Esitä vaatimuksesi myyjälle ja mahdolliselle takuun myöntäjälle, välittäjälle, valmistajalle tai luottokorttiyhtiölle

Havaitessasi ostamasi tavaran poikkeavan sovitusta tai olevan muuten virheellinen, ota ensimmäiseksi yhteys myyjään, sillä myyjä on aina ensisijassa vastuussa myymänsä tavaran virheestä. Myös palvelun virheen, laskutuserimielisyyden, toimituksen viivästymisen tai muun sopimushäiriön osalta kannattaa aina reklamoida viipymättä sopimuskumppanille.

Tavaran kaupassa saatat menettää mahdollisuutesi vedota virheeseen, jos et ole vedonnut siihen myyjälle kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Myös palvelun tai muun ongelman ollessa kyseessä reklamaatio sopimuskumppanille kannattaa tehdä viivyttelemättä, ettei seurauksena ole oikeudenmenetys. Esimerkiksi matkapalveluksissa reklamaatio tulee tehdä heti jo matkakohteessa. Jos kuitenkin olet myöhässä, voit halutessasi silti olla yhteydessä myyjään – joskus myyjä voi olla halukas tulemaan vastaan, vaikkei hänellä olisi siihen velvollisuutta.

Yleensä ensisijainen oikaisukeino on myyjän omalla kustannuksellaan suorittama korjaus, joten ei kannata lähteä korjauttamaan tavaraa tai uusimaan palvelua omin päin ennen kuin on ollut myyjään yhteydessä, paitsi jos pikainen korjaus on aivan välttämätön. Tällöinkin kannattaa ottaa korjaajalta lausunto vian luonteesta, mahdollisesta aiheuttajasta ja säilyttää viallinen osa tai ottaa siitä esimerkiksi valokuva.

Ellei asia ole vähäinen ja helposti sovittavissa, varsinkin rajat ylittävässä kaupassa reklamaatio on hyvä tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Asian mahdollisen jatkoselvittelyn kannalta on tärkeää, että säilytät kopion lähetetystä kirjallisesta reklamaatiosta myös itselläsi.

Reklamaatio saa olla vapaamuotoinen. Tärkeintä on, että tuot selkeästi ja mahdollisimman asiallisesti esille virheen, johon haluat vedota ja sen, että katsot reklamaation vastaanottajan olevan vastuussa siitä. Voit sisällyttää reklamaatioosi ainakin seuraavat seikat:

1) Milloin hankit kyseisen tavaran tai palvelun. Liitä mukaan kopio maksukuitista, sopimuksesta, tilauslomakkeesta tai muusta vastaavasta.

2) Minkä vuoksi otat myyjään yhteyttä. Selosta esimerkiksi, mikä vika ostamassasi tuotteessa on ilmennyt tai miten se poikkeaa sovitusta. Jos sinulla on jo vikalausunto tai hinta-arvio korjauskustannuksista, liitä ne mukaan.

3) Esitä näkemyksesi siitä, millaista ratkaisua haluat asialle tai miten toivot siinä edettävän. Tee tiettäväksi, että katsot myyjän vastaavan virheestä. Tavaran virhetilanteissa asia voidaan oikaista esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista: myyjä korjaa tuotteen, myyjä toimittaa ostajalle virheettömän tuotteen, tuotteen hintaa alennetaan tai kauppa puretaan ja ostaja saa rahansa takaisin. Tapauksesta ja virheen luonteesta riippuu, mikä edellä mainituista vaihtoehdoista tulee kysymykseen. Yleensä korjaaminen on ensisijainen vaihtoehto, vaikka se rajat ylittävässä kaupassa saattaakin osoittautua epäkäytännölliseksi. Huomaa kuitenkin että esimerkiksi Saksassa saatat menettää oikeutesi vaatia hinnalennusta tai muualla tehdyn korjauksen kustannuksia, jos et ole selkeästi asettanut myyjälle aikarajaa, johonka mennessä tämän on korjattava tuote. Tavaran vaihtaminen virheettömään ei useinkaan ole vaihtoehto käytetyn tavaran kaupassa tai jos ostohetkestä on kulunut kauan. Kaupan purku taas ei tule kyseeseen, jos virhe on vähäinen.

4) Jos tavaran tai palvelun virhe on aiheuttanut sinulle vahinkoa, esimerkiksi matka-, posti- tai puhelinkuluja, tai henkilö- tai esinevahinkoja, saatat olla oikeutettu saamaan myös vahingonkorvausta. Mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset on hyvä tuoda esille kirjallisessa reklamaatiossa. Erittele mahdollisimman tarkasti, mitä vahinkoa sinulle on syntynyt ja mitä kustannuksia sinulle on aiheutunut. Kopiot mahdollisista kuiteista tai muista tositteista on hyvä laittaa mukaan liitteeksi.

Muistathan, että mieliharmista ja vaivasta, josta ei ole aiheutunut suoranaisia kustannuksia, on turha hakea korvausta.

5) Jos reklamaatioon liittyy rahallinen vaade, kannattaa laittaa mukaan pankkiyhteystiedot IBAN- ja SWIFT-koodeineen.

6) Voit pyytää myyjää vastaamaan jonkin kohtuullisen ajan, esimerkiksi kahden viikon kuluessa siitä, kun kirjeesi on saapunut perille.

Jos tuotteella on takuu, kannattaa olla yhteydessä takuun myöntäjään. Monesti kotimaassa suoritettu takuukorjaus onkin ostajan kannalta paras vaihtoehto tavaran virhetilanteessa. Takuu ei kuitenkaan poista myyjän virhevastuuta, vaan on aina lisäetu, eikä myyjä saa väistää omaa vastuutaan ohjaamalla sinua valmistajalle tai maahantuojalle.

Joissakin tapauksissa myös välittäjä tai valmistaja saattavat olla vastuussa tuotteesta tai palvelusta, ja tällöin voit osoittaa reklamaatiosi myös heille.

Jos myyjä on rikkonut kanssasi tekemäänsä sopimusta ja tuote tai palvelu on maksettu luottokortilla, esitä vaatimuksesi myös luottokorttiyhtiölle. Luottokorttiyhtiö ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan sinulle enempää kuin on sinulta vastaanottanut maksuna.

Jos vastuussa on useampi taho, hyvitystä ei tietenkään ole tarkoitus vaatia useaan kertaan, mutta on hyvä varmistaa että on reklamoinut kaikille mahdollisesti vastuuseen tuleville ajoissa laittamalla reklamaatio esimerkiksi niin myyjälle kuin luottokorttiyhtiöllekin, tai sekä myyjälle että takuun myöntäjälle, jos nämä ovat eri tahoja.

Tulosta