Lentomatkustajien mahdollisuudet riidanratkaisuun vaihtelevat Euroopassa

Lentomatkustajan oikeudet ja niitä koskevat riidat ovat yksi keskeinen yhteydenottojen aihe Euroopan kuluttajakeskusten (ECC) verkostossa. Verkoston selvityksessä verrataan eri EU-maiden, Islannin ja Norjan tilannetta ja tarkastellaan, miten ja mistä kuluttaja voi saada apua lentomatkustamiseen liittyvissä kiistoissa tai ongelmatilanteissa. Monessa EU-maassa ei ole tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä lentoaiheisten kiistojen ratkaisemiseksi.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on julkaissut selvityksen lentomatkustajan oikeuksiin liittyvistä tuomioistuinten ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä (Alternative Dispute Resolution, ADR). Tuomioistuinten ulkopuoliset kuluttajariitoja käsittelevät tahot tarjoavat vaihtoehdon kalliille ja pitkäkestoiselle kuluttajariitojen käsittelylle tuomioistuimissa. Kuluttaja voi useimmissa EU-jäsenvaltioissa saattaa asiansa ADR-käsittelyn jälkeen edelleen myös tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kuluttajilla paljon kysymyksiä lentomatkustamisesta

Silloin kun suomalaisen kuluttajan ongelma on rajat ylittävä ja liittyy esimerkiksi ulkomaiseen lentoyhtiöön, kuluttaja voi kääntyä Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen. Euroopan kuluttajakeskusten verkoston toiminnasta noin 20 % liittyy lentomatkustajan oikeuksiin.

”Islannin tuhkapilvestä lähtien lentojen peruutuksiin ja viivästyksiin liittyvät kysymykset ovat olleet Euroopan kuluttajakeskusten verkoston neuvonta- ja sovittelutyön keskiössä. Viime vuonna Euroopassa koettiin myös lukuisia lentoyhtiöiden konkursseja, jotka aiheuttivat taloudellisia menetyksiä myös suomalaiskuluttajille”, toteaa Suomen Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja Leena Lindström.

Suuri osa lentomatkustamiseen liittyvistä riita-asioista hoidetaan sovittelun keinoin ECC-verkoston piirissä. Jos verkoston omat selvittelytoimet eivät johda tulokseen, saatetaan asia tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen tai kansallisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Suomessa poikkeuksellinen järjestelmä

Euroopan kuluttajakeskusten selvityksessä todetaan, että Suomi on ainoa EU-maa, missä on lentomatkustajan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä käytettävissä tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin (Kuluttajariitalautakunta eli KRIL), joka on samalla nimetty kansalliseksi valvontaviranomaiseksi. Suomessa lentomatkustajan oikeuksia valvovina viranomaisina toimivat Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi ja KRIL.

Selvityksen mukaan Euroopassa ei vielä täysin hyödynnetä tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä lentomatkustamiseen liittyvien valitusten käsittelyssä. Vaihtelu maiden välillä on suurta ja tuomioistuinten ulkopuolisilla tahoilla on toisinaan vaikeuksia saada lentoyhtiöitä mukaan sovitteluprosessiin varsinkin, jos niiden päätökset tai ratkaisut eivät ole sitovia. Selvityksessä on maakohtaista tietoa lentomatkustamiseen liittyvistä ADR-järjestelmistä kussakin jäsenvaltiossa.

Selvityksessä todetaan, että lentoyhtiöiden vastaukset reklamaatioihin eivät aina ole olleet tyydyttäviä, koska niissä on saatettu sivuuttaa sääntelyä tai tuomioistuinten päätöksiä, joita tulisi kuitenkin noudattaa. Euroopan kuluttajakeskusten verkosto pitääkin tärkeänä ja tervetulleena EU-tuomioistuimen syksyllä 2012 tekemää ns. Nelson-päätöstä, joka osaltaan selventää eurooppalaisten lentoyhtiöiden korvausvastuuta viivästystilanteissa ja rohkaisee kuluttajia vaatimaan oikeuksiaan.

Lentomatkustajan oikeuksien turvaaminen säilyy keskeisenä tulevaisuuden haasteena EU:n sisämarkkinoilla ja niiden turvaamisessa on vielä paljon tehtävää, selvityksessä summataan.

Lue selvitys:
Alternative Dispute Resolution in the Air Passenger Rights sector. ECC-Net Joint Project 2012.