Ratkaise vähäiset vaatimukset nopeasti ESCP:n avulla

Jos sinulla on kuluttajana riita toisessa EU-maassa toimivan yrityksen kanssa ja vaatimuksesi arvo ilman korkoja, kuluja ja kustannuksia on enintään 5000 euroa, voit turvautua myös eurooppalaisen vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyyn (ESCP). Komissio kampanjoi kuluvana syksynä ESCP:n tunnettuuden lisäämiseksi.

Eurooppalaisen vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä valtion rajat ylittävissä asioissa sekä alentaa oikeudenkäynnistä osapuolille koituvia kuluja. Menettely on käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille.

Asetusta sovelletaan myös muihin kuin rahamääräisiin saataviin. Vaatimuksen peruste voi siis olla esimerkiksi jokin esine, jonka arvo on enintään 5000 euroa. Menettely on käytettävissä riippumatta siitä, onko kyse riidattomasta tai kiistetystä saatavasta. Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely ei ole käytettävissä kaikissa riita-asioissa, mutta enintään 5000 euron suuruisia saatavia koskeviin kuluttaja-asioihin menettely soveltuu rajoituksetta.

Menettely on yleensä kirjallinen, ja käsittely tapahtuu vakiolomakkeiden avulla. Käsittelyn aloittavan osapuolen on maksettava tuomioistuimen määrittämä käsittelymaksu. Oikeudenkäynnistä saattaa aiheutua muitakin kuluja (esimerkiksi asianajo- ja käännöskuluja), joita voit vaatia korvattavaksi. Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä maksamaan omien kulujensa lisäksi vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Muistathan, että myyjän ollessa varaton myönteisestäkään ratkaisusta ei ole sinulle hyötyä, vaan tällöin menettelystä aiheutuu sinulle vain turhia kustannuksia.

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuja tuomioita koskevat muutoksenhaut käsitellään jäsenvaltioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Suomessa vähäisessä vaatimusasiassa annettuun ratkaisuun voi hakea muutosta hovioikeudelta. Saat käräjäoikeudelta ratkaisun julistamisen jälkeen kirjalliset ohjeet muutoksenhakuun. Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)N:o 861/2007 Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Lue lisää:

Vähäiset vaatimukset (Euroopan oikeusportaalin sivut)

Eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely (Euroopan kuluttajakeskuksen sivut)