Euroopan kuluttajakeskuksen www-sivuille voi linkittää vapaasti ja sivuston tarjoamaa tietoa voi käyttää hyväksi, kunhan mainitsee tietolähteen. Euroopan kuluttajakeskuksen logoa ei saa lainata ilman lupaa. Euroopan kuluttajakeskus ei vastaa niiden www-sivujen sisällöstä ja lainmukaisuudesta, joihin Euroopan kuluttajakeskuksen www-sivuilta on linkkejä.

Euroopan kuluttajakeskuksen www-sivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Evästeitä (cookies) käytetään ainoastaan sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi. Sivujen käytöstä tilastoidaan mm. sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrä, keskimääräinen ladattujen sivujen määrä, keskimääräinen sivuillamme vietetty aika ja suosituimmat sivut. Käytämme tietoja hyväksi myös verkkopalvelumme kehittämisessä.

Halutessasi saat tarkistaa lähettämäsi itseäsi koskevat tiedot ja sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto ECC-Net ECC-Netin asioiden käsittelysovellus

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miten Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon kuuluvat Euroopan kuluttajakeskukset (EKK) käsittelevät sellaisten kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien henkilötietoja, jotka ovat pyytäneet keskuksilta tietoja ja apua riidan ratkaisemiseksi tai valituksen ajamiseksi silloin, kun toisena osapuolena on toisen EU-maassa, Norjassa tai Islannissa toimiva elinkeinonharjoittaja. Suppeammin tietosuojaseloste koskee myös sellaisten elinkeinonharjoittajien työntekijöitä, jotka ovat riidoissa osapuolina tai joista on valitettu, ja tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten yhteyshenkilöitä. Seuraavassa selitetään, mihin toimiin on ryhdytty kerättävien henkilötietojen suojaamiseksi.

I. Euroopan kuluttajakeskusten verkoston ecc-netin toimintatavoite ja toimijat

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston ECC-Netin tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta antamalla kansalaisille neuvontaa niistä oikeuksista, joita heillä kuluttajana on, ja tarjoamalla heille helppo tapa turvautua oikeuskeinoihin, erityisesti silloin, kun kuluttaja on ostanut jotain muualta kuin omasta maastaan (rajat ylittävä kaupankäynti). Euroopan kuluttajakeskukset tarjoavat kuluttajille monenlaisia palveluja, mm. jakavat tietoa kuluttajien oikeuksista, neuvovat ja avustavat valitusasioissa ja riitojen ratkaisemisessa silloin, kun osapuolet ovat eri maissa. Keskuksista saa myös tietoa tuomioistuinten ulkopuolisista riidanratkaisumenettelyistä, joihin kuluttajat voivat turvautua kaikkialla Euroopassa. Kuluttajakeskusten asiantunteva henkilöstö tarjoaa näitä menettelyjä kuluttajien vaivattomasti käytettäviksi silloin, kun kuluttaja ei ole voinut omin neuvoin päästä asiassaan sovintoon elinkeinonharjoittajan kanssa.

Tietoja, joita Euroopan kuluttajakeskusten verkosto ECC-Net tarvitsee kyetäkseen tarjoamaan kansalaisille yllä mainittuja palveluja, kerätään ECC-Netin asioiden käsittelyyn tarkoitetulla tietoteknisellä välineellä. Välinettä hoitaa Euroopan komissio. Edellä mainittuun liittyen kerätään ja käsitellään henkilötietoja, joita ovat kuluttajan nimi ja osoite sekä yhteystiedot; puhelinnumero, fax, sähköpostiosoitete. Lisäksi kerätään tietoja yhteydenottajan käyttämästä kielestä sekä sukupuolesta tilastotarkoituksiin.

Euroopan kuluttajakeskusten tekemän tiedonkeruun perusteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisestä puitteista vuosille 2004–2007 (virallinen lehti nro L 005, 09/01/2004).

Kun edellä tarkoitettuja henkilötietoja kerätään ja käsitellään ECC-Netin asioiden käsittelysovelluksella noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä, erityisesti 5 artiklan a ja b kohtia.

