Lappi liittyi Europe Direct -tietopisteiden verkostoon

Suomen arktisin Europe Direct -tietopiste on perustettu Euroopan unionin ja Suomen huipulle, Rovaniemelle, ja se on aloittanut toimintansa tammikuussa 2024. Tavoitteena on sujuvoittaa tiedonkulkua EU:sta lappilaisille ja osallistaa unionin pohjoisimman alueen asukkaita entistä tiiviimmin keskusteluun yhteisestä eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Suomessa toimii nyt yhteensä yhdeksän Europe Direct -pistettä.

Europe Direct -tietopisteet

  • hoitavat yleisötiedotusta EU-maissa,
  • vastaavat EU:n toimia, ohjelmia ja painopisteitä koskeviin kysymyksiin,
  • luovat aktiivisesti yhteyksiä kansalaisiin ja sidosryhmiin sekä
  • edistävät osallistumista EU-aiheisiin keskusteluihin.

EU DIRECT Lappi – Merkityksellistä vuorovaikutusta ja tietoa

Lapin EU-tietopiste sijaitsee Rovaniemellä Lapin liiton yhteydessä. Lapin liitto jakaa samat arvot Europe Direct -toiminnan taustalla: kansalaisten ja julkisten organisaatioiden avoin vuorovaikutus, byrokratian asiakaslähtöisyys ja kaiken toiminnan vastuullisuus tukevat demokratiaa. Demokratia hallintojärjestelmänä mahdollistaa ihmisoikeuksien toteutumisen, kehityksen ja alueen vakauden.

Lappi on maantieteellisesti Suomen suurin maakunta, joten perinteisten tapahtumien ja vierailujen lisäksi järjestämme virtuaalisia tapahtumia, jotta tavoitamme alueen asukkaat ja yhteisöt mahdollisimman hyvin.

Meillä on Lapissa sanonta ”tehemä pois”. Täällä hommat hoidetaan huolella, mutta aina säilytetään pilke silmäkulmassa. Suomi 100 -juhlavuonna otimme tämän rinnalle käyttöön #tehemäyhessä. Väkeä täällä on vähän, joten yhteistyö on välttämätöntä, myös yli rajojen. Tämä asenne heijastuu myös Lapin EU-tietopisteen toimintaan: työtä tehdään aidosti yhdessä ja rajattomasti.

EU DIRECT Lappi -tietopiste toimii lappilaisella maanläheisellä otteella. Tietopiste tarjoaa kattavaa tietoa EU:n ohjelmista, rahoituksesta ja painopisteistä, ja toimii aktiivisesti tiedonvälittäjänä alueen asukkaille ja yrityksille. Tavoitteenamme on myös lisätä ymmärrystä ja vuorovaikutusta Euroopan unionin ja Lapin välillä, korostaen alueen roolia ja mahdollisuuksia Euroopan unionissa.

Samalla kun kerromme Lapissa eurooppalaisista työmahdollisuuksista, haluamme myös kertoa ulospäin, että Euroopan huipulla, Lapissa, on runsaasti opiskelu-, työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Alueen stressittömät sosiaaliset ympäristöt ja tiiviit yhteisöt ovat hedelmällistä maaperää niin paikallisille kuin kansainvälisillekin aloitteille. EU DIRECT Lappi -tietopiste on keskeisessä roolissa tämän potentiaalin hyödyntämisessä, edistäen tiedon jakamista ja yhteistyötä.

Miksi Lappi kiinnostaa myös EU-tasolla?

Lappi on Euroopan unionin pohjoisin alue. Lappi on kooltaan Suomen suurin maakunta, kolmasosa Suomen pinta-alasta. Samalla se on unionin harvaanasutuimpia alueita: vain kolme prosenttia suomalaisista asuu Lapissa. Suomen Lapissa sekä Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa on myös EU:n ainoan alkuperäiskansan saamelaisten kotiseutualue.

Eurooppa-näkökulmasta lappilaisia, kuten myös Lapin liiton edunajamisessa, kiinnostaa tänä vuonna erityisesti EU-vaalit. Loppukesästä aloittavan uuden komission työohjelmassa Lapille keskeisiä teemoja ovat muun muassa koheesiopolitiikka ja rahoitusinstrumentit, liikenneverkon rahoitus ja vihreään siirtymään liittyvät teemat. Esimerkiksi vihreän siirtymän ja harvinaisten maametallien tarve EU:n alueella ovat tuoneet kovia paineita alueidenkäytön suunnitteluun ja alueen asukkaiden osallistamiseen laajassa ja luonnonvaroiltaan rikkaassa pohjoisessa.

Lapissa EU:n biodiversiteettistrategian pyrkimys suojella kolmasosa luonnosta toteutuu Lapissa. Lapin pinta-alasta noin 30 prosenttia on suojeltua luontoa. Lapin liitto pyrkii muistuttamaan eri yhteyksissä myös Lapin roolista Suomen taloudelle.

Lappi on myös Suomen kansainvälisin maakunta. Kolme pitkää maarajaa Norjan, Ruotsin ja Venäjän kanssa ovat luoneet Lappiin omaleimaisen kulttuurin, mutta myös tuoneet turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta Lapille keskeisen roolin: ilman Lappia Suomi olisi saari nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa.

Tähän on herätty laajasti: pohjoisen merkitys kasvaa. Kansallisesti valmisteilla on Pohjoinen ohjelma, jonka taustalla on ajatus siitä, että pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu.

Myös EU-tasolla kylmä fakta unionin koillisrajasta on huomattu. Lappi linkittää arktisen alueen Euroopan unioniin. Tammikuussa 2024 Euroopan komissio myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta seitsemälle sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle Suomessa yhteensä 39,45 miljoonaa euroa. Rahoitusta saatiin muun muassa maanteiden ja rautatieyhteyksien parantamiseen.

Tervetuloa tutustumaan uuteen Lapin EU-tietopisteeseen!

https://www.lapinliitto.fi/eu-tietopiste

Jenni Lintula
Lapin liiton viestintäpäällikkö ja Lapin EU-tietopisteen yhteyshenkilö

Kuvat: Lapin materiaalipankki | Markus Kiili ja Lapin liitto.

Tämä vieraskynäartikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 1/2024.