Virhevastuusääntely uudistui EU:ssa – tutustu maakohtaisiin eroihin

Vuoden 2022 alussa astui voimaan kaksi EU-direktiiviä – tavarankauppadirektiivi ja digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi – joilla ajantasaistetaan nykyisiä säädöksiä erityisesti digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden sekä digitaalisen sisällön ja palvelujen osalta.

Uusissa tavaroissa virhevastuun kesto on direktiivin mukaan vähintään kaksi vuotta, mutta EU-maat voivat päättää itsenäisesti myös tätä pidemmästä ajasta. Itävalta, Bulgaria, Kypros, Ranska, Saksa, Luxemburg, Malta, Puola ja Slovenia päättivät ottaa käyttöön vähintään kahden vuoden virhevastuuajan. Tänä aikana myyjä on vastuussa kaikista tuotteessa ilmenevistä virheistä. Portugalissa ja Espanjassa virhevastuun vähimmäiskesto on kolme vuotta. Suomessa myyjän virhevastuun kesto määräytyy tavaroiden oletetun elinkaaren perusteella ja rajoittuu viime kädessä yleiseen vanhentumisaikaan.

Käytettyjen tavaroiden osalta myyjä ja kuluttaja voivat sopia tavaran virhevastuu- tai vanhenemisajasta keskenään Itävallassa, Bulgariassa, Kyproksessa, Saksassa, Luxemburgissa, Puolassa, Sloveniassa ja Espanjassa. Virhevastuuaika ei kuitenkaan voi olla vuotta lyhyempi. Portugalissa kunnostetuilla tavaroilla on sama kolmen vuoden virhevastuu kuin uusilla tavaroilla. Käytettyjen tavaroiden osalta vastuun kestoa voidaan lyhentää sopimuksella puoleentoista vuoteen. Maltassa käytettyjä tavaroita koskeva vastuuaika on kaksi vuotta, jos kuluttaja voi osoittaa, että myyjä tiesi virheestä ostohetkellä eikä ilmoittanut siitä kuluttajalle.

Digitaalisten palvelujen ja sisältöjen virhevastuuaika

Digitaalisia elementtejä sisältävillä tavaroilla virhevastuun normaali kesto on vähintään kaksi vuotta. Digitaalisia elementtejä sisältävällä tavaralla tarkoitetaan irtainta esinettä, johon sisältyy digitaalinen sisältö tai palvelu tai joka on liitetty digitaaliseen sisältöön tai palveluun siten, että sisällön tai palvelun puuttuminen estäisi tavaran toimintojen suorittamisen. Myyjällä on velvollisuus antaa kuluttajalle tietoa digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden teknisistä vaatimuksista ja tarjota kaikki asentamiseen ja päivittämiseen tarvittavat ohjeet. Kuluttajalla on velvollisuus asentaa ja päivittää tavarat yhteistyössä myyjän kanssa kohtuullisen ajan kuluessa.

Virhevastuuaika on kaksi vuotta Itävallassa, Bulgariassa, Kyproksessa, Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa, Maltassa, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa ja Espanjassa ja kolme vuotta Portugalissa. Vastuun kesto voi olla pidempikin, jos tavaroihin liittyy jatkuva digitaalisten palvelujen tai sisällön toimittaminen. Tällöin virhevastuuaika kattaa koko toimitusajan Itävallassa, Bulgariassa, Ranskassa, Saksassa, Portugalissa ja Sloveniassa. Saksassa vanhentumisaika jatkuu 12 kuukautta siitä, kun sisällön toimittaminen on päättynyt. Suomessa aika määräytyy tavaroiden oletetun elinkaaren perusteella ja rajoittuu viime kädessä yleiseen vanhentumisaikaan.

Milloin tavaran katsotaan olevan virheellinen?

Uusi direktiivi pidensi myös määräaikaa, jonka aikana tavarassa ilmenevän virheen oletetaan olleen siinä jo luovutushetkellä. Bulgariassa, Kyproksessa, Suomessa ja Ranskassa tämä määräaika piteni vuoden mittaiseksi. Määräaikaa pidennettiin vastaavasti käytettyjen tavaroiden osalta Saksassa, Luxemburgissa, Puolassa ja Portugalissa, jos virhevastuuaika on lyhennetty puoleentoista vuoteen. Slovakiassa, Sloveniassa ja Espanjassa määräaikaa pidennettiin käytettyjen tavaroiden osalta vastaavasti, tai siitä voidaan sopia erikseen myyjän ja kuluttajan välillä. Määräaika on Ranskassa uusien tavaroiden osalta ja Portugalissa ja Espanjassa uusien ja kunnostettujen tavaroiden osalta kaksi vuotta.

Itävallassa virhevastuusta määrätään 1.1.2022 alkaen eri laeilla. Kyproksessa virheen esiintymistä koskeva määräaika pidennetään kahteen vuoteen vuodesta 2025 alkaen. Myös Slovakia aikoo pidentää määräaikaa kahteen vuoteen. Suomessa tavaran katsotaan olleen virheellinen ostohetkellä, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa tavaran ostamisesta, ellei toisin todisteta tai jos tavaran normaali elinkaari on alle vuosi.

Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja sisältävien tuotteiden osalta virheen esiintymistä koskeva määräaika on yksi vuosi. Joissakin maissa määräaika on kaksi tai kolme vuotta: Saksassa määräaika on kaksi vuotta ja Portugalissa kaksi vuotta silloin, kun digitaalinen sisältö toimitetaan kerralla. Jos digitaalisia sisältöjä tai elementtejä toimitetaan enintään kolme vuotta, määräaika on Portugalissa kolme vuotta. Määräajan pituus vastaa sopimuksen kestoa, jos digitaalisen sisällön toimittaminen kestää yli kolme vuotta. Ranskassa määräaika on kaksi vuotta, jos digitaalisia palveluja tai sisältöä toimitetaan jatkuvasti enintään kahden vuoden ajan tai jos sopimuksessa ei ole määritetty toimittamisen kestoa. Ranskassa ja Sloveniassa määräaika vastaa sopimuksessa määritettyä aikaa silloin, kun digitaalisen sisällön tai palvelun toimittaminen kestää yli kaksi vuotta.

Kuinka tavaran virheen voi oikaista?

Jos tavarassa on virhe, kuluttajalla on oltava oikeus tavaran korjaamiseen tai vaihtoon myyjän toimesta. Jos korjaaminen tai vaihtaminen olisi mahdotonta tai aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia, tai jos myyjä kieltäytyy korjaamasta tai vaihtamasta tavaraa, kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen. Kuten ennenkin, myyjä vastaa tavaroiden korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Myyjän tulee suorittaa korjaus ja vaihto kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja on ilmoittanut virheestä. Ranskassa, Sloveniassa ja Portugalissa tämä aika ei saa ylittää 30 päivää. Joissakin maissa, kuten Espanjassa ja Ranskassa, on pidennetty korjattujen tavaroiden virhevastuuaikaa kuudella kuukaudella. Portugalissa korjatun tavaran virhevastuuta voidaan pidentää kuudella kuukaudella korjauksen perusteella enintään neljä kertaa.

Portugalissa virheen vuoksi vaihdetulle tavaralle annetaan uusi virhevastuuaika. Maltassa ja Ranskassa virhevastuuaika keskeytyy siksi aikaa, kun tavaran käyttö on keskeytynyt virheestä johtuen. Korvatun tuotteen lainmukainen kahden vuoden virhevastuu ei ala alusta, vaan jatkuu alkuperäisestä ostopäivästä. Jos kuluttaja valitsee Ranskassa korjauksen eikä myyjä suorita sitä, tavaran vaihtaminen uuteen aloittaa uuden lakisääteisen virhevastuuajan. Portugali ja Slovenia ottivat lisäksi käyttöön uusia sääntöjä, jotka koskevat tilanteita, joissa tavaroiden virhe ilmenee 30 päivän kuluessa niiden toimittamisesta. Portugalissa kuluttaja voi valita tavaroiden vaihtamisen ja sopimuksen irtisanomisen välillä. Sloveniassa kuluttajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta välittömästi.

Bulgariassa, Ranskassa ja Saksassa oli jo voimassa kuluttajan oikeus korjaukseen ja myyjän velvollisuus tarjota tietoa varaosista. Jotkin jäsenvaltiot ottivat käyttöön uusia säännöksiä. Puolassa varaosien on oltava saatavilla 7–10 vuotta laitteen tyypistä riippuen. Sloveniassa on vuoden pituinen takuu niin kutsutuille teknisille tavaroille, ja valmistajalla on velvollisuus tarjota maksullista huoltoa kolmen vuoden ajan pakollisen takuun päättymisestä.

Portugalissa valmistajalla on velvollisuus toimittaa korjaukseen tarvittavat varaosat kymmenen vuoden ajan viimeisen tuotteen markkinoille saattamispäivästä alkaen. Lisäksi valmistajan tulee tarjota rekisteröityjen tavaroiden tukea kymmenen vuoden ajan joko maksutta tai maksua vastaan. Espanjassa sovelletaan samankaltaisia sääntöjä: valmistajat ovat velvollisia korjaamaan tuotteitaan kymmenen vuoden ajan siitä, kun tuotteen valmistus lopetetaan. Lisäksi valmistajien on kymmenen vuoden ajan tarjottava asianmukaista teknistä palvelua.

Virhevastuun kesto on Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa kuusi vuotta ja Skotlannissa viisi vuotta. Määräaika virheen osoittamiselle on kuusi kuukautta. Kuluttajat voivat hylätä tavaran suoraan, jos sitä ei vielä ole hyväksytty. Muissa tapauksissa myyjälle on annettava mahdollisuus oikaisuun korjaamalla tai vaihtamalla tavara. Jos tilanne ei tällä tavoin ratkea kohtuullisessa ajassa ja ilman kuluttajalle aiheutuvaa merkittävää haittaa, hän voi vaatia täydellistä tai osittaista hyvitystä. Jälkimmäisessä huomioidaan tavaran käyttö siihen hetkeen asti. Myyjät voivat myös tarjota hyvitystä suoraan, jos korjaus tai vaihtaminen on mahdotonta tai kohtuutonta. Ensisijainen oikaisu on kuitenkin tavaran korjaus tai vaihto, ja tämä on tehtävä ilmaiseksi ja kohtuullisessa ajassa.

Suomessa myyjällä ei ole velvollisuutta korjata tai korvata tavaran virhettä, jos virheen korjaamiselle on ylitsepääsemätön este tai se aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Pääsääntöisesti kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen yhden epäonnistuneen oikaisuyrityksen jälkeen.

Lue lisää virhevastuu-uudistuksesta:

Uu­dis­tu­nut ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki kat­taa nyt myös di­gi­taa­li­set ta­va­rat ja pal­ve­lut. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 13.1.2022

Tämä artikkeli on osa Euroopan kuluttajakeskuksen uutiskirjettä 1/2022.