10 tips för att köpa en begagnad bil från utlandet

Funderar du på att köpa en begagnad bil från ett annat EU-land? Här följer tio tips från Konsumenteuropa i Finland, som det lönar sig att läsa innan du gör ett köp.

1. Kontrollera handelsparternas bakgrund och pålitlighet. Gå igenom säljarens eller förmedlarens eventuella webbplats, googla på olika namn och sök efter andras erfarenheter på diskussionsforum.

2. Ta reda på avtals- och ansvarsförhållanden innan du beslutar med vem du ska sköta olika ärenden och vem du ska köpa bil av. Läs avtalsvillkoren noga och kontrollera vad säljaren eller en eventuell förmedlare ansvarar för. Res helst själv. Det kan uppstå problem om det är en kompis eller släkting som åker för att hämta eller provköra bilen och du inte har kunnat eller kommit ihåg att tala om allt som du har kommit överens om eller som borde kontrolleras. Innan du bestämmer dig för att åka utomlands för att skaffa bil bör du också försäkra dig om att du känner till kraven gällande beskattning, registrering och besiktning. Du får mer information om dessa hos Tullen och Trafiksäkerhetsverket (TRAFI). Bekanta dig också med Konsumenteuropas förteckning över uppgifterna i olika länderna gällande bilköp.

3. Undvik att betala i förskott. Att betala i förskott innebär alltid en risk för konsumenten, och en begäran om förskottsbetalning kan vara ett tecken på bedrägeri.

4. Granska bilen i detalj och provkör den ordentligt. Det går också att föra bilen till ett professionellt konditionstest, som i exempelvis Tyskland utförs av det opartiska Dekra och den tyska bilägarorganisationen ADAC.

5. Läs omsorgsfullt bildokumenten och uppgifterna om ägaren. De viktigaste dokumenten är registerutdraget, serviceboken och en eventuell överlåtelsehandling. Mer information om bland annat hur man utreder ägandet finns på vår webbplats.

6. Kräv ett tydligt köpeavtal i skriftlig form och registerutdraget i original vid överlåtelsen. Upprätta alltid ett skriftligt avtal om köpet. Även med förmedlaren är det alltid skäl att upprätta ett skriftligt uppdragsavtal. Följande ska framgå i avtalet: parternas namn och kontaktuppgifter, köpeobjekt, pris, betalningsvillkor, överlåtelsetidpunkt, eventuell tilläggsutrustning, mätarställning, vilket år bilen tagits i bruk samt ett omnämnande om att bilen inte har krockats. Skriv aldrig under ett köpeavtal om du har bristfälliga språkkunskaper och inte förstår alla avtalstermer!

7. Kontrollera hur länge det lagstadgade ansvaret för fel gäller. Om säljaren inte marknadsför sina bilar i Finland och affären görs i ett annat EU-land, tillämpas i regel lagen i säljarens hemland. I exempelvis Tyskland är det tillåtet att begränsa säljarens ansvar till ett år från överlåtelsen, och det är också vanligt att så sker. Som mest är säljarens ansvar två år. Finland har inte en tidsmässig begränsning av denna typ. I till exempel Tyskland är det inte ovanligt att affärer försöker kringgå sitt lagstadgade ansvar för fel genom att framför köparens namn anteckna ett uttryck som betyder näringsidkare, såsom Autohändler (bilhandlare). Lagstiftning som skyddar konsumenten tillämpas endast på sådana köp där säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument.

8. Ta reda på garantifrågor. En garanti är en avgiftsfri tilläggsförmån som säljaren ger och som förbättrar konsumentens ställning jämfört med lagstadgade rättigheter. När man köper bil lönar det sig att granska i synnerhet garantifrågorna noga. Vad omfattas av garantin och var gäller den? Hur länge gäller garantin och vem utför garantireparationerna? För många kommer det som en överraskning att ett tidigare säljled endast ansvarar för reparationerna om det har beviljat garantin.

9. Anmäl fel genast. Om du efter köpet upptäcker ett fel på bilen ska du utan dröjsmål reklamera detta till säljaren och vid behov även till förmedlaren. En reklamation ska helst göras skriftligt (t.ex. per e-post) och senast inom två månader efter att felet har upptäckts, så att man inte förlorar rätten att åberopa felet. Om bilen har köpts i Tyskland förlorar man i regel helt rätten till ersättning om man inte har gett säljaren möjlighet att reparera bilen och fastställt en tidsgräns inom vilken reparationen ska göras. Först efter att tidsgränsen har löpt ut kan man själv låta reparera bilen och kräva prisavdrag av säljaren. Om du själv blir tvungen att låta reparera bilen, bör du av reparatören be om ett skriftligt utlåtande för att påvisa felet samt spara de defekta delarna.

10. Be om hjälp om ett problem inte kan lösas. Konsumenteuropa hjälper finländska konsumenter vid problem i anslutning till bilaffärer som gjorts i ett annat EU- eller EES-land. Det är ofta omöjligt att uppnå förlikning, eftersom affärerna inte i alla fall svarar på en begäran om redogörelse från Konsumenteuropas nätverk. Av den anledningen måste konsumenter i sista hand föra sitt ärende till domstolsbehandling: om värdet på fordringen är under 2 000 euro är det möjligt att inleda ett europeiskt småmålsförfarande.