ECC-nätverkets 15-årsjubileum syns som månadsteman

Nätverket av europeiska konsumentkontor eller ECC-nätverket (European Consumer Centres Network) firar sitt 15:e verksamhetsår 2020. Jubileumsåret synliggörs genom de olika temana som de europeiska konsumentkontoren kommer att lyfta fram månad för månad. Temana behandlar aktuella frågor av betydelse för europeiska konsumenter. Särskild tonvikt har lagts på webbhandel och resande, med teman som till exempel ansvarsfull konsumtion, garanti, bluffsidor, förfalskade produkter och flygpassagerares rättigheter. ECC-kontoren i Europa tillhandahåller material med anknytning till månadstemana bl.a. via sina webbplatser och i de sociala medierna från och med den 13 januari 2020.

Temana har fördelats på de olika ECC-kontoren så att kontoret med ansvar för ett visst tema sammanställer materialet och gör det sedan tillgängligt för hela ECC-nätverket (totalt 30 länder). Varje land använder materialet med egna betoningar och tidsramar, så temana kommer att synas på lite olika sätt i olika länder. En del av materialet är på engelska. Den gemensamma identifieraren för jubileumsåret är #15yearsECCNet.

Konsument Europa i Finland har tillsammans med kollegerna i Tyskland hand om temat för december månad. Månadstemat är ECC-nätverket och dess arbete samt konsumenträttigheterna i EU.

Temana för Konsument Europas jubileumsår 2020

(preciseringar kan tillkomma allt eftersom materialet blir klart)

 • Januari: Ansvarsfull konsumtion, fr.o.m. 13/1 2020
 • Februari: Dåliga affärer, oskäliga avtalsvillkor
 • Mars: Garanti och ångerrätt
 • April: Återbetalning
 • Maj: Paketresor
 • Juni: Produktförfalskningar
 • Juli: Flygpassagerares rättigheter
 • Augusti: Bluffsidor
 • September: Tillsyn
 • Oktober: Webbhandel
 • November: Geoblockering
 • December: ECC-nätverket

Gratis hjälp och råd åt konsumenter i EU

Kommissionen inrättade nätverket av europeiska konsumentcentrum 2005. ECC-kontorens uppgift är att hjälpa EU-konsumenter i den gränsöverskridande handeln på den inre marknaden, och att höja konsumenternas förtroende för den inre marknaden genom att sprida information om konsumentskydd och passagerares rättigheter inom EU. Europeiska konsumentkontor finns i samtliga EU-länder samt i Norge och på Island. Verksamheten finansieras av kommissionen och medlemsländerna. ECC-nätverket svarar på över 100 000 förfrågningar av konsumenter varje år.

Konsument Europa i Finland inledde också sin verksamhet 2005, då som en del av Konsumentverket. Idag hör Konsument Europa till Konsument- och konkurrensverket och har ett nära samarbete med konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen. Konsument Europa i Finland kontaktas ca 3000 gånger per år, i huvudsak av finländska konsumenter som har problem med ett företag i ett annat EU-land, i Norge eller på Island. De vanligaste anledningarna till att man kontaktar Konsument Europa är webbinköp och flygresor. Konsument Europa kommer att publicera närmare statistik för 2019 i januari-februari 2020.

Följ oss i de sociala medierna:
Twitter: @eccfinland ja @ecc_web
Facebook.com/euroopankuluttajakeskus