II. Mitä henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin ja millä välineillä

A. ECC-Netin asioiden käsittelysovellukseen syötettävät tunnistetiedot  

Jos olet kuluttaja 
Euroopan kuluttajakeskusten verkosto kerää henkilötietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa, kun pyydät tietoja tai apua riidan ratkaisemiseksi tai valituksen ajamiseksi silloin, kun toisena osapuolena on elinkeinonharjoittaja, joka toimii muussa EU-maassa kuin omassasi, Norjassa tai Islannissa. Asiaasi hoitava Euroopan kuluttajakeskus kerää seuraavat henkilötiedot tai osan niistä: nimesi, osoitteesi, yhteystietosi (puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite), sukupuolesi ja kielen, jolla asioit.
 
Jos olet sellaisen elinkeinonharjoittajan työntekijä, jonka kuluttaja on maininnut valituksessa tai riidassa, joka koskee rajat ylittävää kauppaa
Euroopan kuluttajakeskus kerää seuraavat henkilötiedot tai osan niistä: sinun nimesi, yhtiön toiminimen, osoitteen ja työpaikkasi yhteystiedot, mm. puhelinnumeron, faksinumeron ja sähköpostiosoitteen.
 
Jos olet sellaisen tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen yhteyshenkilö, jonka ratkaistavaksi kuluttajan asia on osoitettu
Euroopan kuluttajakeskus kerää seuraavat henkilötiedot tai osan niistä: sinun nimesi, tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen nimen ja osoitteen, työpaikkasi yhteystiedot, mm. puhelinnumeron, faksinumeron ja sähköpostiosoitteen. 
 
Myös asian toteen osoittamiseksi esitettyjä asiakirjoja saatetaan kerätä silloin kuin sellaisia on saatavissa.
 
 
B. Tekniset tiedot
Euroopan kuluttajakeskukset syöttävät tiedot ECC-Netin asioiden käsittelysovellukseen Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston toimeksiannosta. Sovellus sijaitsee Euroopan komission tietotekniikan pääosaston palvelimilla.
 
Henkilötietoja ei tallennu sovelluksen luomiin evästeisiin eikä lokitiedostoihin. 

III. Kenellä on pääsy sinua koskeviin tietoihin ja kenelle ne ilmaistaan

Yleiset periaatteet 
Euroopan kuluttajakeskusten verkoston palvelutarjonnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että Euroopan kuluttajakeskuksilla on käytettävissään yksittäisiin asioihin liittyvää yksityiskohtaista tietoa, mm. henkilötietoja. Kerättyjä henkilötietoja käytetään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen kuluttajien tiedusteluihin vastaamiseksi tai kuluttajien auttamiseksi valitusten tai riitojen ajamisessa.
 
Pääsy asiakohtaisiin tietoihin on ainoastaan niiden kahden Euroopan kuluttajakeskusten henkilöstöllä, joiden toimimaissa asiaan osallinen kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja sijaitsevat. ECC-Netin tiedostoja käsittelevällä Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston työntekijöillä on pääsy kaikkiin tietoihin silloin, kun he hoitavat verkostoon ja tietokannan hallintaan liittyviä työtehtäviä. 
 
Jos olet kuluttaja  
Jos kyse on valituksesta tai riidasta sellaisen elinkeinonharjoittajan kanssa, joka sijaitsee toisessa maassa, se Euroopan kuluttajakeskus, johon olet ottanut yhteyttä, syöttää tietosi ECC-Netin asioiden käsittelysovellukseen. Tiedot lähetetään sovelluksen avulla sen maan Euroopan kuluttajakeskukseen, jossa valituksesi kohteena oleva elinkeinonharjoittaja sijaitsee. Näiden molempien Euroopan kuluttajakeskusten henkilöstö käyttää tietoja ja auttaa sinua pääsemään asiassasi ratkaisuun ja ottaa tarvittaessa yhteyttä suoraan elinkeinonharjoittajaan. Tällöin tietosi lähetetään elinkeinonharjoittajalle.
 
Jos kyselet tietoja, Euroopan kuluttajakeskus kirjaa henkilötietosi ECC-Netin asioiden käsittelysovellukseen tiedustelusi käsittelemiseksi. Tällöin tietoja ei lähetetä muille tahoille. 
  
