeskukseen otetaan erityisesti yhteyttä tilanteissa, joissa korvauskysymysten käsittely lentoyhtiöillä on kestänyt tarpeettoman pitkään.

Lentoyhtiön vastuuta matkustajien huolenpidosta ja uudelleenreitityksestä säännellään EU:n asetuksessa 261/2004 (Ylivarausasetus). Silloin, kun lennolle pääsy evätään tai lento peruutetaan, lentoyhtiön tulee tarjota matkustajalle uudelleenreititys lopulliseen määräpaikkaan mahdollisimman pian tai myöhemmin matkustajalle sopivana ajankohtana. Lennon peruuntuessa tai viivästyessä, tai jos lennolle pääsy evätään, lentoyhtiön kuuluu tarjota kohtuullista huolenpitoa odotteluajalle. Huolenpidolla tarkoitetaan aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan ja kahta maksutonta puhelua tai sähköpostiviestiä. Lisäksi se tarkoittaa hotellimajoitusta ja kuljetusta lentoaseman ja hotellin välillä, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita ylivarausasetuksen tulkintaa koskevia ennakkoratkaisuja:

Uudelleenreititysvelvollisuus

  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa C-354/18 Rusu linjannut, että jos lennolle pääsy evätään, lentoyhtiön on annettava asianomaisille matkustajille kattavat tiedot kaikista korvaus- ja uudelleenreititysvaihtoehdoista, eikä kyseisillä matkustajilla ole velvollisuutta osallistua aktiivisesti tietojen hankkimiseen tätä tarkoitusta varten. Lentoyhtiöllä on todistustaakka siitä, että uudelleenreititys suoritettiin mahdollisimman pian.
  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa C‑74/19 Transportes Aéreos Portugueses SA linjannut että lentoyhtiön toteuttama uudelleenreititys sen itsensä suorittamalle lennolle alun perin suunniteltua päivää seuraavana päivänä siitä syystä, että tämän kuljettama lentokone on joutunut poikkeuksellisiin olosuhteisiin ei ole kohtuudella edellytettävä toimenpide joka vapauttaa lentoyhtiön asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta korvausvelvollisuudesta, ellei ollut mitään muuta mahdollisuutta uudelleenreitittämiseen sen itsensä tai minkä tahansa muun lentoyhtiön suorittamalle suoralle tai jatkolennon sisältävälle lennolle, joka saapuu määränpäähän vähemmän viivästyneenä kuin kyseessä olevan lentoyhtiön seuraava lento, tai tällainen uudelleenreitittäminen olisi ollut viimeksi mainitulle kestämätön uhraus sen yrityksellä asianomaisena ajankohtana olevaan kapasiteettiin nähden.
  • EU-tuomioistuin on ennakkoratkaisussa C-264/20 Airhelp linjannut, että tilanteessa, jossa alun perin suunniteltu lento peruutetaan poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi ja lentoyhtiö uudelleenreitittää matkustajan uudelle lennolle, jolla matkustaja saapuu määräpaikkaansa alun perin suunniteltua saapumispäivää seuraavana päivänä, on kohtuullinen toimenpide joka vapauttaa lentoyhtiön sillä asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaan olevasta korvausvelvollisuudesta, jollei ollut muuta mahdollisuutta uudelleenreitittämiseen sen itsensä tai minkä tahansa muun lentoyhtiön suorittamalle suoralle tai jatkolennon sisältämälle lennolle, joka olisi saapunut määränpäähän vähemmän viivästyneenä kuin kyseessä olevan lentoyhtiön seuraava lento, paitsi jos kyseinen lentoyhtiö osoittaa että tällainen uudelleenreitittäminen olisi ollut sille kestämätön uhraus sen yrityksellä asianomaisena ajankohtana olevaan kapasiteettiin nähden.

Oikeus huolenpitoon

  • EU-tuomioistuin on linjannut ennakkoratkaisuissa C-12/11 McDonagh ja C-530/19 Niki Luftfahrt, että huolenpitovelvollisuuden osalta lentoyhtiön on tarjottava odotusajan, virvokkeiden, aterioiden ja tarvittaessa hotellimajoituksen sekä lentoaseman ja majoituspaikan väliset kuljetukset sekä viestintävälineet kolmansien osapuolten kanssa maksutta. Lentoyhtiön on täytettävä tämä velvollisuus myös silloin, kun lennon peruuttaminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista eli olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Velvollisuus tarjota hotellimajoitusta maksutta ei tarkoita sitä, että lentoyhtiö olisi velvollinen huolehtimaan majoitusjärjestelyistä sellaisenaan.
  • EU-tuomioistuin on linjannut ennakkoratkaisussa C-83/10 Sousa Rodríguez että asetuksen N:o 261/2004 12 artiklassa mainittua ”lisäkorvauksen” käsitettä on tulkittava siten, että se mahdollistaa sen, että kansallinen tuomioistuin velvoittaa korvaamaan vahingon − aineeton vahinko mukaan luettuna −, joka aiheutuu lentokuljetussopimuksen täyttämättä jättämisestä, eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa määrätyin tai kansallisessa oikeudessa säädetyin edellytyksin. Tämä ”lisäkorvauksen” käsite ei sen sijaan voi olla oikeudellinen perusta sille, että kansallinen tuomioistuin velvoittaa lentoyhtiön korvaamaan matkustajille, joiden lento on viivästynyt tai peruutettu, näille sen vuoksi aiheutuneet kulut, että kyseinen lentoyhtiö ei ole noudattanut avunanto- ja huolenpitovelvoitteitaan, joista säädetään kyseisen asetuksen 8 ja 9 artiklassa.

Tutustu myös lentomatkustamisen lainsäädäntöä selventäviin yleisohjeisiimme verkkosivuillamme sekä komission ylivarausasetusta koskevaan tulkintaohjeeseen.

Tämä artikkeli on toinen osa uutiskirjeissämme vuonna 2023 julkaistavasta lentomatkustajien oikeuksia koskevasta EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön keskittyvästä juttusarjasta.

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 2/2023.