50 år av konsumentlagstiftning i Europa – bekanta dig med kommissionens jubileumspublikation!

EU:s konsumenträttigheter har under de senaste 50 åren skyddat och stärkt de europeiska konsumenternas ställning. I slutet av 2022 publicerade Europeiska kommissionen en specialupplaga av tidningen ”The New Consumer Magazine” för att fira konsumenträttigheternas 50-årsjubileum. Den engelskspråkiga publikationen innehåller artiklar om den viktigaste konsumentskyddslagstiftningen, intervjuer med experter, konsumenternas synpunkter och framtidsplaner. Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) deltar också i jubileumspublikationen.

Insatsen från Konsument Europa i Finland finns på sidan 18 i publikationen.