Jos olet sellaisen elinkeinonharjoittajan työntekijä, jonka kuluttaja on maininnut rajat ylittävää kauppaa koskevassa valituksessaan tai riidassaan
Kuluttajan avustuspyynnön saatuaan kuluttajan maan Euroopan kuluttajakeskus kerää tiedot elinkeinonharjoittajasta ja sinun nimesi ja työpaikkasi yhteystiedot ja syöttää ne ECC-Netin asioiden käsittelyyn tarkoitettuun sovellukseen. Tiedot lähetetään sovelluksella Euroopan kuluttajakeskukseen siihen maahan, jossa kuluttajan valituksen kohteena oleva elinkeinonharjoittaja sijaitsee. Molempien Euroopan kuluttajakeskusten henkilöstö käyttää tietoja siihen, että auttaa kuluttajaa pääsemään asiassa ratkaisuun. 
  
Jos olet sellaisen tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen yhteyshenkilö, jonka ratkaistavaksi kuluttajan asia on osoitettu
Silloin, kun kuluttaja on päättänyt jättää riidan tuomioistuinten ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi, Euroopan kuluttajakeskukset auttavat kuluttajaa elimen valinnassa ja hakemuksen laatimisessa ja/tai toimittamisessa valittuun elimeen. Tällöin vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen tiedot ja sinun nimesi ja työpaikkasi yhteystiedot kerätään ja syötetään ECC-Netin asioiden käsittelysovellukseen. Pääsy tietoihin on tällöin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan maiden Euroopan kuluttajakeskuksilla. 

IV. Miten tietojasi suojataan ja niiden säilymisestä huolehditaan

Tietojasi säilytetään turvallisessa järjestelmässä, jossa tapahtuvaa tietojenkäsittelyä koskevat Euroopan komission turvallisuuteen liittyvät päätökset ja sen turvallisuusosaston edellä tarkoitetuille palvelimille ja palveluille asettamat määräykset. Järjestelmä on suojattu käyttäjäkohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja niiden lisäksi erityisellä tunnuskoodilla. Tunnuskoodi on 12-merkkinen avain, jonka järjestelmä luo erikseen jokaiselle Euroopan kuluttajakeskukselle. Lisäturvallisuutta antava koodi toimii seuraavasti: käyttäjän kirjauduttua järjestelmään ja annettua hyväksytysti salasanan, sovellus pyytää käyttäjältä kolmesta merkistä koostuvan yhdistelmän, jonka järjestelmä satunnaisesti valitsee kaikkiaan 12-merkkisestä avaimesta. Kolmimerkkinen yhdistelmä on aina sovellukseen kirjauduttaessa erilainen.

V. Miten voit tarkistaa tai muuttaa tietojasi

Sovellukseen vietyjä tietoja voi tarkistaa tai muuttaa. Tätä koskevat pyynnöt käsitellään kahden kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Pyynnön voi jättää sille Euroopan kuluttajakeskukselle, johon on ollut yhteydessä, tai Euroopan komissiolle jäljempänä mainittavaan sähköpostiosoitteeseen, puhelimitse tai faksilla.
 
Euroopan kuluttajakeskus Suomessa         
sähköpostiosoite: ekk@kkv.fi
puhelin: 029 505 3102
faksi:        09 876 4398 
 
Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
sähköpostiosoite: sancoB5@ec.europa.eu
faksi: +32 2 2921366

VI. Miten pitkään tietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään sovelluksessa niin pitkään kuin seurantatoimien kannalta on tarpeen ja enintään yhden vuoden ajan siitä, kun asian käsittely on päättynyt. Edellä mainitun määräajan kuluttua henkilötiedot poistetaan. Asiakohtaisia tietoja voidaan tilastollisiin tarkoituksiin säilyttää nimettöminä. 

VII. Yhteystiedot

Jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia omien henkilötietojesi käytöstä, ota ensiksi yhteyttä siihen Euroopan kuluttajakeskukseen, jonka kanssa olet asioinut. Jos sinulla on vielä sen jälkeen valittamisen aihetta, ota yhteys Euroopan komissioon, yhteystiedot kohdassa V. 

VIII. Kantelut

Henkilötietojen käsittelyä koskevat kantelut osoitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

 

 

Tulosta