Verkkokauppaa koskevat kuluttajariidat voidaan kohta ratkoa verkossa kaikkialla Euroopassa

Eurooppalaiskuluttajat hankkivat paljon tavaroita ja palveluja verkon kautta. Helmikuun puolivälistä alkaen kuluttajilla on mahdollisuus hoitaa myös verkkoasioinnista johtuvia, sopimussuhteeseen liittyviä erimielisyyksiä verkossa silloin, kun se heille parhaiten sopii. Euroopan komissio avaa 15.2.2016 verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kuluttajille ja yrityksille. Palvelu toimii kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Myös ratkaisu asiaan annetaan kuluttajan pyynnöstä hänen äidinkielellään.

Tämä niin sanottu ODR-forum (ODR platform) avataan 15.2. komission sivuston yhteydessä osoitteessa http://ec.europa.eu/odr. Nimitys juontuu englanninkielisistä verkkovälitteistä riidanratkaisua tarkoittavista sanoista online dispute resolution.

Mikä muuttuu, miten se toimii?

Kaikkien EU-alueen yritysten, jotka tarjoavat palvelujaan ja tuotteitaan verkossa kuluttajille, tulee linkittää ODR-forumin osoite sivuilleen sen avaamisen jälkeen. Lisäksi jo 9.1.2016 alkaen yritysten on pitänyt kertoa kotisivuillaan riidanratkaisuelimistä, joiden puoleen kuluttaja voi kääntyä.

ODR-forumille voidaan toimittaa käsiteltäväksi riita-asia, joka koskee verkossa tehtyä kulutustavaran tai -palvelun hankintaa. Foorumille ei ole syytä viedä valitusta, ennen kuin kuluttaja on lähettänyt valituksen myyjälle tai palveluntarjoajalle. Vasta kun yritys on vastannut valitukseen eivätkä osapuolet löydä tämän jälkeenkään yhteistä säveltä, voidaan puhua kuluttajariidasta ja kuluttaja voi lähettää asian ODR-forumin kautta riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi.

Jos vaihtoehtoisia elimiä on useampia, ODR-forum antaa riidan osapuolille mahdollisuuden valita se riidanratkaisuelin, joka asian tulee ratkaisemaan. Suomessa ODR-järjestelmään kuuluvia riidanratkaisuelimiä ovat Kuluttajariitalautakunta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE sekä Liikennevahinkolautakunta. Kuluttajariitalautakunta voi kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyynsä, mikäli kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Riidanratkaisuelimen tulee antaa ratkaisunsa pääsääntöisesti 90 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut haltuunsa kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Kuluttajalle ilmoitetaan erikseen tämän määräajan alkamisesta.

Apua erityisesti maiden rajat ylittäviin riitoihin

ODR-forumille on koottu yhteen verkko-osoitteeseen kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet, jotka noudattavat Euroopan parlamentin asettamia vaatimuksia ja periaatteita (asiantuntemus, riippumattomuus, puolueettomuus, avoimuus, tehokkuus ja oikeudenmukaisuus, vapaus ja laillisuus). Näihin tuomioistuimen ulkopuolisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin viitataan myös termillä ADR eli alternative dispute resolution. Kaikkien jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden alueella on vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä kaikilla kuluttajakaupan sektoreilla.

ODR-forum soveltuukin erinomaisesti erityisesti maiden rajat ylittävän kaupan riitojen ratkaisualustaksi Euroopassa. Kuluttajia heidän maiden rajat ylittävissä riidoissaan auttava ja neuvova Euroopan kuluttajakeskus toimii siten luontevasti Suomen ODR-yhteyspisteenä. ODR-yhteyspisteen tehtävä on auttaa kuluttajia, elinkeinonharjoittajia ja edellä mainittuja riidanratkaisuelimiä toimimaan ODR-forumilla ja ohjeistaa erityisesti kuluttajia tilanteissa, joissa ODR-forum ei ole oikea taho tai ei pysty esimerkiksi sisäisten sääntöjensä vuoksi käsittelemään tiettyä asiaa.

Kuluttajan kannattaa tutustua foorumin toimintaperiaatteisiin tarkoin. Pieni osa riidanratkaisuelimistä perii käsittelymaksuja, joillakin on riidan arvoa koskevia raja-arvoja ja vain osa riidanratkaisuelimistä antaa täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä, osa ei-velvoittavia suosituksia.

Tietoa ODR-asetuksesta ja ADR-direktiivistä (englanniksi)