Konsumenteuropa i Finland

EU-informationer och rådgivningar

Europeiska Unionens portal
Information om EU och EU-organen, på unionens alla språk.

Direktlinjen till Europeiska Unionen
På ett gratisnummer, tfn 00-800-67 89 10 11 får medborgare i EU-länderna information om Europeiska Unionen. Informationen ges också via e-post så att Du fyller i en elektronisk blankett.

Rådgivning till medborgarna Här finns specialister som ger råd i frågor som har att göra med medborgarnas rättigheter på den inre marknaden (till exempel giltigheten av olika examina och överflyttningen till socialskyddssystemet i ett annat EU-land). Rådgivningen bör skaffa fram svaren inom tre vardagar.

justitieministeriets webbplats kan Du studera nya författningar som är under beredning.
 
Europainformationen är en del av statsförvaltningens EU-information och den har 20 filialer i olika landskapsbibliotek. Europainformationen ger upplysningar om EU, delar ut informationsmaterial och besvarar frågor om allt som har med EU att göra.
 
Europeiska kommissionens representation i Finland skall främja dialogen mellan kommissionen och Finland och informerar medborgarna om kommissionens verksamhet och mål. Representationens informationstjänst besvarar frågor om Europeiska Unionen må-fre kl. 9 – 11.30, tfn 09-6226 5482.
 
Eurorådgivningscentralerna(Helsingfors, Åbo, Vasa) står till tjänst för företag i EU-ärenden.
 
EU:s depåbibliotek fungerar i anslutning till universitetsbiblioteken. Även riksdagsbiblioteket, statistikcentralens bibliotek och Finlands kommunförbunds bibliotek är depåbibliotek, som tillhandahåller unionens officiella dokument, EU-databaser och annan information.
 
Tjänst SOLVIT behandlar enskilda medborgares och företags problem i samband med bristfällig tillämpning i något EU/EEC-land av lagstiftningen om den europeiska inre marknaden. Exempel på sådana problem är giltigheten av examina, lansering av produkter på marknaden, förlust av socialskyddet och registrering av fordon.

Klagomål till kommissionen Inlämnande av klagomål för att anmäla en åtgärd som följer av lag eller någon annan författning eller av praxis i en medlemsstat och som av den klagande anses strida mot en bestämmelse eller en princip i gemenskapsrätten.

Framförandet av en appell till Europaparlamentet
En appell kan vara en begäran i ett ärende av universell karaktär, en personlig vädjan eller en uppmaning till parlamentet att ta ställning i en fråga av allmänt intresse.
 
Klagomål till Europeiska ombudsmannen om administrativa missförhållanden i EU:s organ och institutioner.

Konsumentmyndigheter och organisationer i Finland

Konkurrens- och konsumentverket (KKV)
Konsumentforskningscentralen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Tvistlösningsorgan inom konsumentbranschen i Finland

Konsumenttvistenämnden
Konsumentklagonämnden på Åland
Försäkringsnämnden

Andra

Trafiksäkerhetsverket Trafi
Finland i Europa rf
Finlex
Försäkrings- och finansrådgivningen
Rättsväsendet
Justitieministeriet
Dataombudsmannens byrå
Tull
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Print