Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi täytäntöön

Hallitus antoi eilen esityksen tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisemiseen sovellettavasta sääntelystä. Annettu esitys panee täytäntöön vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskevan EU-direktiivin ja sillä myös mahdollistetaan verkkovälitteisten kuluttajariidanratkaisuja koskevan asetuksen soveltamisen. Riidanratkaisuelinten asioiden käsittelyä pyritään nopeuttamaan niin, että ne antaisivat ratkaisusuosituksensa 90 päivän kuluessa. Nykyisin vastaavaa aikarajaa ei ole. Suomessa tällaisia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä olisivat kuluttajariitalautakunta ja liikennevahinkolautakunta.

Esityksellä varmistetaan, että Suomessa on riittävästi direktiivissä kerrottujen vaatimusten mukaisia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, jotka käsittelevät kuluttajien valituksia koskien tavaroiden tai palveluiden kauppaa. Uusia elimiä ei tulla perustamaan. Rajat ylittävää verkkokauppaa koskevia kuluttajariitoja varten on perusteilla komission ylläpitämä sähköinen riidanratkaisufoorumi, jonka on tarkoitus alkaa toimia tammikuussa 2016.

Lähde: Oikeusministeriön uutinen 22.10.2015